Дипломна робота «Визначення резервів з покращення фінансового стану підприємства на базі аналізу його фінансової стійкості», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.03.2010 08:17 · від Інна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Роль і значення фінансового аналізу в діяльності підприємства 9 1.1. Сутність фінансового аналізу та його особливості 9 1.2. Інформаційна база фінансового аналізу 20 1.3. Методика проведення фінансового аналізу 26 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 34 2.1. Загальна характеристика базового підприємства 34 2.2. Оцінка фінансового положення підприємства 44 2.3. Дослідження поточної фінансової стійкості підприємства 50 3. Визначення резервів з покращення фінансового стану підприємства 63 3.1. Оптимізація джерел фінансування 63 3.2. Реструктуризація оборотних активів 71 3.3. Резерви зростання прибутку підприємства 75 Висновок 85 Список використаної літератури 89 Додаток а 94 Додаток б 96 Додаток в 98 Додаток г 100 Додаток д 102

Висновок

Фінансовий аналіз являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і рух фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Його основна мета — оцінка фінансового стану й виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики.

Фінансовий аналіз є базою, на якій будується розробка фінансової політики підприємства з урахуванням вирішення стратегічних завдань. Його завдання зумовлені вирішенням проблем у трьох сферах діяльності – фінансовій, інвестиційній та операційній (виробничій), що поєднані рухом фінансових ресурсів.

Вихідною базою фінансового аналізу є дані бухгалтерського обліку й звітності, аналітичний перегляд яких повинен відновити всі основні аспекти господарської діяльності й здійснених операцій в узагальненій формі, тобто з необхідним ступенем агрегування.

Аналіз фінансового становища підприємства проводиться за допомогою сукупності методів і прийомів, що дозволяють структурувати й ідентифікувати взаємозв'язок між основними показниками. Основними серед них є: аналіз абсолютних показників, горизонтальний, вертикальний і факторний аналіз, розрахунок фінансових коефіцієнтів.

ТОВ «Станком-автоматика» створено у 2004 році з метою надання послуг із ремонту верстатів. Підприємство у 2007 році збільшило обсяги господарської діяльності, оскільки розмір валюти балансу збільшився на 22,%. В основному зростання коштів відбулося за рахунок збільшення оборотних активів на 1180 тис. грн. та основних засобів – на 12,7 тис. грн..

Аналіз динаміки джерел фінансування діяльності дозволяє зробити висновок про те, що основним фактором збільшення господарської діяльності є зростання поточних зобов’язань на 24,12%. У 2007 році отримало ще один банківський кредит на суму 1399,9 тис. грн. Також зросла кредиторська заборгованість за товарами, але не значно – на 12 тис. грн. Розмір вартості виданих векселів навпаки скоротився на 280 тис. грн., отже сума заборгованості підприємства по товарах в цілому скоротилася.

Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності підприємства свідчить, що основні статті звіту збільшилися. Так, у 2007 році зросли виторг від реалізації продукції та чистий дохід від реалізації на 31,37% при зростанні витрат на виробництво на 28,45%. Оскільки витрати підвищилися менше ніж доходи від реалізації, то прибуток від основної операційної діяльності виріс на 59,45%.

Результати горизонтального аналізу свідчать, що в 2007 році відбулося підвищення ділової активності, погіршилася фінансова стабільність і рентабельність підприємства.

Найбільш питому вагу у вартості коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, займають обігові активи та поточні зобов’язання.

У 2006 та 2007 роках баланс ТОВ «Станком-автоматика» був не ліквідний, бо жоден з показників не відповідає встановленим вимогам.

Ефективність всіх видів діяльності підприємства (операційної, інвестиційної й фінансової) була позитивною, але вона знизилася за рахунок значних фінансових витрат на погашення відсотків з короткострокових кредитам.

З позиції довгострокової платоспроможності підприємство має критичну ситуацію із фінансовою стійкістю, бо майже повністю залежить від позикових коштів. З позиції забезпеченості власними оборотними коштами підприємство має середню фінансову стійкість, бо всі окрім одного показника відповідають рекомендованим значенням. З позиції фінансування запасів економічно обґрунтованими джерелами ТОВ «Станком-автоматика» має цілком нормальну фінансову стійкість.

Отже основною проблемою на підприємстві у фінансовому відношенні є низька платоспроможність підприємства. До того ж занадто велика частка позикового капіталу у структурі джерел фінансування дозволяє зробити висновок про відсутність у підприємства достатньо коштів для виконання також довгострокових зобов’язань.

З урахуванням цього основним напрямком підвищення фінансової стійкості підприємства слід вважати відновлення його платоспроможності у довгостроковій та короткостроковій перспективі.

Для відновлення довгострокової платоспроможності рекомендується оптимізувати розміщення позикового капіталу, а саме зменшити питому вагу короткострокових зобов’язань за рахунок використання середньо- та довгострокових банківських кредитів. Це дозволить підприємству зменшити розмір поточних зобов’язань і, відповідно, збільшити ліквідність балансу.

Необхідний максимальний розмір поточних зобов'язань становить 3214,95 тис. грн., а розмір зобов’язань, який підприємство повинно перевести у середньо- або довгострокові - 2561,25 тис. грн.

Розглянуто різні варіанти залучення банківського кредиту доступні ТОВ «Станком-автоматика» і визначено найкращі за допомогою такого показника як грант-елемент. Він дозволяє порівняти вартість залучення фінансового кредиту на умовах окремих комерційних банків із середніми умовами на фінансовому ринку. Проведене ранжирування значення грант-элемента за ступенем зниження ефективності умов банківського кредитування дозволить встановити, що три варіанти кредитування є гіршими в порівнянні із умовами середньострокового кредитування, бо значення грант-елемента негативне. Тільки один з варіантів має позитивне значення і тому його слід обрати підприємству. В результаті оптимізації коефіцієнт поточної ліквідності досягне нормативного значення.

Наступним кроком підвищення ліквідності балансу підприємства є реструктуризація активів, яка дозволить привести коефіцієнт абсолютної ліквідності до нормативного значення.

Мінімально допустимим розміром грошових активів є та сума, яка дозволить підприємству підвищити коефіцієнт абсолютної ліквідності до мінімально допустимого рівня. Вона складає 642,99 тис. грн. Відповідно, на цю ж суму слід зменшити дебіторську заборгованість і її розмір тоді буде становити 3343,61 тис. грн.

Для зменшення дебіторської заборгованості слід застосувати факторингову операцію. Зіставивши її ефективність із середнім рівнем процентної ставки на ринку грошей (30%), отримали, що здійснення факторингової операції для ТОВ «Станком-автоматика» вигідніше, ніж отримання фінансового кредиту на період оплати боргу покупцем продукції.

За рахунок проведення факторингової операції ТОВ «Станком-автоматика» змінить структуру оборотних активів, внаслідок чого рівень абсолютної ліквідності буде в межах нормативного значення.

В результаті пошуку резервів зростання прибутку було встановлено, що за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 49,13 тис. грн. За рахунок зменшення витрат резерв збільшення суми прибутку дорівнює 2074,98 тис. грн. Загальна сума резервів підвищення прибутку за рахунок обох факторів складає 2124,11 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення