Курсова робота «Організація і методика аудиту обліку основних засобів (на прикладі ТОВ СП «НІБУЛОН»)», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 02.03.2010 13:25 · від Настюша87 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Законодавчо-нормативні та теоретичні основи аудиту обліку основних засобів 1.1. Законодавчо-нормативне регулювання аудиту обліку основних засобів на підприємствах 6 1.2. Теоретичні аспекти аудиту обліку основних засобів 11 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ СП «НІБУЛОН» та визначення зон аудиторського ризику 2.1. Організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідження 18 2.2. Визначення зон аудиторського ризику згідно з MCA HBE 25 Розділ 3. Організація і методика аудиту обліку основних засобів на ТОВ СП «НІБУЛОН» 3.1. Планування аудиту обліку основних засобів на підприємстві 27 3.2. Перевірка обліку основних засобів на ТОВ СП «НІБУЛОН» 33 3.3. Узагальнення результатів перевірки обліку основних засобів на підприємстві 37 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Додатки 47 Додаток А. Облікова політика 48 Додаток Б. Баланс за 2006 р 55 Додаток В. Порівняльний аналітичний баланс 57 Додаток Г. Показники ліквідності (платоспроможності) ТОВ СП «НІБУЛОН» на 2006 р. 58 Додаток Д. Показники рентабельності ТОВ СП «НІБУЛОН» на 2006 р. 59 Додаток Е. Загальний план аудиту основних засобів 60 Додаток Ж. Програма аудиту основних засобів 62 Додаток 3. Звірення залишків 67 Додаток И. Перевірка документального оформлення проведення інвентаризації 68 Додаток К. Перелік виявлених помилок і порушень при аудиті основних засобів 69 Додаток Л. Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „НІБУЛОН” 70

Висновок

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш досто-вірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бу-хгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства і дозволяє встановити стан обліку основних засобів на під-приємстві, правомірність їх обліку і використання, нарахування амортизації.

Таким чином, перед аудитом стоять наступні задачі:

– зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни;

– забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;

– досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;

– виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва;

– виявлення шляхів удосконалення роботи суб’єктів господарювання,

та інші.

Проведені в курсовій роботі дослідження були спрямовані на розробку певних пропозицій, щодо вдосконалення організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на ТОВ СП «НІБУЛОН». Вивчивши і проаналізувавши наукові публікації щодо організації обліку і аналізу основних засобів на даному підприємстві з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», а також провівши аналіз організації обліку наявності, руху і технічного стану основних засобів можна сформувати наступні висновки і пропозиції. Досліджуючи організацію обліку та провівши аудит основних засобів на ТОВ СП «НІБУЛОН» було виявлено такі недоліки:

- несвоєчасно проводиться оформлення первинних документів, що затримує в встановлені строки відобразити їх в бухгалтерському обліку і порушує графік документообігу по обліку наявності та використання основних засобів;

- окремі первинні документи складаються довільної форми, що може призвести до різних зловживань;

- відсутність кількох порівняльних відомостей результатів інвентаризації при наявності інвентаризаційних описів, а також було кілька відсутніх технічних паспортів до основних засобів.

Виникли деякі зауваження стосовно формування облікової політики, а саме не було достатньо розкрито інформацію стосовно обраної методики обліку основних засобів, що допомогло б ефективніше вести облік з метою формування реальної фінансової звітності. Наведені недоліки недопустимі в умовах ведення обліку за Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

З метою покращення стану організації обліку основних засобів та підвищення економічної ефективності діяльності ТОВ СП «НІБУЛОН» пропонуються такі заходи:

- впровадити на підприємстві відділ внутрішнього контролю;

- встановити методи амортизації, індивідуальні для однорідних груп основних засобів з метою відображення реального знецінення (зносу) основних засобів;

- обов’язковим пунктом облікової політики виділити питання переоцінки основних засобів;

- встановити і донести до персоналу перелік первинних документів, форми яких є загальноприйнятими, а також ті форми, які можливо розробити самостійно з метою чіткого дотримання вимог заповнення і уникнення зловживань.

Всі вище перелічені заходи та пропозиції дозволяють покращити стан організації обліку основних засобів, але не є вичерпними. Так, бухгалтерія може застосовувати свої методи підвищення ефективності і мінімізації помилок в обліку. Певна річ комп’ютерна техніка та сучасні інформаційні технології є найбільш раціональною формою організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів, але їх розробка і впровадження вимагають значних тру-дових, матеріальних та інтелектуальних затрат.

Загалом, дані фінансової звітності ТОВ СП «НІБУЛОН» відповідають реальній дійсності, облік ведеться з дотриманням законодавчих норм і нормативів, суттєвих порушень виявлено не було, окрім зауважень техніки ведення первинного обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення