Дипломна робота «Облік нематеріальних активів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.03.2010 21:48 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Науково – теоретичні основи визнання та обліку нематеріальних активів 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 1.2. Науково - теоретичні аспекти формування та управління нематеріальними активами підприємства 1.3. Аналітична оцінка нематеріальних активів на підприємствах АПК Вінницької області Розділ 2. Організація і методика обліку нематеріальних активів 2.1. Організація інформаційного забезпечення обліку нематеріальних активів 2.2. Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку та формування звітності 2.3. Порядок та особливості відображення в обліку наявності та руху нематеріальних активів 2.4. Методика нарахування та обліку амортизації нематеріальних активів Розділ 3. Напрями удосконалення обліку нематеріальних активів 3.1. Вдосконалення організації обліку для потреб управління нематеріальними активами 3.2. Удосконалення методики нарахування амортизації та її обліку 3.3. Інвентаризація як метод поліпшення якості облікових даних Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення та критичний аналіз практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів, а також надано рекомендації щодо вдосконалення окремих методичних підходів з обліку нематеріальних активів як на рівні держави, так і на рівні окремих їх власників.

Основні науково-практичні результати дали змогу зробити такі висновки і пропозиції.

1. Дослідження історичних етапів розвитку категорії «нематеріальні активи» як об’єкта бухгалтерського обліку та аналіз економічної літератури показали, що не існує єдиного загальноприйнятого трактування поняття «нематеріальні активи». Поняття «нематеріальний актив» включає такі характеристики: відсутність матеріальної основи і при цьому наявність такої цінної властивості, як здатність давати дохід їхньому власнику з огляду на довгострокові права і переваги, надані йому на період, допоки цей дохід можливий; відсутність наміру продажу нематеріальних активів за нормальних умов діяльності підприємства; термін використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік); відсутність корисних відходів; не підлягають фізичному зносу; підвищений ступінь ризику за спробу одержати дохід від застосування подібних активів, а відтак відсутність у користувача прагнення перепродати нематеріальні активи за нормальних умов користування ними; об’єкт може бути відокремлений від підприємства (крім гудвілу, який не може бути відокремлений від підприємства); може мати повторний продаж на ринку; може бути достовірно визначена вартість об’єкта.

2. На основі узагальнення підходів до класифікації нематеріальних активів обґрунтовано класифікацію нематеріальних активів в залежності від сфери їх виникнення. Така класифікація дала можливість визначити їх переважне походження як прав інтелектуальної власності та відмінності категорій «нематеріальні активи» і «інтелектуальний капітал». Виділено основні переваги підприємства, що використовує певні об’єкти нематеріальних активів в порівнянні з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які діють у даній галузі. Класифікація НМА проведена за такими ознаками: характер функцій у суспільстві; право використання НМА; мета використання в господарському обігу; належність до галузі права; наявність творчого елементу; з точки зору обліку; ознака цілого; спосіб отримання; у відповідності з європейськими стандартами, що дає можливість визначити ступінь впливу самого об’єкта на фінансовий результат, допомагає розкрити сутність поняття «нематеріальні активи», а також досягти достатньої чіткості у визначенні елементів, що входять у дане поняття.

3. Щодо оцінки нематеріальних активів існує два основні напрями: оцінка при реорганізації бізнесу та оцінка для цілей відображення у бухгалтерському обліку та звітності. У цьому зв'язку порядок формування вартості нематеріальних активів для цілей відображення в обліку та звітності залежить від дати її проведення, а саме: на дату здійснення господарської операції; протягом звітного періоду; на дату балансу.

4. У динаміці відбувається зростання надходження нематеріальних активів на сільськогосподарські підприємства в Вінницькій області. Частка прав на користування майном у сільському господарстві у 2008 році зросла на 42,6 тис.грн. порівняно з 2004 роком, частка прав на знаки для товарів і послуг зменшилась на 82,06 тис.грн., це відбулось за рахунок суттєвого збільшення вартості прав на знаки для товарів і послуг в загальному по області, частка авторських і суміжних прав в 2008 році збільшилась на 61,8 тис.грн. порівняно з 2005 роком і зменшилась на 13,7 тис.грн. порівняно з 2004 роком.

5. В роботі обґрунтувано порядок визначення строку корисного використання нематеріальних активів, виходячи з найменшого терміну: дії майнових прав (юридичний знос), дії морального зносу або існування діяльності підприємства, що дає змогу будувати ефективну амортизаційну політику підприємства обранням найбільш придатного методу розрахунку амортизації.

В результаті дослідження та аналізу методики та порядку амортизації нематеріальних активів обґрунтовано, що для нематеріальних активів поряд з моральним зносом слід враховувати і ринкові чинники; по нематеріальних активах, віддача від яких передбачається в наступні періоди, слід використовувати прогресивний метод амортизації. Встановлено недоцільність використання відновлювальної вартості нематеріальних активів як базу для нарахування амортизації.

6. Розглянуто процес документування операцій з нематеріальними активами, що враховує потреби у відображенні всіх активів даного виду, а не лише об’єктів права інтелектуальної власності, шляхом розроблення уніфікованих форм первинних документів з обліку їх наявності, руху й удосконалення, дозволяє розкрити особливості облікової номенклатури об’єкта дослідження, спрощує документообіг підприємств, підвищує інформативність та аналітичність їх обліку.

7. Сучасні умови господарювання висувають особливі вимоги до організації процесу управління нематеріальними активами. Розроблена структура системи управління НМА на підприємстві включає управління створенням та управління використанням НМА, що дасть змогу отримати додаткові економічні вигоди та створити конкурентоспроможну продукцію.

Під організаційно-економічним структурою реалізації системи управління нематеріальними активами розуміємо систему взаємозалежних організаційно-економічних елементів: принципів, методів управління, організаційних форм, норм і нормативів, а також спеціальних функцій управління, спрямованих на досягнення цілей. Використання запропонованої схеми організаційно-економічної структури в управлінні НМА створює основу для забезпечення високих темпів нарощування фінансових ресурсів підприємства, дозволяє підприємству в повному обсязі реалізувати його цілі і задачі.

8. Наголошується на можливості запровадження контролінг, який повинен відігравати важливу роль в управлінні нематеріальними активами підприємства. Головним завданням контролінгу управління нематеріальними активами є оцінка зібраної про об’єкт інформації, формування висновку про ступінь її придатності для розв’язання задачі та прийняття рішень про умови та порядок застосування інформації при розв’язанні задачі. Впровадження системи контролінгу сприятиме підвищенню якості управлінських рішень та досягненню стратегічної мети діяльності підприємства.

9. Враховуючи відмінні особливості використання нематеріальних активів, визначено необхідність посилення контрольної функції бухгалтерського обліку шляхом вдосконалення методики інвентаризації. Розроблена методика інвентаризації нематеріальних активів включає: структурну схему проведення інвентаризації, визначає об’єкти інвентаризації нематеріальних активів, встановлює зміст та структуру документального оформлення результатів інвентаризації.

Врахування внесених пропозицій в практиці обліку дозволить:

- збільшити власні активи господарства шляхом відображення на балансі використовуваної в діяльності інтелектуальної власності, що має документальне підтвердження;

- аналізувати рентабельність та ефективність використання інтелектуальної власності завдяки обліку отримуваних від її використання прибутків;

- правильно визначити вартість нових інтелектуальних продуктів, обліковуючи поточні витрати на їх створення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення