Дипломна робота «Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі підприємства поштового звязку», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.02.2010 14:41 · від Masya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.3. Показники фінансового стану підприємства Розділ 2. Аналіз фінансового стану Центру поштового зв’язку № 8 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз рентабельності та ліквідності підприємства 2.3. Аналіз фінансової стійкості та ділової активності підприємства Розділ 3. Основні напрями покращення фінансового стану Центру поштового зв’язку № 8 за рахунок розширення спектру надання послуг 3.1. Впровадження послуг споживчого кредитування 3.2. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розвитку комерційної діяльності 3.3. Впровадження нових технологій в практику діяльності ЦПЗ № 8 Черкаської дирекції УДППЗ „ Укрпошта ” Висновки Список літератури Додатки

Висновок

1. Ринкові відносини суттєво розширюють права підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значимість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

2. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити „больові точки” у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства

3. Нами був проаналізований фінансовий стан Центру поштового зв’язку № 8 Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку „ Укрпошта ” за допомогою розрахунку основних показників оцінки фінансового стану. Враховуючи результати проведеного аналізу, можна зробити наступні висновки:

1) Підприємство Центр поштового зв’язку № 8 є прибутковим, чистий прибуток його у 2008 році склав 629471 грн., що на 225865 грн. більше, ніж у 2007 році.

2) Найбільшу частку у структурі витрат підприємства мають витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та витрати на збут, при чому тенденція до зростання вказаних витрат спостерігається протягом всього аналізованого періоду, що спричиняє відповідне зростання собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг.

3) Стійка тенденція зростання прослідковується за дебіторською заборгованістю, вона у 2007 р. зросла на 23290 грн. або на 38,2% в порівнянні із 2006 р., а у 2008 р. – на 102629 грн. і 79339 грн. відповідно у порівнянні із 2006 та 2007 р.р. Кредиторська заборгованість ЦПЗ № 8 у 2008 році 4158544 грн., що на 1849022 грн. менше, ніж у 2007 році, але на 2421533 грн. більше, ніж була у 2006 році.

4) Загалом протягом аналізованого періоду Центр поштового зв’язку № 8 характеризувався низькою рентабельністю. Рентабельність активів підприємства показала, що з кожної гривні вкладеної в активи підприємство отримувало: у 2006 році 0,25 грн. доходу, у 2007 році – 0,1 грн. доходу, у 2008 році – 0,13 гр. доходу.

5) Баланс Центру поштового зв’язку № 8 жодного разу протягом аналізованого періоду не був абсолютно ліквідним. Рівень коефіцієнта покриття протягом 2006 – 2008 р.р. не змінився і становив 1, що є критичним рівнем. Це є свідченням високого фінансового ризику, оскільки зважаючи на різний рівень ліквідності активів, можна вважати, що не всі активи будуть негайно реалізовані, а тому виникає загроза для фінансової стабільності ЦПЗ № 8.

6) Центр поштового зв’язку № 8 має критичні значення коефіцієнта фінансової незалежності, тобто дане підприємство не має змоги вчасно виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів, натомість цілком залежне від зовнішніх джерел фінансування.

7) Коефіцієнт загальної оборотності капіталу у 2008 році порівняно із 2006 роком зменшився на 1,99 або на 54%. Це свідчить про уповільнення кругообігу засобів підприємства приблизно у 2 рази, вдвічі меншу кількість оборотів, здійснюваних засобами підприємства протягом аналізованого періоду. Відмітимо також значне зменшення рівня коефіцієнта оберненості дебіторської заборгованості з 125,7 у 2006 році до 61,2 у 2008 році, що свідчить про зростання термінів повернення заборгованості ЦПЗ № 8.

4. Таким чином, згідно результатів проведених розрахунків та виконаного аналізу їх динаміки, я дійшла до висновку, що підприємство хоча і було станом на 2008 рік прибутковим, але має серйозні проблеми із фінансовим станом – має низький рівень рентабельності, ліквідності, платоспроможності, характеризується неефективним використанням оборотних коштів.

5. Враховуючи вищевикладене, були розроблені рекомендації щодо розширення спектру надання послуг Центру поштового зв’язку № 8 з метою покращення його фінансового стану.

Потреба в нетрадиційних послугах виникла через унеможливлений спосіб забезпечення життєдіяльності ЦПЗ № 8 за рахунок надання універсальних і традиційних видів поштових послуг. Не стійке фінансове становище даного підприємства повинно стати причиною початку пошуку додаткових джерел надходження доходів.

6. При виборі і прийнятті рішення про впровадження нетрадиційних послуг насамперед необхідно, щоб вони задовольняли таким умовам:

- вони мають бути затребуваними населенням і потенційними клієнтами ЦПЗ № 8,

- вони мають бути конкурентоспроможними;

- максимально простими при оформленні і наданні;

- максимально наближеними до сфери діяльності підприємства.

Як уже зазначалося раніше, фінансовий стан ЦПЗ № 8 характеризується як кризовий і в такій ситуації, постає нагальна потреба у розширенні спектру надання послуг, впровадження нових послуг на базі інформаційних технологій, зокрема нарощування обсягів електронних переказів, здійснення виплат переказів в іноземній валюті, видачі кредитів, розвитком банківських послуг.

7. Центру поштового зв’язку № 8 необхідно розпочати активний пошук нових нетрадиційних джерел надходження доходів, наприклад:

- впроваджувати послуги з видачі населенню кредитних карток;

- вдосконалити кур’єрську доставку пошти;

- вивчити попит населення на окремі нові споживчі товари;

- розглянути та проаналізувати можливість відкриття Інтернет –

пункту;

- розвивати послуги з розповсюдження рекламної продукції;

- дослідити можливість впровадження інших нетрадиційних проектів.

Автоматизація робочих місць (встановлення понад 130 АРМ ВЗ) та запровадження автоматизованої обробки комунальних платежів уможливлять прискорення розвитку послуги з надання розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб та значне підвищення якості надання послуг споживачам. Впровадження нових нетрадиційних послуг частково відволікатиме працівників від основної діяльності та вплине на якість послуг, оскільки потребуватиме додаткової уваги, однак це збільшить загальний обсяг доходів Центру поштового зв’язку №8 та покращить ефективність його роботи.

Коментар модератора

В додатках нема звітності, але є методика розрахунку показників

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення