Курсова робота «Особливості кредитування сільськогосподарських підприємств та відображення їх в обліку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.03.2010 19:48 · від Olga · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку кредитування сільськогосподарських підприємств. 5 1.1. Огляд літературних джерел 5 1.2. Нормативно-правове забезпечення кредитування сільськогоспо-дарських підприємств 8 Розділ 2. Організаційно – правовий статус підприємства. 10 2.1. Правовий статус підприємства 10 2.2. Облікова політика підприємства 16 Розділ 3. Особливлсті кредитування сільськогосподарських підприємств та відображення їх в обліку 19 3.1. Економічний зміст кредитування сільськогосподарських підприємств 19 3.2. Документальне оформлення кредитування 23 3.3. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банку 35 3.4. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових кредитів банку 38 Розділ 4. Шляхи вдосконалення кредитування сільсько-господарських підприємств 43 Висновки і пропозиції 48 Список використаних джерел 51 Додатки 54

Висновок

В процесі написання курсової роботи, ми виконали всі поставлені перед нами завдання на початку. Під час написання, ми розкрити суть банківського кредитування, з’ясувати вплив банківського кредиту на розвиток підприємництва і зростання економіки України в цілому та на формування ринку. Розглянули питання виникнення кредиту і його подальший розвиток у різні періоди історії, прослідили залежність між кредитуванням та підприємствами, висвітлили роль процентних ставок у кредитуванні підприємств, та зміну ролі кредиту при формування ринку.

Безумовно, специфіка агропромислового виробництва, зокрема сільського господарства, накладає певний відбиток на кредитні відносини. Серед економістів-аграріїв, як і серед працівників кредитних установ, не виникає заперечень щодо необхідності врахування особливостей АПК. при формуванні кредитних відносин. Це насамперед неможливість організації поточного виробництва, то потребує значних обсягів кредитів із різними термінами погашення; наявність сезонного розриву між вкладенням коштів та їхнім надходженням від реалізації виробленої продукції з терміном погашення до півтора року; безперервність процесів відтворення в агропромисловому виробництві, які не можуть бути зупинені, атому потребують постійного й своєчасного вкладення коштів і своєчасного надання кредитів; необхідність тримати в обороті значний запас сировини й матеріалів, що уповільнює швидкість обігу коштів і потребує відповідних форм кредитного забезпечення необхідного обсягу обігових коштів.

Отже, кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з переданням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.

Різноманітність поглядів на специфіку сільськогосподарського кредиту відображається на формах, методах і принципах кредитного обслуговування суб’єктів агропромислового виробництва. Дослідженню проблем кредитування в сучасних умовах сприяють праці вчених – економістів, які досліджували розвиток кредитних відносин у галузі сільського господарства.

Нормативно – правова база відіграє дуже важливе значення, тому що вона регламентує підприємницьку діяльність будь – якого підприємства. З переліченої нормативно-правової бази можна зробити висновок про те, що у своїй діяльності сільськогосподарські підприємства не можуть задовольнятися лише власним капіталом, оскільки його не вистачає, тому потрібно шукати позиковий капітал. Одним із джерел залучення до додаткового капіталу може виступати кредит.

Залучення у господарський оборот банківських кредитів, кредиторської заборгованості та інших позикових коштів є нормальним явищем діяльності підприємства. Господарська практика свідчить, що ефективність використання залучених коштів, зазвичай, більша ніж ефективність використання власного капіталу. Це пояснюється, насамперед, підвищенням відповідальності суб'єктів господарювання перед кредиторами за повернення боргу у встановлений термін.

Використання у необхідних розмірах короткострокових кредитів банку створює для підприємства умови щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, оскільки потреби в оборотних коштах, які носять тимчасовий характер, покриваються за рахунок кредитів.

Залучення в оборот позикового капіталу в розумних розмірах та ефективне його використання сприяють поліпшенню фінансового стану, і навпаки - якщо підприємство залучає в свій оборот позиковий капітал у розмірах, які економічно не обґрунтовані, то це може призвести до погіршення фінансового стану.

СТОВ «Мрія» має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.

Товариство є правонаступником в процесі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства «Мрія» с. Джурин в частині майна, що перейшло до товариства внаслідок перетворення. СТОВ «Мрія» може відкривати розрахунковий та інші рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації. Угоди укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством.

Таким чином, ми ознайомились з особливостями кредитування сільськогосподарських підприємств на основі досліджуваного підприємства СТОВ «Мрія».

З огляду на все вище сказане потрібно сказати, що українське законодавство ще не досить ідеально розглянуло і відобразило всі особливості кредитування сільськогосподарських підприємств, і залишається поки що невирішеним. А підприємства повинні звернути особливу увагу на порядок надання фінансової звітності до органів ДПІ, ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, політики здійснення оперативної, фінансової, інвестиційної роботи і не порушення діючого законодавства для збереження свого підприємства і продовження його діяльності.

Пропозиції:

- державі потрібно звертати більше уваги на виробничо – збутову діяльність підприємства, наприклад форвардні контракти чи механізм хеджування, на підприємстві СТОВ «Мрія» така робота не проводиться, вся виробнича діяльність залежить чи урожайний рік, і яка ціна сільськогосподарську продукцію;

- підприємству потрібно збільшити кількість високо кваліфікованих працівників, з точки зору бухгалтерського обліку;

- потрібно підприємству покращувати своє майно більш швидкішими темпами, щоб знизити собівартість продукції, і отримувати кращий прибуток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення