Курсова робота «Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Хлібокомбінат №2», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.03.2010 14:49 · від Z · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи аналізу стану розрахунків підприємства 1.1. Сутність,цілі та задачі аналізу стану розрахунків підприємства 1.2. Методика аналізу стану розрахунків підприємства 2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства 2.1. Коротка характеристика підприємства 2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів 2.3. Економічна ефективність роботи підприємства 3. Аналіз стану розрахунків підприємства 3.1. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу 3.2. Аналіз платоспроможності підприємства 3.3. Аналіз ліквідності балансу 3.5. Резерви підвищення фінансового стану підприємства Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Без фінансового аналізу сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність - обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Головним джерелом фінансового аналізу є інформація бухгалтерської звітності підприємств, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства. У виробничій сфері фінансовий аналіз тісно зв’язаний з двома головними функціями управління виробництвом: плануванням та контролем, а також з їхньою проміжною ланкою - бюджетуванням (розподілом коштів для досягнення поставлених виробничих цілей). Без відповідного планування цілі досягаються лише випадково. При плануванні для аналізу головним чином використовуються джерела внутрішнього походження. В основному це дані про сподівані обсяги виробництва (продажу) та витрати. Однак в сучасних умовах джерела фінансового аналізу діяльності великих підприємств не обмежуються внутрішньою інформацією. При плануванні обсягів виробництва до уваги часто беруться статистичні показники стану ринку, економічної ситуації в країні, демографічні характеристики населення окремих регіонів (як скажімо при будівництві мережі супермаркетів) тощо. Фінансовий аналіз є інструментом контролю ефективності використання розподілених або інвестованих коштів. Перед вкладанням коштів у виробництво інвестори проводять оцінку вартості як матеріальних, так і нематеріальних активів. На основі фінансової оцінки будується ціна цих активів. Фінансовий стан характеризується системою таких показників, як поточна і перспективна платоспроможність, оборотність, наявність власних і позичкових засобів, ефективності їхнього використання та ін. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства.

Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення технології й організації виробництва, для створення механізму досягнення максимального прибутку.

При побудові порівняльного аналітичного балансу велику роль відіграє вибір часового інтервалу для вимірювання змін в статтях бухгалтерського балансу. В даній роботі часовий проміжок тривав з 2003 по 2005р. Також велику роль відіграє аналіз фінансового стану по квартально. Використання квартального інтервалу має свої переваги, головною з яких є можливість використання даних фінансової звітності підприємства перед органами податкової адміністрації. Під час квартального аналізу можна більш вірогідно дослідити фінансові показники, і рівень похибки показників буде не значний. Однак величина прибутку підприємства з високими темпами обіговості коштів у короткостроковому періоді більшої міри підпадає під вплив таких факторів, як сезонні коливання попиту на продукцію, непередбачуваність темпів інфляції, зміна цін на енергоносії, нововведення в податковому законодавстві тощо. Для таких підприємств більш доцільним, на мою думку, є вибір місячного інтервалу у порівняльному аналізі статей балансу. Крім більшого ступеня інформативності відносних показників балансу, менша довжина інтервалу робить досліджувані дані більш придатними для статистичного аналізу та прогнозування. Фінансові відділи підприємств можуть здійснювати подвійний аналіз беручи за основу в окремих випадках місячний або квартальний інтервал для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Можливості статистичного аналізу поки що, на жаль, далеко не повністю використовуються під час фінансового аналізу на вітчизняних підприємствах. Без статистичних методів неможливо кількісно розрахувати та мінімізувати економічний ризик, який супроводжує підприємства в їхній діяльності. Можливим варіантом використання статистичних методів обчислення та мінімізації ризиків може бути застосування окремих елементів теорії портфеля, як це було експериментально показано в другому розділі роботи.

Сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще. Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивний фінансовий аналіз.

На мою думку впровадження даної підсистеми аналізу фінансового стану підприємства, дасть змогу головному економісту надавати більш вірогідні дані директору фірми про фінансовий стан підприємства. Цим самим за допомогою обробки балансу та звіту про фінансові результати, можна буде робити об’єктивні перспективні висновки.

В данній курсовій роботі було проведено аналіз фінансового стану підприємства Київського хлібокомбінату №2:

В пункті 3.1 розраховано динаміку і структуру бухгалтерського балансу за 2003-2005 роки. З цього аналізу видно, що кожного року сума балансу збільшується: у 2003 році на 428,90 тис. грн., в 2004 р. – на 2200,30 тис. грн, а в 2005 р. – на 944,9 тис. грн. Далі було проведено факторний аналіз.

В пункті 3.2 приведено аналіз платоспроможності підприємства. Спочатку було складено платіжний баланс і розраховано його динаміку і структуру. Далі розраховано коефіцієнти платоспроможності. З розрахунків видно, що наше підприємство може погасити незначну частину поточних зобов’язань, так як коефіцієнт абсолютної платоспроможності знаходиться на гранично допустимому значенні. Коефіцієнти термінової і проміжної платоспроможності не потрапляють в нормативне значення. Це означає, що підприємство не може погасити свої короткострокові зобов’язання за платежами найближчим часом. Коефіцієнт загальної платоспроможності потрапляє під критичне значення. Отже у підприємства достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань.

В пункті 3.3 аналізується ліквідність балансу, розрахували коєфіцієнти ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності по всім рокам менший за допустиме значення, тобто у підприємства не достатньо оборотних засобів для покриття боргів. Коефіцієнт швидкої ліквідності також менший за норму, а це означає, що і очикуваних фінансових надходжень не вистачить для покриття боргів. І, нарешті, коефіцієнт абсолютної ліквідності показав, що підприємство не готове негайно погасити поточні зобов’язання.

В пункті 3.4 проаналізовано фінансову стійкість підприємства і розраховано показники фінансової стійкості. Коефіцієнт автономії по всім рокам більший за допустиме значення (0,5), коефіцієнт співвідношення позичених та власних засобів менший за 1, а коефіцієнт забезпечення власними коштами показав, що підприємство не забезпечене власними коштами, так як він не попадає в нормативне значення 0,6 – 0,8. Коефіцієнт майна виробничого призначення більший за допустиме значення (0,5).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення