Курсова робота «Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності (на прикладі МП "Альфа")», 2008 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 27.02.2010 22:56 · від Настюша87 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Планування бюджету фірми 1.1. Бюджет продажів 9 1.2. Графік очікуваних надходжень грошових коштів 10 1.3. Бюджет виробництва 11 1.4. Бюджет прямих витрат на матеріали 12 1.5. Бюджет прямих витрат на оплату праці 14 1.6. Бюджет загально виробничих витрат 15 1.7. Бюджет товарно-матеріальних запасів на кінець періоду 16 1.8. Бюджет комерційних і адміністративних витрат 17 1.9. Бюджет руху грошових коштів 18 1.10. Бюджетний звіт про прибутки і збитки 20 1.11. Бюджетний баланс 21 Розділ 2. Операційний аналіз діяльності фірми 2.1. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємст-ва 23 2.2. Розрахунок запасу фінансової міцності і ефекту операційного важе-ля 25 2.3. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до змін ціни і структури витрат 27 Розділ 3. Аналіз фінансового стану фірми за допомогою фінансових коефіцієн-тів та шляхи його покращення 3.1. Коефіцієнти ліквідності 34 3.2. Коефіцієнти ділової активності 37 3.3. Коефіцієнти рентабельності 40 3.4. Показники структури капіталу 42 3.5. Шляхи покращення фінансового стану фірми 43 Висновок 47 Список використаних джерел 50

Висновок

Таким чином, у першому розділі було розглянуто складові частини бюджету фірми, а також розроблено спланований бюджет для МП «Альфа», що узагальнився Звітом про прибутки та збитки і Балансом.

Розроблений у першому розділі бюджет став інформаційною базою для пода-льшого операційного аналізу виробничо-господарської діяльності, що знайшов своє відображення у другому розділі. В рамках операційного аналізу було здійснено ана-ліз беззбитковості підприємства, а також проведено аналіз чутливості прибутку до зміни основних елементів операційного важеля.

На підставі проведеного аналізу чутливості виявили наступне:

1. 10 % - ве збільшення ціни призводить до зростання прибутку на 47,82 %, а також дозволяє скоротити обсяг реалізації на 18 % ( ) за умов збереження вихід-ного прибутку при новій ціні.

2. 10-відсоткове зменшення постійних витрат призводить до зростання прибут-ку на 11,56 %, а також дозволяє скоротити обсяг реалізації на 5,15 % ( ) за умов збереження вихідного прибутку при нових постійних витратах.

3. При зменшенні змінних витрат на 10 % прибуток зросте на 26,25 %, а також це дозволяє скоротити обсяг реалізації на 11 % ( ) за умов збереження вихідного прибутку при нових змінних витратах.

4. При зміні виручки на 10 % прибуток зміниться на 21,5%.

Отже, можна зробити висновок, що для фірми оптимальніше буде збільшити ціну на 10 %, оскільки це призведе до максимального збільшення прибутку аж на 47,82 %, а також досягається можливість скорочення обсягу реалізації на 18 % за умов збереження вихідного прибутку при новій ціні.

У третьому розділі було здійснено аналіз фінансового стану фірми, в рамках якого були розраховані основні фінансові показники за базовий та прогнозний пері-од, проаналізовано їх динаміку.

Так, коефіцієнт загальної ліквідності на підприємстві на початок звітного пері-оду склав 2,67, тобто перевищив одиницю, це означає, що балансова вартість оборо-тних активів була вища платіжних зобов'язань. А на кінець звітного періоду цей ко-ефіцієнт збільшився на 1,18. Це свідчить про те, що підприємство може своєчасно ліквідувати борги. Як бачимо, коефіцієнт знаходиться у зростаючій динаміці. На та-ку динаміку показника плинуло збільшення у плановому періоді грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт термінової ліквідності на початок звітного періоду складав 1,75, а на кінець звітного періоду ― 3,55. Коефіцієнт збільшився на 1,8 пункти і є дуже висо-ким, що свідчить про гарний стан ліквідності підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок звітного періоду дорівнював 0,35, що знаходиться в межах нормального значення. Протягом звітного періоду грошові кошти збільшувалися швидшими темпами, ніж поточні зобов'язання під-приємства. Тому коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і став 1,28 або збі-льшився на 0,93 пункти. Цей показник свідчить про те, що на кінець періоду МП «Альфа» свої поточні зобов'язання може негайно погасити. Однак, надміру велике значення свідчить про неефективне використання грошових коштів.

Чистий оборотний капітал надає підприємству велику фінансову незалежність. На початок звітного періоду він становив 9542 грн., а на кінець ― 39707,72 грн. Значне перевищення чистого оборотного капіталу (39707,72) над короткострокови-ми зобов’язаннями (13936,21) говорить про неефективне використання ресурсів.

За плановий рік МП «Альфа» кожна грошова одиниця активів принесе майже 2 грош. од. реалізованої продукції, або іншими словами за рік повний цикл виробниц-тва і обігу відбудеться майже 2 рази. Отже підприємство має дуже низьку оборот-ність активів. Для подальшого розвитку необхідно збільшувати цей показник.

Якщо аналізувати оборотність дебіторської заборгованості, то для підприємства краще, коли вона прямує до мінімуму. За звітний період для сплати дебіторської за-боргованості необхідно 32 дні.

МП «Альфа» потрібно майже 7 днів для погашення своєї кредиторської забор-гованості, що свідчить про своєчасну сплату своїх зобов’язань, а з іншого боку може свідчити про неефективне використання цих коштів, оскільки це фактично є безвід-сотковою позикою.

Оборотність матеріально-виробничих запасів для МП «Альфа» складає прибли-зно 1 день і є дуже позитивним явищем для підприємства, бо це свідчить про швид-ку трансформацію запасів в грошові кошти.

Для МП «Альфа» на виробництво, продаж та оплату продукції необхідно 33 дні, інакше кажучи кошти зв’язані в матеріально-виробничих запасах 33 дні.

Виходячи з отриманих результатів, виявили, що на одну інвестовану грошову одиницю активів припадає 0,29 грошових одиниць прибутку. Це дуже маленький показник, і його необхідно підвищувати.

Аналізуючи рентабельність реалізації МП «Альфа», яка складає 0,15, можна сказати, що це низький результат. Кожна грошова одиниця реалізованої продукції повинна приносити як найбільше грошових одиниць чистого прибутку.

Рентабельність власного капіталу для МП «Альфа» склала 0,32, що також є ни-зьким значенням, оскільки для виробничих підприємств рентабельність власного капіталу повинна коливатись від 0,4 до 0,6.

У структурі пасивів підприємства переважають власні засоби, і коефіцієнт вла-сності становить на початок планового періоду 0,94, а на кінець ― 0,89, що свідчить про абсолютну незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. од-нак, це може свідчити про неспроможність підприємства залучити будь-які інші джерела, крім свої власних. Така ситуація теж є не дуже гарною для підприємства.

Підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування лише на 6% на по-чаток планового періоду, і на 11 % ― на кінець.

У третьому розділі були також наведені конкретні шляхи поліпшення фінансо-вого стану підприємства, такі я скорочення дебіторської заборгованості, оптимізація структури оборотних коштів, збільшення чистого прибутку шляхом підвищення ці-ни на продукцію або зменшенням собівартості реалізованої продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення