Дипломна робота «Аналіз виробничих витрат і собівартості продукції підприємства.», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.02.2010 20:47 · від Інна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Економічна теорія о сутності і ролі виробничих витрат 8 1.1. Сутність та економічний зміст виробничих витрат підприємства 8 1.2. Характеристика виробничих витрат підприємства 23 1.3. Методи оцінки впливу виробничих витрат на результати діяльності підприємства 33 2. Аналіз виробничих витрат ПП «ПКФ«Укркерамресурс» 51 2.1. Загальна характеристика виробничої діяльності підприємства 51 2.2. Аналіз формування виробничих витрат підприємства 60 2.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції 70 3. Пропозиції щодо зниження виробничих витрат на підприємстві 79 3.1. Використання рядів динаміки для прогнозування витрат і обсягу виробництва 79 3.2. Обґрунтування зниження собівартості продукції за рахунок підвищення обсягів виробництва 87 3.3. Напрями зниження собівартості продукції та оптимізація розміру заробітної плати 92 Висновок 101 Список використаної літератури 105 Додаток А 107 Додаток Б 109 Додаток В 111 Додаток Г 113 Додаток Д 115 Додаток Е 117 Додаток Ж 119 Додаток З 121 Додаток К 123 Додаток Л 125

Висновок

Прискорення і розвиток ринкових відносин припускає посилення ролі прибутку як на підприємстві, так і в цілому у народному господарстві. Величина прибутку, отримуваного підприємством, визначається як різниця між ціною і собівартістю продукції. Звідси ясна роль собівартості в збільшенні прибутку і зростанні рентабельності - проблема зниження собівартості залишається одним з ключових моментів підвищення ефективності виробництва.

Собівартість продукції як всякий якісний показник залежить організаційно-технічного рівня підприємства і використання матеріальних, трудових ресурсів, устаткування і виробничих площ.

Приватне підприємство «ПКФ«Укркерамресурс» засновано у 2004 року на базі Слов'янського керамічного комбінату. Основними напрямками діяльності підприємства є виготовлення устаткування для хімічної галузі, а також товарів народного споживання із кераміки.

Підприємство розпочало процес виробництва в квітні 2008 року, тому в першому та у другому кварталі спостерігаються збитки. В цей період мали місце витрати, спрямовані на підготовку процесу виробництва. Попит на продукцію має сезонний характер, оскільки в літній період спостерігається значний ріст обсягів виробництва та реалізації продукції (рис. 2.1).

В черні-вересні 2008 року спостерігається позитивний розмір прибутку і підприємство у цей час стає рентабельним. Найбільший прибуток ПП «ПКФ «Укркерамресурс» отримує у серпні – 128,8 тис. грн., що відповідає рентабельності у розмірі 56,8% (табл. 2.2). В інші місяці підприємство має збитки, причому, якщо в квітні і травні вони пов’язані в першу чергу із початком виробничої діяльності, то у жовтні-грудні – із сезонністю попиту на продукцію підприємства.

Оцінка ефективності використання коштів, спрямованих на оплату праці, за допомогою коефіцієнтів випередження та еластичності середньої заробітної плати від продуктивності праці (табл. 2.3) дозволило виявити недоліки у цьому напрямку: по-перше, темпи зростання заробітної плати випереджують темпи зростання продуктивності праці, і, відповідно, зростає зарплатомісткість та собівартість продукції, по-друге, підвищення заробітної плати є економічно не обґрунтованим, бо спостерігається зниження заробітної плати на фоні зростання продуктивності праці (у червні 2008 року), або навпаки – підвищення платні при зниженні продуктивності (у жовтні та грудні того ж року). Обидва випадки негативно відобразиться на якості праці і на результатах діяльності підприємства.

Динаміка собівартості товарної продукції (рис 2.4) підтверджує той факт, що збитки в квітні і травні пов’язані із початком виробничої діяльності, а у жовтні-грудні 2008 року – із сезонністю попиту на продукцію, бо у перші місяці діяльності динаміка витрат не відповідає тенденціям зміни обсягів виробництва (рис. 2.1).

Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції на ПП «ПКФ«Укркерамресурс» у 2008 році свідчить, що підприємство мало можливість отримувати прибутки лише у період підвищеного попиту на продукцію. В інші місяці витрати перевищують дохід підприємства, і, відповідно, цей показник перевищує максимальне значення (табл. 2.6).

Фактична структура витрат на виробництво продукції за елементами у ІІ-ІV кварталах 2008 року (рис. 2.6- 2.8) дозволяє зробити висновок про високий рівень енергоємності виробництва, а також велику частку загальногосподарських та адміністративних витрат.

Більш детальніший аналіз витрат на паливо та електроенергію, що займають найбільшу питому вагу у структурі витрат, свідчить що основними причинами їх перевитрат сталися збільшення долі енергоємної продукції у структурі виробництва, збільшення цін на них та збільшення їх питомої ваги у структурі витрат. Отже єдиний чинник, що призводить до зниження витрат на паливо та електроенергію є зниження обсягу виробництва.

Аналіз собівартості окремих виробів (керамічної насадки) лише підтверджує загальні тенденції структури та зміни витрат підприємства. Їх виробництво є енергоємним та, оскільки обсяги виробництва невеликі, значна питома вага у собівартості належить загальногосподарським витратам (табл. 2.11).

Прогнозування витрат і обсягу виробництва за допомогою рядів динаміки дозволило визначити не тільки тенденції їх зміни у часі, але й відповідність цих тенденцій один одному.

Тенденції зміни цих показників (рис. 3.1 – 3.5 та Додаток Л) описані за допомогою поліномів різних ступенів. Залежність витрат на сировину, паливо, електроенергію та обсягів виробництва від фактору часу відображається поліномом шостого ступеню. Поліном четвертого ступеню використовується для відбиття залежності у часі заробітної плати та нарахувань на неї. При побудові тренду амортизаційних та інших витрат застосовується поліном третього ступеню. Коефіцієнт детермінації у всіх випадках близиться до одиниці, що свідчить про високу якість побудованих моделей та їх адекватність.

Якщо порівнювати тенденції зміни виробництва та витрат (табл. 3.4), то побачимо, що схожі зміни спостерігаються в динаміці витрат на сировину, паливо, електроенергію та обсяг виробництва. Це свідчить про тісний взаємозв’язок між ними. Темпи росту витрат на оплату праці зовсім не відповідають динаміці виробництва продукції, що підтверджує наявність недоліків у сфері оплати праці. Амортизаційні та інші витрати мають незначні темпи зростання, тобто ці витрати не залежать від обсягу виробництва, що є закономірною тенденцією, бо вони відносяться до постійних витрат.

Отже основними резервами скорочення собівартості є:

зростання обсягів виробництва;

оптимізація витрат на оплату праці;

зміна постачальника сировини та матеріалів;

економне використання палива та електроенергії.

На основі кореляційно - регресійного аналізу була збудована модель залежності витрат від обсягу виробництва (рис. 3.6), на основі якої була розрахована та графічно зображена точка беззбиткового обсягу виробництва ПП «ПКФ«Укркерамресурс» (рис. 3.7).

Критичним обсягом виробництва є 3 618 ум. од. продукції за місяць, а його прогнозне значення на наступний період складає 14 705 ум. од., досягнення якого дозволить підприємству отримати прибуток у розмірі 431284,5 гривень. За умови реалізації цих запланованих показників дозволить підприємству знизити собівартість одиниці продукції із 64 грн. до 34,7 грн.

За рахунок оптимізації витрат на заробітну плату шляхом зміни системи оплати праці як для основних робітників, так і для адміністративно-управлінського персоналу, сума економії на оплату праці дорівнює 2 523,38грн. на місяць (із відрахуваннями до соціальних фондів).

Резерв зниження матеріальних витрат за рахунок зміни постачальника сировини складає 8 234,8 грн.

Резерв зниження витрат на паливо та електроенергію за рахунок реорганізації роботи постачального обладнання шляхом встановлення жорстких правил щодо користування цими ресурсами складатиме 39 409,4 грн.

Загальна величина резервів скорочення виробничих витрат дорівнює 50 167,58 грн.

В результаті реалізації всіх запропонованих заходів ПП«ПКФ«Укркерамресурс» вдасться скороти собівартість продукції з 64 до 31,26 грн.. тобто на 32,74 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?