Дипломна робота «Оцінка управління оборотними активами торгового підприємства і рекомендовані заходи щодо підвищення його ефективності.», 2009 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 09.03.2010 23:22 · від Інна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи управління оборотними активами 1.1. Поняття, сутність і склад оборотних активів підприємства 1.2. Управління оборотними активами підприємства 1.3. Методика формування, розміщення та використання оборотних активів підприємства 2. Аналіз оборотних активів підприємства 2.1. Характеристика базового підприємства і особливостей його фінансово-господарській діяльності 2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 2.3. Аналіз ділової активності підприємства 3. Рекомендовані заходи щодо підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства 3.1. Використання сучасних технологій з оптимізації об’єму оборотних активів 3.2. Дослідження джерел фінансування оборотних активів 3.3. Методи забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів Висновок Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г

Висновок

Оборотні активи підприємства являють собою контрольовані їм економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, що характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати доход, постійний оборот яких у процесі використання зв'язаний з факторами часу, ризику і ліквідності. Класифікація оборотних коштів має важливе значення, оскільки дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування оборотних коштів. Від цього значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.

Управління оборотними активами є дуже важливою та складною задачею, рішення якої здійснюється за рахунок виконання роботи за різноманітними напрямками організації, планування, аналізу та контролю. Цей процес включає постійний аналіз результатів використання оборотних активів підприємства в попередньому періоді, вибір політики формування та джерел фінансування оборотних активів, оптимізацію їхнього составу за різними ознаками, а також забезпечення необхідного рівня ліквідності та ефективності оборотних активів у наступному періоді.

Фінансово стійким є такий суб'єкт господарювання, який за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно розраховується за своїми зобов'язаннями. Основою фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне використання оборотних коштів. Але це не означає, що підприємство має вкладати оборотний капітал лише у високоліквідні активи з метою зниження ймовірного ризику та отримання найвищого прибутку. Головною метою діяльності підприємства є пошук конкурентоспроможної продукції з високими споживчими якостями.

Колективне підприємство «Десна» здійснює торгово-посередницьку діяльність. За декілька років роботи підприємство стало прибутковим із загальною рентабельність діяльності в межах 1%. У період з 2005 по 2008 рік роботу підприємства можна охарактеризувати як стабільну, але з певними недоліками. По-перше, спостерігається незначне скорочення активів підприємства, а також відсутність власного капіталу в період з 2005 по 2008 роки. Подібна ситуація пов'язана з тим, що темпи зростання незначні із періодичними негативними змінами, і відповідно, вони відстають від темпів зростання виручки, активів і власного капіталу. Структура активів підприємства є нераціональною, оскільки спостерігається або надмірне переважання дебіторської заборгованості, або різке зростання питомої ваги необоротних активів. Якщо охарактеризувати абсолютні зміни поточних активів і зобов'язань, то вийде, що на підприємстві кредиторська заборгованість поступово скорочувалася, а дебіторська – збільшувалася. Природним результатом такого процесу з'явилося зникнення грошових коштів на розрахунковому рахунку у підприємства. Отже, управління оборотними активами підприємство вимагає вдосконалення. З цією метою необхідно детально вивчити динаміку рівня платоспроможності і ділової активності підприємства.

За наслідками аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства можна зробити наступні висновки.

По-перше, в період з 2005 по 2008 підприємство можна визнати як неліквідне і неплатоспроможне підприємство, оскільки більшість розглянутих показників нижче встановлених нормативів. До того ж такі показники як коефіцієнт відновлення платоспроможності і коефіцієнт Бівера свідчать про відсутність у підприємства власних ресурсів для поліпшення фінансової ситуації. Це ж підтверджують розміри робочого капіталу і коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними коштами.

По-друге, в 2007 році ситуація кардинально міняється в результаті додаткового фінансування діяльності власниками. У цьому звітному періоді за рахунок засобів власників підприємства придбано основних засобів на суму 1320 тис. грн. В результаті змінилася і структура активів і структура пасивів. До того ж підприємство розрахувалося із значною частиною кредиторської заборгованості. У підприємства з'явилися власні оборотні кошти, робочий капітал, а відповідно, збільшилася його платоспроможність і ліквідність.

Отже, в кінці 2008 року фінансовий стан підприємство значно покращився. Єдиним недоліком в результатах фінансової діяльності залишилася незбалансована структура оборотних активів – всі оборотні кошти вкладені в дебіторську заборгованість. І якщо відсутність запасів негативно не впливає на ліквідність підприємства, то відсутність грошових активів ставить під сумнів стійкість фінансової ситуації, що склалася.

В результаті оцінки ділової активності було виявлено, що оборотність всього капіталу підприємства в цілому відносно стабільна. Оборотність запасів за аналізований період стабільно зростала, що в результаті дозволило досягти максимальної ефективності їх використання – постачання здійснюються за попередніми замовленнями і, відповідно, відсутні які-небудь запаси готової продукції.

Ефективність управління дебіторською заборгованістю не на стільки висока як управління запасами. Не дивлячись на те, що спостерігається прискорення її оборотності в динаміці, темпи зростання оборотності кредиторської заборгованості вищі. В результаті це привело до дефіциту вільних фінансових ресурсів, про що свідчить позитивне значення фінансового циклу, а також відсутність грошових активів на кінець аналізованого періоду.

Отже, основними проблемами управління оборотними активами підприємства є, по-перше, нераціональна структура оборотних активів, і, по-друге, дефіцит їх фінансування.

В результаті оптимізації оборотних активів підприємству вдалося скоротити тривалість операційного циклу на 52,96%, а фінансового - на 118,99%. Резервами такого поліпшення фінансової діяльності є збільшення об'єму реалізованої продукції в 3 рази або до 3 535 тис. грн. Динаміка розвитку галузі, в якій працюють покупці аналізованої торговий-посередницької організації, дозволяє затверджувати про реальність високих темпів зростання об'ємів продажів. Для того, щоб реалізувати ці заходи, підприємству необхідно сформувати оборотних активів на кінець планового періоду на суму 295,94 тис. грн. Причому, 282,8 тис. грн. з них необхідно буде направити в дебіторську заборгованість з урахуванням запланованого об'єму реалізації і за умови збереження умов надання кредиту. А інші 12,6 тис. грн., що доводяться на грошові активи, дозволять підприємству забезпечити ліквідність балансу за коефіцієнтом абсолютної ліквідності на рівні нормативного значення.

На основі політики управління формуванням оборотних активів, якою дотримується підприємство, виявлено, що для реалізації заходів щодо підвищення ефективності управління оборотними активами необхідно привернути додаткового короткострокового позикового капіталу у розмірі 202,646 тис. грн. У якості джерела фінансування дефіциту коштів запропоновано використовувати банківський кредит. Оскільки підприємство співробітничає із Укрсоцбанком і Приватбанком, то були вивчені кредитні пропозиції цих комерційних банків. Оцінка умов здійснення кредитування проведена за допомогою спеціального показника – «грант-элемента», який дозволив порівняти вартість залучення фінансового кредиту на умовах цих комерційних банків із середніми умовами на грошовому ринку за аналогічними кредитними інструментами. В результаті з чотирьох доступних для підприємства варіантів якнайкращою виявилася одна з пропозицій Приватбанку, оскільки пропоновані умови кредитування краще середньоринкових. На основі розрахованої потреби в оборотних коштах і оптимальної структури їх фінансування (з урахуванням агресивної політики управління) складен плановий баланс потреби і фінансування оборотних активів КП «Десна» на кінець 2009 року.

Для забезпечення необхідної ліквідності балансу КП «Десна» пропонується здійснити факторингову операцію, яка дозволить збільшити питому вагу найбільш ліквідних активів. Якщо буде обраний Приватбанк, то ця операція допоможе не тільки відновити платоспроможність підприємства, але і ще буде ефективною для нього порівняно з фінансовим кредитом, оскільки середньоринкова вартість останнього вища, ніж вартість факторингової операції на умовах Приватбанку.

Коментар модератора

Робота не містить посилань

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення