Курсова робота «Фінансова звітність підприємства та аналіз її основних показників», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 17.03.2010 19:02 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Значення звітності для аналізу господарсько–фінансової діяльності підприємства, її характеристика Розділ 2. Фінансово – економічна характеристика об’єкта дослідження 2.1. Юридичний статус підприємства. Види діяльності його. Організаційна структура управління підприємством 2.2. Аналіз основних фінансових показників Розділ 3. Аналіз динаміки і структури активу та пасиву балансу Розділ 4. Аналіз оборотних коштів і джерел їх формування Розділ 5. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства Розділ 6. Оцінка фінансової стійкості Розділ 7. Аналіз власного капіталу Розділ 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Розділ 9. Аналіз руху грошових коштів Розділ 10. Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства Висновки Використана література

Висновок

Фінансова звітність — це сукупність форм звітності, які складені за даними фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у зручному і зрозумілому вигляді для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

Курсова робота була виконана на основі звітності Приватної агрофірми «Агроiнвест».

Метою дiяльностi Агрофірми є ведення товарного сiльськогосподарського виробництва, виробництво сільськогосподарської та промислової продукції, її переробка, зберігання i реалiзацiя на основі новiтнiх технологій, а також iншi види господарської та комерційної дiяльностi, які не заборонені чинним законодавством України, з метою одержання прибутку по наслідках господарсько дiяльностi.

Після проведеного аналізу були з’ясовані такі дані. Вартість активів підприємства у звітному періоді в порівнянні з попереднім збільшилась на 4098 тис. грн. або на 41,3%. Спостерігається збільшення оборотних активів на 948,3 тис. грн. або на 36,3%. Зменшилась дебіторська заборгованість на 203,8 тис. грн. або на 30,6%, що свідчить про виконання партнерами своїх зобов’язань перед нашим підприємством.

У 2008р. вартість джерел формування капіталу збільшилася на 4098 тис. грн. або на 41,3%. Збільшення відбулося за рахунок збільшення власного та позикового капіталу відповідно на 2436,7 тис.грн. або на 32,6% та 1661,3 тис. грн. або на 68,1%.

Швидкість перетворення оборотних активів у чистий дохід в попередньому році становила 63 днів, у звітному – 80 днів. Протягом року вона зросла на 77 днів або на 26,9%. Що є негативним для роботи підприємства.

Також можна зробити висновок, що підприємство свої зобов’язання погашає протягом 6 днів у 2007р. та 5 днів у 2008р.

Про рівень фінансової дисципліни на підприємстві можна зробити висновок, якщо співставити показники погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Борги повертаються партнерами підприємства раніше, ніж він змушений розраховуватись за цими зобов’язаннями, отже рівень фінансової дисципліни у 2007 році була доброю, а у 2008 році покращилася.

Тривалість операційного циклу в 2007р. становила 56 діб, а в 2008р. – 76діб. Отже, з цього можна зробити висновок, що на підприємстві протягом 2-х років спостерігається не тривалий період виробництва та реалізації продукції, а відповідно й отримання коштів за готові товари.

Протягом 2008р. рентабельність сукупного капіталу збільшилась на 14,54 грн. порівняно з 2007р. Це свідчить про те, що в 2008р. на кожну гривню всього капіталу власники отримують 14,54 грн. прибутку.

В 2008р. порівняно з минулим, підприємство стало більш рентабельним, адже всі показники рентабельності, окрім рентабельності продукції, збільшилися. Це є свідченням раціональної та ефективної його діяльності.

Спостерігалося збільшення оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Це говорить про те, що підприємство підвищило ефективність використання коштів, швидше розраховується із зобов’язаннями. Таке прискорення оборотності зменшує потребу в коштах, дає змогу підприємству вивільняти частину оборотних коштів.

Ми бачимо, що за 2007 – 2008 роки баланс підприємства абсолютно ліквідним не був. Протягом обох років кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, інші поточні зобов'язання перевищували суми за всіма статтями коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно; дебіторська заборгованість (платежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи не перевищували короткострокові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

Про покращення платоспроможності підприємства та покращення структури активів і пасивів свідчить зростання значення показника платоспроможності у 2008 році в порівнянні з 2007 роком.

Після розрахунку узагальнюючих показників фінансової стійкості з’ясували, що підприємство має кризовий фінансовий стан. Тому були розглянуті показники прогнозування банкрутства - модель Альтмана та модель Матвійчука. І в результаті виявилося, що підприємство має задовільний фінансовий стан та низьку імовірність банкрутства.

За 2007 рік збільшився розмір статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. Протягом 2008 року розмір статутного капіталу не змінився. Зріс нерозподілений прибуток. Вибуття капіталу не було.

Середня вартість власного капіталу у 2008 році в порівнянні з 2007 зросла на 34,29%. Зріс і показник рентабельності.

Доходи підприємства за 2008 рік у порівнянні з 2007 значно зросли. Доходи від реалізації зросли на 23,1%, інші операційні доходи – на 136,7%, інші фінансові доходи – на 184,7%. Як результат, сукупні доходи зросли на 27,4%.

Майже всі витрати підприємства зросли, окрім інших операційних витрат та витрат на збут, які зменшилися відповідно на 9,9% та 71,8%. Найбільше зросли фінансові витрати (на 91,9 %) та інші витрати (на 12,6%).

ПДВ і собівартість зросли майже однаково – на 23,1% та 21,1% відповідно. Сукупні витрати зросли на 14%.

Але таке зростання витрат не є негативним явищем, оскільки доходи зросли більше. Це свідчить про розширення діяльності підприємства та покращення його фінансового стану.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності в 2007 році становив 295,8 тис. грн. В 2008 році його величина зросла на 812,85% і становила 2700,2 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності змінився на 625% за рахунок придбання необоротних активів. Надходження від інвестиційної діяльності у 2007 році становили 899,6 тис. грн., а в 2008 – 1883 тис. грн.

Загалом можна сказати, що підприємство працює ефективно. Для покращення свого становища керівництву Агрофірми потрібно звернути увагу на виявлені недоліки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення