Дипломна робота «Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій з метою підвищення ефективності діяльності підприємств ( на прикладі ВАТ «Дніпроцемент»)», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 22.03.2010 23:38 · від applicant · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Особливості прямого іноземного інвестивання в україні 1.1. Сутність і основна класифікація інвестицій 1.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні 1.2.1. Правові основи іноземного інвестування 1.2.2. Економічні важелі інвестиційного регулювання 1.2.3. Досвід державного регулювання іноземного інвестування в інших країнах 1.3. Аналіз впливу процесів глобалізації на перспективи розвитку інвестування в Україні 1.4. Аналіз стану іноземного інвестування економіки України Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ват "дніпроцемент" як підприємства з іноземними інвестиціями 2.1. Характеристика діяльності підприємств галузі будівельних матеріалів 2.2. Загальна характеристика ВАТ "Дніпроцемент" як підприємства з іноземними інвестиціями 2.3. Техніко-економічні показники діяльності ВАТ "Дніпроцемент" 2.4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ВАТ "Дніпроцемент" 2.5. Аналіз фінансового стану ВАТ "Дніпроцемент" Розділ 3. Основні шляхи вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій та економічне обгрунтування підвищення ефективності діяльності українського підприємства ват «дніпроцемент» 3.1. Фактори та умови формування ефективного механізму залучення іноземних інвестицій в Україну 3.2. Напрями вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій 3.3. Розробка проекту підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Дніпроцемент" шляхом оновлення виробничого обладнання за рахунок прямих іноземних інвестицій Висновки Перелік літератури Додатки

Висновок

В даній дипломній роботі були розглянуті питання вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій для підвищення конкурентоспроможності підприємств цементної галузі.

В процесі виконання дипломної роботи нами було вивчено та проаналізовано:

1. особливості інвестиційної діяльності підприємств України;

2. сучасний стан інвестиційного клімату України;

3. характеристика діяльності підприємств галузі будівельних матеріалів України;

4. фактори та умови формування ефективного механізму залучення іноземних інвестицій в Україну.

Окрім того, були розроблені напрями вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій до економіки України та розроблені інвестиційні бізнес-плани з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства та ефективності його діяльності.

У першому розділі досліджені науково-теоретичні основи інвестиційної діяльності і виявлені особливості сучасного стану іноземного інвестування в Україні.

Аналіз сучасного стану інвестування в Україні свідчить про те, що інвестиційний клімат є все ще незадовільним, а тому управління інвестиційними процесами в країні є надзвичайно складним, бо інвестиційна діяльність в умовах кризи є слабкою; інвестиційна політика – нестабільною, що пов'язане з законодавчою базою, податковою політикою тощо; інвестиційна співпраця – назріваючою, а інвестиційний менеджмент – інерційним.

В першому розділі також доведено, що іноземний капітал сьогодні особливо необхідний в тих сферах економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції. У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має потребу практично вся промисловість України – від первинних виробничих процесів до випуску кінцевого продукту та доведення його до споживачів.

На сьогоднішній день держава фактично втратила важелі управління та регулювання інвестиціями у виробничу сферу, а для соціальної сфери їх просто немає. Тому поточні та довготривалі інтереси економічних реформ потребують зваженої та обґрунтованої інвестиційної політики як в державній, так і в приватній господарських системах. За допомогою інвестицій необхідно стимулювати великі державні підприємства, інвестиційний потік, як один з елементів сприяння виходу з кризи, повинен стимулювати особливо середнє та мале підприємництво, яке здатне конкурувати з іноземним капіталом. Для цього необхідне формування системи державного регулювання та управління інвестиціями, законодавче закріплене економічними методами та регуляторам.

Під час вивчення правової бази інвестування в Україні було виявлено, що основними законодавчими актами, що регулюють діяльність іноземних інвесторів, є Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій".

Аналіз стану і тенденцій інвестиційного процесу в Україні показує, що протягом останніх десяти років спостерігається стабільна тенденція до збільшення обсягів прямих інвестицій в Україну. Обсяг іноземних інвестицій, залучених в Україну, станом на початок 2007 р. перевищує той самий показник 1996 р. більш, ніж у 23 рази і складає 21186 млн. дол. США. Найбільш привабливими регіонами для іноземних інвесторів є: м. Київ, Донецький, Харківський, Дніпропетровський, Одеський, Запорізький та Львівський регіони.

У другому розділі даної дипломної роботи був проведений аналіз цементної промисловості України, а також діяльності підприємства з іноземними інвестиціями ВАТ "Дніпроцемент", що дозволяє зробити наступні висновки.

Цементна промисловість України є однією з пріоритетних підгалузей галузі будівельних матеріалів. В Україні існує 20 підприємств, які виробляють цемент, із загальною виробничою потужністю до 21 млн. тонн цементу на рік. Реально ж виробничі потужності використовуються в середньому не більше ніж на 35-40%. З 2001 р. розпочався активний розвиток цементної промисловості, пов’язаний з динамічним розвитком будівельної галузі. Обсяги виробництва цементу у країні постійно збільшуються і у 2007 р. складали 12,52 млн. т цементу. Цементна промисловість є досить привабливою для інвесторів. Станом на початок 2006 р. свій капітал в цементну промисловість вклали такі компанії: CRH Group (Ірландія), Lafarge (Франція), Dyckerhoff (Німеччина), міжнародний концерн HeіdelbergCement, російський холдинг "Євроцемент груп". Сьогодні заводи, що належать іноземним компаніям, контролюють більше 70% українського цементного ринку.

Головною конкурентною перевагою ВАТ "Дніпроцементу" є його розташування у безпосередній близькості до місця народження сировини та крупніших металургійних підприємств регіону. Частка ринку ВАТ "Дніпроцемент" разом з ВАТ "Кривий Ріг цемент" складає близько 18 % внутрішнього ринку. Основні переваги підприємства – наявність міжнародно відомої марки і її позитивний імідж; висока якість продукції, можливості зростання виробництва за рахунок наявних виробничих потужностей, розробка і використання новітніх технологій, здобуття значного досвіду у менеджменті шляхом використання навиків спеціалістів німецької корпорації-інвестора.

Проведений аналіз техніко-економічного й фінансового стану підприємства дозволив виявити наступні проблеми на підприємстві: знос ОВФ; нерентабельність; висока плинність кадрів; недостатні обсяги ЗЕД.

На основі аналізу стану підприємства було розроблено комплекс заходів щодо удосконалення діяльності підприємства за відповідними напрямками.

В третьому розділі дипломної роботи було визначено, що актуальним є переосмислення інвестиційної політики української держави з урахуванням реалій і тенденцій сьогоденного світу, аналізу процесів глобалізації світової економіки загалом та інвестиційних ринків зокрема. Існуюча в економіці невідповідність між інвестиційною активністю та її результатами зумовила особливу важливість визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки, розробки та впровадження ефективного механізму залучення інвестицій, наукового обґрунтування вибору найефективніших шляхів досягнення стратегічної мети інвестування виробництва.

Окрім того, було з’ясовано, що методи залучення іноземного капіталу реалізуються через відповідний механізм, який має розроблятися державою з урахуванням специфіки кожного регіону країни. В процесі розробки механізму залучення іноземних інвестицій мають створюватися відповідні умови формування механізму залучення іноземних інвестицій. Отже, важливим завданням для вирішення проблеми активізації процесу зовнішнього інвестування в Україні є розробка і впровадження ефективного механізму залучення іноземних інвестицій в економіку нашої країни.

Виходячи з цього, нами було узагальнено існуючі дослідження з обраної теми та запропоновано інвестиційний механізм, основною перевагою якого перед вже існуючими механізмами є його комплексність, і який передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів, захист інтересів господарюючих суб'єктів та сприяння взаємовигідній інтеграції України у світову економіку.

Також в третьому розділі були розроблені рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства ВАТ "Дніпроцемент" шляхом залучення іноземних інвестицій. З цією метою був розроблений та проаналізований інвестиційний проект щодо оновлення виробничого обладнання за рахунок іноземних інвестицій.

Метою оновлення основних виробничих фондів підприємства є переобладнання цеху кінцевого помолу з відкритого на закритий цикл системи, модернізація цементного млина помольного відділення для того, щоб виготовляти цемент з високим вмістом шламу. При збільшенні вмісту шламу у складі сировини для виготовлення цементу на 10% вдається скоротити питому вагу витрат на сировину до 15%.

Запропонований інвестиційний проект не є альтернативним, але був розроблений, виходячи з аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Цей проект направлений на усунення слабких сторін в діяльності підприємства та на підвищення його конкурентоспроможності як на цементному ринку України, так і на зовнішніх ринках збуту.

Як видно з проведеного аналізу ефективності даного проекту, він є придатним до виконання, має задовільний показник періоду окупності, що свідчить про інвестиційну привабливість запропонованого проекту.

Вживання заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства за рахунок залучення іноземних коштів разом із утриманням сьогоденних темпів розвитку дозволить підприємству ВАТ "Дніпроцемент" увійти до числа лідерів на українському ринку та вийти на зовнішні ринки збуту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення