Дипломна робота «Фінансовий стан підприємства та проблеми його вдосконалення», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.12.2006 20:10 · від сергій_мазурок · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства 7 1.1. Основні засади фінансового стану підприємства 7 1.2. Сучасні методи та методики оцінки фінансового стану підприємства 21 Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ДП «Залозецький спиртовий завод»)30 2.1. Вибір та оцінка інформації, що застосовується для аналізу фінансового стану підприємства 30 2.2. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 42 2.3. Роль та значення аналізу фінансового стану підприємства в управлінні фінансовими ризиками 65 Розділ ІІІ. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства в ринкових умовах господарювання 80 3.1. Проблемні аспекти в методичних підходах щодо оцінки фінансового стану підприємств та шляхи їх вирішення 80 3.2. Напрями поліпшення фінансового стану підприємства (на прикладі ДП «Залозецький спиртовий завод») 94 Висновки і пропозиції 106 Список використаної літератури 112

Висновок

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз вивчає економічний стан фірми і відображає ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Задачі фінансового аналізу визначаються інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить:

оцінка фінансових результатів;

оцінка майнового стану;

аналіз фінансової усталеності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;

дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;

аналіз ефективності вкладеного капіталу.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.

Методика фінансового аналізу являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих рішень в ринкових умовах.

Без фінансового аналізу сьогодні стає неможливимим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Головним джерелом фінансового аналізу є інформація бухгалтерської звітності підприємств, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства. У виробничій сфері фінансовий аналіз тісно зв’язаний з двома головними функціями управління виробництвом: плануванням та контролем, а також з їхньою проміжною ланкою бюджетуванням (розподілом коштів для досягнення поставлених виробничих цілей). Без відповідного планування цілі досягаються лише випадково. При плануванні для аналізу головним чином використовуються джерела внутрішнього походження. В основному це дані про сподівані обсяги виробництва (продажу) та витрати. Однак в сучасних умовах джерела фінансового аналізу діяльності великих підприємств не обмежуються внутрішньою інформацією. При плануванні обсягів виробництва до уваги часто беруться статистичні показники стану ринку, економічної ситуації в країні, демографічні характеристики населення окремих регіонів (як скажімо при будівництві мережі супермаркетів) тощо. Фінансовий аналіз є інструментом контролю ефективності використання розподілених або інвестованих коштів. Перед вкладанням коштів у виробництво інвестори проводять оцінку вартості як матеріальних, так і нематеріальних активів. На основі фінансової оцінки будується ціна цих активів. Фінансовий стан характеризується системою таких показників, як поточна і перспективна платоспроможність, оборотність, наявність власних і позичкових засобів, ефективності їхнього використання та ін. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства.

Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення технології й організації виробництва, для створення механізму досягнення максимального прибутку.

При побудові порівняльного аналітичного балансу велику роль відіграє вибір часового інтервалу для вимірювання змін в статтях бухгалтерського балансу. Використання квартального інтервалу має свої переваги, головною з яких є можливість використання даних фінансової звітності підприємства перед органами податкової адміністрації. Однак величина прибутку підприємства з високими темпами обіговості коштів у короткостроковому періоді більшої міри підпадає під вплив таких факторів, як сезонні коливання попиту на продукцію, непередбачуваність темпів інфляції, зміна цін на енергоносії, нововведення в податковому законодавстві тощо. Для таких підприємств більш доцільним, на мою думку, є вибір місячного інтервалу у порівняльному аналізі статей балансу. Крім більшого ступеня інформативності відносних показників балансу, менша довжина інтервалу робить досліджувані дані більш придатними для статистичного аналізу та прогнозування. Фінансові відділи підприємств можуть здійснювати подвійний аналіз беручи за основу в окремих випадках місячний або квартальний інтервал для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Можливості статистичного аналізу поки що, на жаль, далеко не повністю використовуються під час фінансового аналізу на вітчизняних підприємствах. Без статистичних методів неможливо кількісно розрахувати та мінімізувати економічний ризик, який супроводжує підприємства в їхній діяльності. Можливим варіантом використання статистичних методів обчислення та мінімізації ризиків може бути застосування окремих елементів теорії портфеля, як це було експериментально показано в другому розділі роботи.

В умовах недостатності, нечіткості або просто браку інформації психологічні механізми прийняття ризикованих рішень виходять на перший план. Унаслідок цього ринок зсувається у власну “віртуальну дійсність”, яка відрізняється від реальних ринкових тенденцій. Неточне відображення ринком реального світу стало перепоною при оцінці ступеня ризику експертним методом на базі економічних показників.

Щоб оцінити імовірність тих або інших втрат, обумовлених розвитком подій по непередбаченому варіанту, слід насамперед знати усі види втрат, пов'язаних з підприємництвом, і вміти заздалегідь обчислити їх кількісно або оцінити їх ймовірність. При цьому природне бажання оцінити кожний з видів втрат у кількісному вимірі і вміти звести їх воєдино, що, на жаль, далеко не завжди вдається зробити.

Проблеми і ускладнення, що виникають у фінансовому стані організації, зрештою мають два основні прояви. Їх можна сформулювати як:

низька ліквідність (дефіцит грошових коштів);

недостатня віддача на вкладений в підприємство капітал (низька рентабельність).

Індикаторами низької ліквідності є незадовільні показники ліквідності, прострочена кредиторська заборгованість, наднормативні заборгованості перед бюджетом, персоналом і кредитуючими організаціями.

Про недостатню віддачу на вкладений в підприємство капітал свідчать низькі показники рентабельності. При цьому найбільший інтерес виявляється до рентабельності власного капіталу як індикатору задоволення інтересів власників організації.

Дослідження та узагальнення вітчизняного досвіду та практики господарювання на підприємствах свідчать про відсутність уніфікованої системи показників для визначення фінансового стану підприємства. Це ускладнює і фактично робить неможливим здійснення адекватної оцінки фінансового стану підприємства. Рекомендовані в вітчизняній та зарубіжній літературі нормативні значення не враховують специфіки діяльності окремого підприємства та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства. Для визначення нормативних показників фінансового стану підприємства треба провести статистичне дослідження сукупності фінансової звітності підприємств, що повинні бути згруповані за сферою діяльності.

Для фінансового стану підприємства, як і економіки України в цілому характерним є уповільнення платіжного обороту, наявність високої дебіторської і кредиторської заборгованості, що є наслідком кризи неплатежів. У цих умовах особливого значення набуває можливість проведення фінансової санації підприємства.

До найважливіших заходів для збільшення ліквідних активів для досліджуваного підприємства можна віднести:

1. Поліпшення керування активами. Приділити особливу увагу дебіторській заборгованості. Повинен створюватися щоденний звіт про стан дебіторської заборгованості. Фінансові служби підприємства повинні розробити межу дебіторської заборгованості з урахуванням фінансових можливостей підприємства. Поліпшити керування оборотними коштами, тому що аналіз показав, що близько 25% робочого капіталу не діє і не бере участі у виробництві;

2. Підвищення якості продукції за рахунок відновлення виробничих фондів, тому що основні засоби підприємства на 60 % зношені і вимагають постійного ремонту. Також необхідно реалізувати частину основних фондів підприємства, що безпосередньо не беруть участь у процесі виробництва;

3. Оптимізація структури оборотного капіталу (у тому числі за рахунок реалізації зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, сировини, незавершеного виробництва);

4. Реорганізація економічних служб із метою підвищення ефективності їхнього функціонування в напрямку збільшення обсягів збуту продукції;

5. Рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в інші, ліквідні форми оборотних активів: кошти, короткострокові фінансові вкладення і т.д.).

Проведення подібного роду заходів дозволить не тільки знизити ризик неплатоспроможності, але і забезпечить фінансовий стан нормальної стійкості в довгостроковому періоді.

Також в умовах недостачі власних грошових коштів підприємству можна рекомендувати:

• капіталовкладення позиковим шляхом;

• проведення ефективної маркетингової стратегії розширення фірмової торгівлі, проведення рекламних кампаній по пропаганді переваги продукції, що випускається, стимулювання збуту;

• упровадження нових прогресивних методів обліку і управління за рахунок створення комп'ютерної мережі підприємства. Це у свою чергу допоможе на підставі щоденних звітів про фінансовий стан підприємства приймати правильні рішення;

• розробку шляхів зміни стратегії з метою прискорення економічного росту (метою даного етапу є забезпечення високих темпів розвитку підприємства в довгостроковому періоді).

Світовий досвід доводить, що реальне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивний аналіз фінансового стану підприємства з метою виявлення можливостей щодо його покращення та зміцнення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення