Дипломна робота «Організація обліку і аналізу аудиту готової продукції та її реалізації», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.03.2010 14:23 · від yulma83 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 1.1. Основні поняття готової продукції 1.2. Організація та методика бухгалтерського обліку на підприємстві 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку готової продукції та її реалізації Розділ 2. Організація обліку готової продукції та її реалізація на ККЗ «Росинка». 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції 2.3. Облік готової продукції та її реалізації на ККЗ «Росинка» Розділ 3. Організація і методика економічного аналізу готової продукції і її реалізації на підприємстві. 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу готової продукції та її реалізації 3.2. Економічний аналіз готової продукції і її реалізації на ККЗ «Росинка» Розділ 4. Організація і методика аудиту готової продукції і її реалізації. 4.1. Методологічні основи аудиту готової продукції і її реалізації 4.2. Організація аудиту готової продукції і її реалізації на ККЗ «Росинка» Розділ 5. Пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості в Україні Висновки і Список використаних джерел Додатки А-М

Висновок

В роботі було розглянуто систему організації обліку готової продукції та її реалізації, яка діє на заводі ККЗ "Росинка" в даний момент. Розгляд даної проблеми відбувався з урахуванням останніх змін в нормативно-правовій базі на дану тематику. Було розглянуто такі важливі моменти як: організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту готової продукції, її реалізації.

В більшості випадків виробництво і споживачі продукції не співпадають ні в часі, ні в просторі. Тому які б різноманітні споживчі властивості не мав готовий виріб, на реальний комерційний успіх підприємство може розраховувати тільки при умові раціонально організованого ним розподілу й обміну готової продукції, тобто збуту, метою якого є задоволення людських потреб.

Процес обміну потребує роботи. Тому, хто хоче продавати необхідно шукати споживачів (покупців), виявляти їх потреби, розробляти відповідні товари, просувати їх на ринок, зберігати, перевозити, домовлятися про ціни і т.д.

Збутову політику підприємства-виробника продукції треба розглядати як ціленаправлену діяльність, принципи і методи здійснення якої покликані організовувати рух потоку товарів до кінцевого споживача. Основною задачею являється створення умов для перетворення потреб потенційного споживача в реальний попит на конкретний товар.

Основними елементами збутової політики являються наступні:

- транспортування продукції - її фізичне переміщення від виробника до споживача;

- доробка продукції - підбір, сортування, збір готового виробу та інше, що підвищує ступінь доступності і готовності продукції до споживання;

- контакти з споживачами - дії по фізичній передачі товару, оформленню замовлень, організації платіжне - розрахункових операцій, юридичному оформленню передачі прав власності на товар, інформуванню споживача про товар і підприємство, а також збору інформації про ринок.

Для досягнення успіху у підприємницькій діяльності, забезпечення стабільності на ринку в умовах конкуренції потрібна копітка аналітична робота в усіх сферах діяльності підприємства, в усіх його структурних ланках з метою оцінки "вузьких місць" і недоліків, з'ясування причинно-наслідкових зв'язків зміни економічних показників. Тільки ті виробничі колективи, які володіють досконалою системою аналітичних досліджень, можуть уникнути необґрунтованого ризику у прийнятті господарських рішень, швидко адаптуватись до змін ринкового середовища.

Економічний аналіз на основі комплексного дослідження всіх елементів економічної роботи підприємства, глибокого вивчення процесів і явищ господарської діяльності у їх взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості дає змогу об'єктивно оцінити хід господарювання, визначити розміри очікуваних результатів і з'ясувати причини відхилень від стандартизованих параметрів та виявити резерви підвищення ефективності виробництва і розробити заходи щодо їх мобілізації.

Процес реалізації потребує кропіткої роботи бухгалтерів. Тому, хто хоче продавати необхідно шукати споживачів (покупців), виявляти їх потреби, розробляти відповідні товари, просувати їх на ринок, зберігати, перевозити, домовлятися про ціни і т.д. Збутову політику підприємства-виробника продукції треба розглядати як ціленаправлену діяльність, принципи і методи здійснення якої покликані організовувати рух потоку товарів до кінцевого споживача. Основною задачею являється створення умов для перетворення потреб потенційного споживача в реальний попит на конкретний товар.

Сьогодні якість - головний критерій оцінки конкурентоспроможності продукції, саме вона визначає рівень існування підприємства. На підприємстві кожного року розроблюються заходи з підвищення технічного стану, організаційно - технічні заходи щодо підвищення якості продукції.

На заводі створені всі умови для випуску якісної продукції:

- підготовлений висококваліфікований персонал;

- працююче обладнання;

- якісна сировина та допоміжні матеріали;

- забезпечення персоналу необхідною нормативно-правовою документацією.

Цьому сприяє відвідання виставок та порівняльні дегустації аналогічної продукції споріднених підприємств (вітчизняних та зарубіжних), відрядження до цих підприємств спеціалістів заводу, вивчення асортименту підприємств-конкурентів, що дає широку інформацію для діяльності підприємства по вдосконаленню процесів, придбанню нового обладнання, оновленню асортименту продукції, у т.ч. і з використанням нетрадиційної сировини.

Щорічно розробляються і затверджуються заходи щодо поліпшення якості продукції та розширення асортименту, де передбачені питання по вдосконаленню технології, розробка технічної документації та технічних завдань на нове обладнання, на удосконалення технологічних процесів, розробка та впровадження нового асортименту, упаковки. Крім того, напрямок розробки нових видів виробів, упаковки, дизайн, оздоблення погоджується з відділом збуту і маркетингу. Планується надання такої послуги, як доставка замовленої продукції у любе місце М.Києва по бажанню покупця. У майбутньому планується надати бажаючим можливість замовляти продукцію через мережу Internet.

Підприємство має свій фірмовий магазин. В ньому є "Куточок споживача", де знаходиться "книга скарг і пропозицій", в якій кожен відвідувач може висловити свої пропозиції.

Якщо говорити про свої переваги перед конкурентами, то до них можна віднести різноманітний асортимент, високу і стабільну якість продукції, надійність постачань, широкі можливості доставки, надання знижок, можливість надання відстрочки платежу.

Проведений аналіз підтверджує досягнення високих показників виконання плану щодо асортименту та структури продукції, її якості, ритмічності випуску та обсягу реалізації продукції. Ці показники забезпечують високий рівень попиту на продукцію ККЗ "Росинка". Тому можна сказати, що найголовніше завдання - забезпечення населення у високоякісній та різноманітній продукції - виконано.

Актуальність і значимість розгляду проблеми аудиту випуску, відвантаження і реалізації готової продукції полягає в тому, що результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства чи організації являється випуск готової продукції, виконання робіт чи надання послуг. В результаті вартість готової продукції, робіт, послуг переходить із сфери виробництва в сферу обігу.

Головним завданням підприємства є випуск продукції високої якості з якомога меншими витратами і отриманням прибутку. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів, аналіз і контроль собівартості виробленої продукції, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Для того, щоб правильно і своєчасно здійснювати облік результатів виробничої діяльності підприємство повинно вибрати і закріпити в своїй обліковій політиці ряд основоположних принципів і методів по обліку готової продукції, варіанти яких викладено і закріплено в законодавчих актах і нормативах Верховної Ради України, Міністерства фінансів. Від обраного підприємством чи організацією методу оцінки готової продукції залежить багато показників діяльності підприємства чи організації.

В більшості випадків виробництво і споживачі продукції не співпадають ні в часі, ні в просторі. Тому які б різноманітні споживчі властивості не мав готовий виріб, на реальний комерційний успіх підприємство може розраховувати тільки при умові раціонально організованого ним розподілу й обміну готової продукції, тобто збуту, метою якого є задоволення людських потреб.

Процес реалізації потребує кропіткої роботи бухгалтерів. Тому, хто хоче продавати необхідно шукати споживачів (покупців), виявляти їх потреби, розробляти відповідні товари, просувати їх на ринок, зберігати, перевозити, домовлятися про ціни і т.д.

Тому так важливо, щоб в обліку готової продукції і її реалізації не було помилок.

Недоліком у веденні бухгалтерського обліку на заводі є те, що хоча підприємство перейшло у 2000-2001 рр. на Національні стандарти бухгалтерського обліку та нову облікову політику, але на жаль на заводі використовуються старі журнали-ордери (розроблені й адаптовані до нової системи обліку фахівцями бухгалтерії).

У рамках даної роботи була проведена аудиторська перевірка на ККЗ "Росинка". В роботі було розглянуто організацію та методику аудиту обліку готової продукції та її реалізації.. Розгляд даної проблеми відбувався з урахуванням останніх змін в нормативно-правовій базі на дану тематику. Було розглянуто такі важливі моменти щодо готової продукції та її реалізації як: перевірка правильності оформлення документів, кореспонденції відповідних рахунків, відповідність даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку, перевірка розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції, методу визначення виручки від реалізації та фінансового результату.

У ході перевірки була вивчена система бухгалтерського обліку і система внутрішнього контролю підприємства, зібрана необхідна інформація та проведені відповідні процедури аудиту, на основі чого складений аудиторський звіт та висновок.

Підприємству ККЗ «Росинка» було запропоновано вдосконалити облік і аналіз готової продукції та її реалізації шляхом впровадження управлінського обліку. Стосовно управлінського обліку підприємству було запропоновано помітну увагу приділяти управлінню затратами, скороченню собівартості, та пошуку можливостей збуту продукції. При цьому на підприємстві слід удосконалити нормування матеріальних затрат на виробництво, що в подальшому дозволить знизити собівартість продукції. Також підприємству було запропоновано удосконалити управлінський облік, який би дозволив планувати випуск готової продукції, що передбачає собою розробку планів.

Отже, основні завдання, які ставилися на початку даної роботи виконані. Згідно розглянутого вище, можна зробити остаточний висновок, що дослідження даної теми в даний час є доцільним і актуальним.

Коментар модератора

робота не містить посилань на літературу, є практичний аудит

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення