Дипломна робота «Взаємодія органів державної влади та бізнес-структур у контексті розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в ЄС», 2010 рік

З предмету Інше · додано 10.03.2010 14:27 · від Larisa · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Система підтримки мсп в єс на наднаціональному рівні 1.1. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в ЄС 1.2. Інституційна – правова основа забезпечення взаємодії та підтримки МСП в ЄС 1.3. Механізми та інструменти підтримки МСП Розділ 2. Національні особливості системи підтримки та розвитку мсп в державах членах єс на прикладі великобританії 2.1. Організаційні та інституційні особливості служби підтримки та взаємодії з МСП 2.3. Реалізація та специфіка впровадження Європейських проектів в Великобританії Розділ 3. Впровадження досвіду єс щодо підтримки та розвитку иолого та середнього підприємництва в україні 60 3.1. Стан та проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні 3.2. Аналіз існуючої системи підтримки МСП та застосування досвіду ЄС 3.3. Шляхи впровадження досвіду ЄС в контексті інтеграції України до ЄС Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Інституційна система та політика ЄС відносно МСП ґрунтується на так званому вертикальному і горизонтальному підході щодо вирішення проблем їх створення і функціонування. У сфері регулювання та підтримки підприємницької діяльності важлива роль належить Європейської Комісії. Вертикальний підхід виражається в безпосередніх заходах, орієнтованих виключно на МСП. Ці заходи готуються і здійснюються Генеральним директоратом підприємництва та промисловості Європейської Комісії в співпраці з Європейським парламентом, Економічним і соціальним комітетом, Європейським інвестиційним фондом, Європейським інвестиційним банком, представницькими організаціями та асоціаціями МСП в органах ЄС і іншими службами Комісії. Європейський інвестиційний банк фінансує економічні проекти розвитку в рамках ЄС та надає підтримку МСП через Європейський інвестиційний фонд.

Завдання Комісії - координація роботи всіх країн ЄС, внесення законодавчих ініціатив з метою приведення у відповідність із загальноєвропейськими стандартами національного законодавства країн-членів ЄС у сфері МСП, спостереження за дотриманням всіма 27 країнами єдиних європейських стандартів, проведення систематичних консультацій зі всіма національними урядами для вироблення єдиної політики розвитку, підтримки та надання допомоги. Комісія делегувала Агенції з питань конкурентоспроможності та інновацій свої повноваження за для виконання поставлених завдань та цілей у політики підтримки МСП.

Горизонтальний підхід базується на захисті інтересів МСП в у різних сферах діяльності ЄС (таких, як політика у сфері досліджень і інноваційних розробок, регіональна політика, міжнародні відносини тощо) та зміцненні позицій МСП у відповідному виді діяльності.

Основні принципи, механізми та інструменти підтримки МСП закріплені у таких головних правових документах як Європейська хартія для малого підприємництва, Повідомлення Комісії до Ради, Парламенту, Комітету регіонів та Економічному і соціальному комітету щодо імплементації Лісабонської програми нової політики у сфері МСП (Нова політика у сфері МСП), та Акт для малого підприємництва Європи.

Акт для малого підприємництва Європи створює відіграє інтегруючу роль, об’єднуючи існуючі інструменти та схеми підтримки. Акт був схвалений всіма 27 державами – членами ЄС на засіданні 11 - 12 грудня 2008 року.

Організація підтримки та розвитку МСП в ЄС представляє собою цілісну, ієрархічну систему наддержавних та державних органів та установ, які здійснюють регуляторну, управлінську то контролюючу функції та інші завдання у сфері реалізації політики малого та середнього підприємництва. Комісія в першу чергу контактує з міністрами в кожному з урядів 27 країн-членів та іншими державними та недержавними установами чия діяльність пов'язана з наданням допомоги МСП. Крім того існують налагоджені механізми та інструменти співпраці між європейськими та державними установами. Зокрема до них відносяться Європейський фонд регіонального розвитку, Європейська мережа підтримки підприємництва, Європейський соціальний фонд розвитку, Фонд розвитку сільського господарства, Європейський інвестиційний фонд, Агентства регіонального розвитку. Також до інструментів підтримки відносяться різні тематичні європейські програми, а саме Рамкова програма підвищення конкурентоспроможності та інновацій, Марко Поло, Сьома рамкова програма розвитку досліджень та технологій, Спільна програма дій – навчання протягом життя. Таким чином в Європейському Союзі сформовані чітко налагоджені механізми та системи розвитку МСП. Існують ефективні інструменти забезпечення розвитку цього сектору бізнесу.

Інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва в Україні виглядає наступним чином:

Державні інститути - Держкомпідприємництва України,

Регіональні та місцеві (районні)органи виконавчої влади, Державний фонд розвитку.

Недержавні - Ресурсні центри місцевого та регіонального розвитку, Вітчизняні та іноземні фонди, Агентства розвитку малого підприємництва.

Громадська - Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадська колегія Держпідприємництва України.

Але між ними не існує злагодженого, співробітництва, узгодження зусиль та єдиної системи швидкого реагування на зміни у бізнес - середовища.

Аналіз законодавчого забезпечення розвитку підприємництва в Україні дозволяє зробити деякі загальні висновки:

• по-перше, законодавча база, яка забезпечує розвиток підприємництва в Україні, перебуває на початковому етапі формування;

• по-друге, правові гарантії всіх форм власності та захисту приватної власності як основної умови розвитку підприємницької діяльності вкрай недостатні;

• по-третє, відсутня єдина державна політика підтримки підприємництва, як і відповідна нормативно-правова база та дієві механізми реалізації такої політики.

Іншою важливою проблемою є відсутність врегульованої системи взаємодії між діючими суб’єктами інфраструктури у сфері інформаційна - аналітичної організаційно-технічної та фінансово-кредитної підтримки МСП.

Також, недостатня інноваційна активність наукових установ, низький рівень сприйняття інноваційності виробничими підприємствами і слабке забезпечення мережі інфраструктури кадровими ресурсами – це є характерні недоліки та перешкоди, що заважають підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва.

Узагальнюючи практику фінансово-кредитної державної допомоги, існує проблема високих відсоткових ставок хоча певним чином вона вирішується, в тому числі запровадженням програм часткового відшкодування, однак проблемі відсутності у підприємців застави на сьогодні ще приділена недостатня увага. Крім того відсутність державної фінансової підтримки та відповідної матеріально-технічної бази існуюча мережа підтримки підприємництва перетворюється на звичайні комерційні структури, що надають послуги на платній основі. Надзвичайно мала підтримка зі сторони держави звичайно не дозволяє їм достатньо ефективно працювати, належним чином розв’язувати державні, регіональні, соціальні та інші проблеми малого підприємництва, а тим більше використовувати інформаційно-комунікативні технології, що суттєво впливає на результативність їх роботи.

Для впровадження досвіду ЄС у сфері підтримки та розвитку МСП в контексті інтеграції України до ЄС необхідно зосередити свою увагу на таких основних напрямах, як:

• приєднання України до Європейської хартії для малих підприємств;

• приєднання України до Акту для малого підприємництва Європи та імплементація його принципів і положень в Українське законодавство;

• участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку;

• підвищення конкурентоспроможності продукції українського товаровиробника, забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу та підтримка його експортного потенціалу;

• полегшення доступу малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів.

• формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Коментар модератора

100 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?