Дипломна робота «Управління активами і пасивами комерційних банків», 2005 рік

З предмету Фінанси · додано 05.03.2010 17:04 · від Смоляк Олена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Науково-методичні засади комплексного управління активами і пасивами комерційних банків 9 1.1. Теоретичні основи комплексного управління активами і пасивами 9 1.2. Характеристика стратегічної складової комплексного управління активами і пасивами 17 1.3. Методичні підходи до комплексного управління активами і пасивами 26 Висновки до розділу 1 36 Розділ 2. Реалізація комплексного управління активами і пасивами комерційного банку 38 2.1. Аналіз активно-пасивних операцій як основа процесу управління банком 38 2.2. Планування та бюджетування при УАП 47 2.3. Управління ризиками на основі модифікованого звіту про структуру активів і пасивів за строками 58 Висновки до розділу 2 68 Розділ 3. Практичні аспекти вдосконалення системи комплексного управління активами і пасивами 70 3.1. Аналітична підтримка процесу комплексного управління активами і пасивами 70 3.2. Використання мультиплікативної стохастичної моделі динаміки ресурсу для прогнозування величини процентних зобов’язань 79 3.2. Використання мультиплікативної стохастичної моделі динаміки ресурсу для прогнозування величини процентних зобов’язань 79 3.3. Вдосконалення побудови організаційної структури банку для реалізації УАП 85 Висновки до розділу 3 92 Висновки 94 Список використаних джерел 97 Додатки 107

Висновок

У магістерській роботі подано теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання наукової задачі, яка полягає у розробці теоретичних і методичних засад комплексного управління активами і пасивами комерційного банку для підвищення ефективності його діяльності в умовах економіки трансформаційного періоду. В результаті отримані такі основні висновки:

1. Встановлено, що пошук ефективних засобів та інструментів управління комерційним банком обумовлений необхідністю вирішення проблем, які є актуальними на сучасному етапі розвитку банківської системи, а саме: загострення конкурентної боротьби, зниження прибутковості операцій, необхідність нарощування капітальної бази, розвинутість інсайдерських стосунків, адаптація систем управління банком до існування в конкурентному середовищі.

2. Подано нове визначення та обґрунтування теоретичних засад комплексного управління активами і пасивами як цілеспрямованого динамічного процесу скоординованого управління активними і пасивними операціями банку з позицій ризику та дохідності.

3. Встановлено, що поряд зі структурою балансу, показниками прибутковості, достатності капіталу предметом УАП є ризики ліквідності, процентної ставки, валютний, які потребують спільного розгляду активів та пасивів у процесі їхньої взаємодії. При комплексному управлінні активами і пасивами в нерозривному зв`язку необхідно розглядати не лише напрямки діяльності банку, зокрема, формування ресурсної бази, розміщення коштів, стабілізація надходжень, оптимізація витрат, моніторинг ризиків, а також і етапи управлінського процесу за кожним з окреслених напрямків: планування, облік, контроль, аналіз, регулювання.

4. Визначено, що комплексне управління активами та пасивами передбачає розуміння стратегії банку та орієнтацію на стратегічні цілі в повсякденній діяльності. При націленості менеджменту на максимальний прибуток встановлюються обмеження на ризик, при прагненні мінімізувати ризики необхідно утримувати показники прибутковості на заданому рівні. Конкретні прийоми УАП, що використовуються банками, дозволяють мати більші прибутки при підвищеному ризику за одними операціями та обмежувати ризики і отримувати помірковані надходження за іншими.

5. Встановлено відносність відповідності видів планування (стратегічного, тактичного, оперативного) до часових горизонтів, які охоплює конкретний вид планування, що обумовлено ступенем загальноекономічної нестабільності. Із зростанням передбачуваності основних макроекономічних показників, горизонти планування зміщуються на довші терміни.

6. Запропоновані можливі стратегії УАП базуються на інтегративних показниках рівня ризику (розриви ліквідності, геп, дюрація, валютна позиція), які є індикаторами прийнятого ступеня ризику. Для реалізації комплексного управління активами і пасивами визначено мінімальний перелік цілей, яких необхідно досягти менеджменту банку при управлінні ризиками ліквідності, процентним, валютним, а також достатністю капіталу.

7. Проведений аналіз та узагальнення різних підходів до оцінки діяльності банку дозволили запропонувати систему показників, на основі якої можуть прийматися управлінські рішення. Всебічна оцінка діяльності банку включає аналіз активів і пасивів, їх узгодженності, наявних ризиків, достатності капіталу та ефективності діяльності. При комплексному управлінні активами і пасивами окремі операції оцінюються в термінах „ризику-дохідності” максимально повно, тому що витрати та доходи можуть відноситися як до пасивної, так і до активної частини балансу. Вироблення регулюючих впливів, основаних на результатах внутрішнього аналізу роботи банку, повинно узгоджуватись з обмеженнями, що накладають конкуренція та ринкова кон’юнктура.

8. Розроблена фінансова модель планування діяльності банку, що ґрунтується на бухгалтерському рівнянні, містить прогнозні показники балансу банку та звіту про прибутки та збитки. Виходячи з динаміки змін агрегатів балансу та прогнозних процентних ставок, прораховуються майбутні сценарії фінансового стану банку.

9. Запропоновані підходи до планування процентних операцій і відповідних доходів, витрат ґрунтуються на концепції грошових потоків. Підхід з використанням умов договорів доцільно запровадити для планування обсягів кредитування та залучення строкових депозитів юридичних осіб. Планування на основі заборгованості на звітну дату здійснюється за операціями з кредитування та залучення строкових депозитів.

10. Запропонований інструмент для комплексного управління активами і пасивами – модифікований звіт про структуру активів і пасивів за строками – базується на оцінці стабільності джерел коштів і ліквідності вкладень, дозволяє узгоджувати активно-пасивні операцій як з точки зору вимог до ліквідності, так і обмежень процентного і валютного ризиків.

11. Обґрунтовано необхідність розробки комплексної моделі банку, що складається з моделей окремих фінансових інструментів і спеціальної моделі управління активами і пасивами, яка вирішуватиме проблему узгодження та зведення балансу на основі прогнозування стану окремих фінансових операцій. Імітаційне моделювання дозволяє на основі даних про поточний стан банку, сценаріїв розвитку ринку та стратегій управління банком у майбутньому періоді побудувати прогноз за окремими напрямками діяльності з подальшою оцінкою фінансового стану за допомогою загальної „інтегральної” моделі, що оперує обмеженим числом найбільш істотних показників роботи банку.

12. Для прогнозу величини процентних зобов’язань була використана мультиплікативна стохастична модель динаміки фінансового ресурсу, встановлена адекватність моделі.

13. Розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення організаційної структури банку та інформаційно-аналітичного забезпечення процесу комплексного управління активами і пасивами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?