Дипломна робота «Собівартість продукції та її вплив на економічні результати діяльності підприємства (на прикладі ЗАО "Світязь")», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.03.2010 10:03 · від applicant · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичне обґрунтування аналізу економічної діяльності в системі управління підприємством 1.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності та його роль в прийнятті управлінських рішень 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу економічної діяльності підприємства 1.3. Класифікація видів аналізу економічної діяльності Висновки за розділом 1 Розділ 2. Управлінський аналіз як основа для прийняття оптимальних управлінських рішень відносно виробництва на прикладі зао «світязь» 2.1. Аналіз виробничої діяльності підприємства 2.2. Аналіз ефективності використання основних виробничих ресурсів підприємства 2.3. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції Висновки за розділом 2 Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення інвестиційної діяльності підприємства 3.1. Інвестиційна пропозиція щодо технологічного оновлення виробництва 3.2. Фінансові аспекти інвестиційного проекту 3.3. Аналіз ефективності інвестиційного проекту Висновки за розділом 3 Розділ 4. Охорона праці Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

1. Управлінська орієнтація перспективної динаміки економічного розвитку виступає критерієм якісної трансформації аналізу економічної діяльності. На аналітичному етапі можна дати якісну оцінку управлінських рішень, визначити вичерпність і достовірність інформаційного забезпечення для їх обґрунтування, виявити можливості та оцінити ризик господарського чи фінансового маневру.

2. Аналітичне дослідження виконання плану виробництва показує, що його виконано лише на 87,92%, при цьому приріст щодо попереднього періоду склав 9,89%. В результаті аналізу виробничої діяльності підприємства виявлено причини недовиконання плану виробництва. Основною причиною невиконання виробничої програми є невчасне забезпечення виробництва сировиною і матеріалами, так як відсутній достатній обсяг оборотних коштів для їх закупки.

3. Оскільки основна питома вага у складі оборотних коштів підприємства належить готовій продукції та дебіторській заборгованості (34% і 24,3% відповідно), то доцільно керівництву розробити заходи щодо скорочення запасів готової продукції на складі та посиленню контролю за дебіторською заборгованістю. Для зменшення запасів готової продукції на складі потрібно провести інвентаризацію і на основі одержаних результатів здійснити уцінку того асортименту продукції, який втратив попит на ринку та скласти реєстр продукції для доукомплектування партій продукції, яка буде випускатися.

4. Рекомендується налагодити більш жорсткий контроль за дебіторською заборгованістю, при цьому перш за все слід враховувати географію поставок продукції даного підприємства, оскільки значна частина продукції іде на експорт. Рекомендується провести аналіз дебіторської заборгованості, розробити графік погашення заборгованості та чітко його виконувати.

5. Невиконання виробничої програми створює таку ситуацію, за якої план поставки продукції підприємства за договорами виконується лише на 79%. В результаті проведення факторного аналізу виявлено, що основний вплив на величину товарної продукції спричиняє зменшення фізичного обсягу виробленої продукції та підвищення ціни виробленої продукції, яка в свою чергу збільшилась за рахунок підвищення рентабельності продукції. Таким чином за рахунок скорочення випуску продукції відбулося зменшення товарної продукції на 7022,44 тис. грн., а за рахунок зростання середньої оптової ціни виробів відбулося її збільшення на 638,66 тис. грн. Отже, збільшення фізичного обсягу виробництва продукції, за рахунок більш ефективного використання фонду робочого часу працівників є невикористаним резервом підвищення ефективності діяльності ЗАТ «Світязь».

6. Аналіз трудових ресурсів свідчить про значне зменшення фонду робочого часу робітників (на 178736 год.), зокрема за рахунок скорочення кількості відпрацьованих днів робітниками на 181944 год., що становить 12 % від планового фонду робочого часу робітників. Усунення причин наявної ситуації є основою підвищення продуктивності праці та обсягу виробництва. На підприємстві спостерігається зниження показника середньої продуктивності праці відносно планових завдань як робітника, так і працівника (на 12,29% та 12,31%), що пов’язано знову ж таки із зменшенням числа відпрацьованих днів. Разом з тим показники середньоденної та середньогодинної продуктивності праці одного робітника тяжіють до збільшення, що є позитивною тенденцією в роботі підприємства.

7. Основні виробничі фонди ЗАТ «Світязь» використовуються недостатньо ефективно. Ріст виробничих фондів і фондоозброєності праці не супроводжується підвищенням фондовіддачі і відповідним ростом продуктивності праці. Збільшення вартості основних виробничих фондів на 6904,8 тис. грн.. та одночасне зменшення товарної продукції на 6391, 88 тис. грн. зумовило зменшення фондовіддачі на 18,9 грн. Все це є свідченням неефективного використання основних фондів підприємства. Разом з тим спостерігається підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, що пояснюється конструктивним поліпшенням виробів і удосконаленням технології виробництва. Аналізуючи витрати на одну гривню товарної продукції в розрізі за видами продукції, слід визначити, що найменші вони по взуттю литого методу кріплення у порівнянні з іншими видами взуття. Дані аналізу собівартості за статтями витрат показують значне збільшення витрат на отримання і експлуатацію обладнання. Це пов’язано з істотним оновленням основних фондів підприємства. Також спостерігається збільшення втрат від браку продукції на 5%. Фонд оплати праці працівників в порівнянні з планом зменшився на 143,7 тис. грн. основною причиною є зменшення середньомісячної заробітної плати працівників. В умовах невиконання плану планового завдання з виробництва продукції негативна зміна показників і насамперед середньомісячної заробітної плати є цілком закономірним явищем. Особливо якщо врахувати ще й те, що основну питому вагу у чисельності працівників становлять робітники.

9. В результаті досліджень, проведених відділом маркетингу ЗАТ «Світязь» встановлено, що взуття литого методу кріплення користується успіхом і в майбутньому буде мати великий попит. Це стало підґрунтям для розробки інвестиційного проекту щодо розширеного відтворення основних фондів підприємства.

10. Ідея проекту полягає у впровадженні на даному підприємстві в дію технологічного обладнання по виробництву взуття суттєво нового методу кріплення низу, що дозволить підприємству успішно конкурувати на українському та міжнародному ринку з іноземними аналогами своєї продукції, що значно покращить позиції України як торгового партнера міжнародного рівня.

11. Для аналізу ефективності інвестиційного проекту попередньо було здійснено фінансове планування проекту. Плановий обсяг реалізації продукції складатиме, в середньому 22720,5 тис. грн. щорічно (без ПДВ). При запланованих обсягах витрат на виробництво і реалізацію продукції прибуток від реалізації складе, в середньому, 3301,3 тис. грн. щорічно, а чистий прибуток – 2476 тис. грн., що дозволяє розрахувати на те, що інвестовані в проект кошти повністю окупляться за 1,9 роки з моменту початку виробництва.

12. В результаті вирішення поставлених задач, досягнута мета дипломної роботи – на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу розкрито сутність аналізу економічної діяльності підприємства, поглиблено розуміння значення аналізу економічної діяльності в процесі прийняття управлінських рішень, визначено особливості інформаційного забезпечення аналізу, відпрацьовано способи аналізу економічної діяльності підприємства, а також розроблено інвестиційний проект як напрямок підвищення ефективності виробництва.

Коментар модератора

124 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?