Курсова робота «Облік і аудит нематеріальних активів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.03.2010 22:48 · від Алеся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Організаційно-економічна характеристика тов «пкп «алекс» 6 2. Організація та завдання обліку нематеріальних активів 2.1. Правові засади обліку НМА 10 2.2. Особливості та проблеми обліку нематеріальних активів 12 2.3. Методологія обліку нематеріальних активів 15 2.4. Податковий та бухгалтерський облік нематеріальних активів 17 3. Бухгалтерський облік нематеріальних активів на тов «пкп «алекс» 3.1. Облікова політика на підприємстві щодо обліку НМА 21 3.2. Облік наявності, руху та амортизації НМА на ТОВ «ПКП «Алекс». 25 3.3. Інвентаризація нематеріальних активів ТОВ «ПКП «Алекс 32 3.4. Амортизація нематеріальних активів 34 4. Аналіз обліку нематеріальних активів на тов «пкп алекс» та пропозиції щодо його вдосконалення 35 Висновки 37 Перелік посилань 39 Додатки 41 Додаток А Додаток В

Висновок

У даній роботі наведене теоретичне узагальнення вітчизняної методології обліку нематеріальних активів, які на сьогодні залишаються достатньо новим і маловивченим аспектом облікової практики.

Проаналізувавши документаційний матеріал ТОВ «ПКП «Алекс», ми можемо зробити висновки, що облік нематеріальних активів ведеться згідно правових норм. Інвентаризація проводиться вчасно, інформація про результати інвентаризації, переоцінки та інших операцій, пов’язаних з рухом нематеріальних активів, наводиться у примітках до річної звітності ТОВ «ПКП «Алекс». Стан основних фондів підприємства хороший, нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення ЕОМ та клієнтської бази протестовані і зроблено висновок, що ПО працює відмінно.

Порівняння методики відображення операцій з нематеріальними активами в Україні за новим Планом рахунків і країнах з розвиненою ринковою економікою засвідчує істотні відмінності національного рахівництва на рахунку 12 „Нематеріальні активи” і Міжнародних стандартів, які передбачають ведення обліку на рахунках нематеріальних активів за їх видами: „Промислова власність”, „Інтелектуальна власність”, „Права користування природними ресурсами” тощо. Щодо правових засад, то нормативним актом, що регулює питання формування в бухгалтерському обліку інформації про рух нематеріальних активів, а також розкриття інформації про них у журналі-ордері, основним є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Так як нематеріальні активи не мають матеріальної форми, на підприємстві обов’язковим є наявність первинних документів. Щодо ТОВ «ПКП «Алекс», то це є документи, що описують нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства. Такі документи підтверджують існування самого об’єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі. На ТОВ «ПКП «Алекс» діючими є Журнал-ордер №13 та Журнал-ордер №15.

Також можна зробити висновки щодо амортизації нематеріальних активів ТОВ «ПКП «Алекс». Удосконалення амортизації на нашому підприємстві відбувається методом прискореного зменшення залишкової вартості. Застосування цього методу забезпечує удосконалення обліку субрахунку 125 „Авторські і суміжні з ними права”. При такому методі річна сума амортизації визначається виходячи з залишкової вартості об’єкту на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації по введеним протягом року об’єктам та подвоєння річної норми амортизації.

В даній роботі ми провели огляд нормативної бази та виявили проблемні питання щодо обліку нематеріальних активів на досліджуваному підприємстві (ТОВ «ПКП «Алекс»), а саме відособлення їх від юридичного трактування. Взагалі існує низка проблем в обліку нематеріальних активів. З одного боку, це відмінність бухгалтерського обліку від податкового. А з іншого, проблема визнання та оцінки нематеріальних активів, що можна вважати відправною точкою обліку, тобто відсутня єдність економічного та юридичного трактування. Як наслідок – до нині неможливо сформувати єдиного підходу до класифікації нематеріальних активів. В результаті практично неможливо врахувати всі особливості даного об’єкту обліку в обліковій політиці на етапі організації облікового процесу, що неодмінно позначається на якості звітної інформації.

Слід зазначити і те, що на підприємстві ТОВ «ПКП «Алекс» має місце низький рівень автоматизації бухгалтерського обліку, тому одним із шляхів вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів буде підвищення цього рівня, яке, в свою чергу, сприятиме ефективності роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення