Дипломна робота «Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.03.2010 14:46 · від Наташа · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Заробітна плата, як об’єкт бухгалтерського обліку та контролю 1.1. Соціально-економічна сутність, форми і системи оплати праці 1.2. Структура фонду оплати праці 1.3. Нормативно-правова база обліку і контролю праці та її оплати 1.4. Загальні принципи методики контролю використання фонду оплати праці Розділ іі. Організація обліку праці, її оплати та контроль за використанням фонду оплати праці 2.1. Документальне оформлення праці та її оплати 2.2. Синтетичний і аналітичний облік,облік утримань із оплати праці 2.3. Контроль за використанням фонду оплати праці Розділ ііі. Напрямки удосконалення обліку праці, її оплати та контролю за використанням фонду оплати праці 3.1. Організація внутрішнього контролю за використанням фонду оплати праці 3.2. Використання інформаційних систем в обліку праці та її оплати Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

За умов певної нестабільності в економіці країни, що призводить до зниження темпів виробництва, продуктивності праці, звільнення з підприємств значної кількості робітників, службовців і спеціалістів в організації праці й оплати також відбуваються значні зміни, які потребують досконалого, всебічного та структурного дослідження в напрямі комплексного вивчення основних факторів впливу на розвиток оплати праці як економічної та облікової категорії.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов’язане з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата є основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, з тими обставинами, що суми, які направляються підприємством на оплату праці, так чи інакше виступають мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових внесків в бюджет і цільові фонди. При цьому «заробітна плата» як облікова категорія може виступати в формі затрат, елементів витрат, доходів тощо.

Дослідження організаційних та практичних аспектів методики і організації обліку праці, її оплати та контролю використання фонду оплати праці дозволило сформувати наступні висновки.

Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій. Її винятково важлива роль у функціонуванні економіки зумовлена тим, що вона має одночасно та однаково ефективно виконувати принаймні п'ять функцій – відтворювальну, мотивуючу, регулюючу, соціальну й оптимізаційну. Якщо не виконується хоча б одна із зазначених функцій, заробітна плата, як переконливо свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, взагалі перестає відповідати своєму соціально-економічному призначенню.

Відповідно до ст. 1 Закону №108/95-ВР, заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вимірі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. У зв’язку з особливістю даної категорії, вона має значне значення в обліку оплати праці.

Згідно з П(С)БО 16 під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників). При цьому, нормами П(С)БО 16 “Витрати” суворо регламентуються умови визнання витрат підприємства.

Дослідження питань обліку і контролю витрат на оплату праці в дипломній роботі було проведено на базі підприємства ТОВ «Менга», Основним видом діяльності є реалізація нафтопродуктів та супутніх товарів. Підприємство реалізує нафтопродукти та інші товари через мережу автозаправочних станцій та інших торговельних закладів. На підприємстві здійснюються заходи по оновленню та постійній підтримці на належному рівні виробничих фондів у відповідності з нормативною документацією; впровадженню нової техніки та технології, які відповідають світовому науково-технічному рівню.

Дослідження організації первинного обліку на підприємстві дає змогу судити про те, що облік розрахунків з оплати праці на ТОВ „Менга” здійснюється на основі типових форм. Бухгалтерія ТОВ „Менга” має безпосереднє відношення до всіх структурних підрозділів. Бухгалтерія отримує від підрозділів ті чи інші документально оформлені дані про здійснення господарських операцій, необхідні для обліку розрахунків з оплати праці, узагальнення інформації про оплату праці на ТОВ „Менга” провадиться у таких формах фінансової звітності: ф. 1 “Баланс”, ф. 2 “Звіт про фінансові результати”, статистичної звітності: №1-ПВ, №3-ПВ та податкової звітності – ф. №1-ДФ. Для ТОВ „Менга” витрати на оплату праці складаються з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду.

Відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 облік нарахування і виплати заробітної плати здійснюється на синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», де ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, що відносяться як до облікового, так і необлікового складу підприємства - по оплаті праці.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по підприємству в цілому.

Із заробітної плати на підприємстві провадяться обов’язкові утримання (згідно законодавства). До обов’язкових відносяться утримання податку з доходів фізичних осіб, утримання в Пенсійний фонд для найманих працівників, внесок на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, внесок на обов’язкове соціальне страхування від тимчасової непрацездатності.

Дослідження контролю витрат на оплату праці працівників дозволяє зробити наступні висновки.

Завданням контролю операцій з праці та її оплати є активізація господарського механізму на раціональне використання трудових ресурсів стимулювання працівників за результатами їхньої праці, тобто правильне здійснення розподільчих функцій за розміром трудових затрат у знову створений продукт. Щодо конкретних питань, які перевіряються, використовується нормативно-довідкова та фактографічна інформація.

Внутрішній контроль є органічною частиною загальної системи менеджменту в комерційній організації і, по суті, здійснює внутрішньогосподарський контроль, метою якого є визначення адекватності фінансової політики цілям та завданням діяльності комерційної організації; необхідність впровадження внутрішнього контролю в комерційній організації виникає, як правило, в зв'язку з потребами вищої ланки керівництва у відповідній інформації або підтвердженні достовірності звітів менеджерів нижчої ланки керівництва.

Методи здійснення контролю мають різні способи організації їх проведення: суцільний; вибірковий; комбінований. В ході внутрішньогосподарського контролю застосовуються різні прийоми, серед яких найбільше значення мають групи прийомів фактичного і документального контролю.

По відношенню до конкретного підприємства – базового підприємства роботи ТОВ „Менга” зовнішній контроль здійснюється з точки зору наступних органів: державної податкової адміністрації; податкової міліції; Пенсійного Фонду України (в частині питань, що пов’язані із нарахуванням та утриманням внесків до Пенсійного Фонду України); Фонду загальнодержавного страхування на випадок безробіття (в частині нарахування та утримання відповідного внеску); Фонду загальнодержавного страхування від нещасного випадку (в частині нарахування відповідного внеску); Фонду загальнодержавного страхування від нещасного випадку (в частині нарахування відповідного внеску); Фонду загальнодержавного страхування від тимчасової втрати працездатності та витрат, пов’язаних із народженням та похованням (в частині нарахування та утримання відповідного внеску).

Дійовий контроль за використанням коштів на оплату праці значною мірою сприяє зростанню продуктивності праці й зміцненню трудової дисципліни.

За результатами перевірок складаються акти або довідки, якщо встановлено порушення чи відхилення і є потреба прийняти управлінське рішення.

Порушення, виявлені при систематичному контролі оформлення первинних документів, графіків передачі та обробки документів, необхідно усувати в ході контролю. Порушення потрібно документувати лише в тих випадках, коли вони повторюються і мають систематичний характер. Мистецтво керівника в малому бізнесі – побачити ці позитивні устремління кожного співробітника, з'єднавши особисті цілі працівника з цілями організації. Особливо важливо, що в даному випадку це уже внутрішня мотивація, коли співробітник прагне до мети самостійно, опановуючи нові знання, підвищуючи свій професійний рівень.

Автоматизована обліково-аналітична система розрахунків з оплати праці може бути реалізована за допомогою різного програмного забезпечення, гнучка до змін у законодавстві й частково дає вносити ці зміни без втручання спеціалістів. Виділено й розкрито принципи побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи, адаптовані з урахуванням адаптації їх до специфіки обліку розрахунків з оплати праці. Основні види автоматизованої системи згруповані за двома ознаками: ступінь охоплення облікових функцій і можливість розширення базових функцій системи. Це дасть змогу вибрати оптимальний варіант обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці для конкретного підприємства.

Впровадженню автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві сприятиме належна організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби. Кращими формами навчання для середніх та малих підприємств – заняття, що проводить фірма-розробник автоматизованої системи, семінари та самонавчання.

Важливими її перевагами є також швидкодійність та надійність; автоматизовані розрахункові операції виключають можливість помилок, які залежать від людського чинника.

Впровадження інформаційних систем та розробок в обліково-контрольний процес досліджуваного підприємства сприятиме більш ефективному використанню робочого часу облікового персоналу підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення