Дипломна робота «Формування стратегії розвитку ват ”алчевськкокс”», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 26.02.2010 23:29 · від Александра · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи стратегічного управління 8 1.1. Еволюція стратегічного управління 8 1.2. Вибір стратегії підприємства. Методичні підходи к вибору стратеії 14 1.3. Аналіз сучасного стану коксохімічної промисловості 32 1.4. Висновок до першого розділу 38 2. Діагностика функціонування ват „алчевськкокс ” 41 2.1. Загальна характеристика ВАТ "Алчевськкокс" 41 2.2. Внутрішнє середовище 43 2.2.1. Аналіз організаційної структури виробництва ВАТ „Алчевськкокс” 43 2.2.2. Аналіз матеріально-технічних умов виробництва ВАТ "Алчевськкокс" 45 2.2.3. Аналіз асортименту та структури продукції 57 2.2.4. Структура майна ВАТ “Алчевськкокс” і джерел його утворення 60 2.2.5. Ефективність використання основних фондів 62 2.2.6. Собівартість продукції 63 2.2.7. Прибуток та рентабельність 68 2.2.8. Економічна оцінка діяльності 70 2.2.9. Кадрова політика на підприємстві 75 2.2.10. Використання фонду заробітної плати 77 2.2.11. Продуктивність праці 78 2.2.12. Маркетингова діяльність 82 2.3. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Алчевськкокс” 84 2.4. Висновок до другого розділу 86 3. Формування стратегії ват „алчевськкокс” 89 3.1. Складання стратегічного балансу підприємства. Складання SWOT – аналізу 90 3.2. Розробка заходів для реалізації стратегії 97 3.3. Оцінка ефективності реалізації стратегії 105 3.4. Висновки до третього розділу 113 Висновки 114

Висновок

У даній роботі був проведен аналіз роботи ВАТ „Алчевськкокс” у період 2005-2007 рр. На підставі даних отриманих після оцінки динаміки структури статей бухгалтерського балансу, даних фінансового стану підприємства, структури джерел коштів підприємства, аналізу ліквідності балансу, оборотності, аналізу ефективності використання майна в цілому можна сказати, що підприємство працює стабільно, але темпи інфляції негативно впливають на роботи підприємства.

На підставі даних фінансового аналізу можна побачити, що підприємство має резерви для того, щоб покращити свій фінансовий стан.

З даних аналізу видно, що основним видом виробничої продукції ВАТ “Алчевськкокс” є кокс доменний + 25 мм, питома вага якого 87,99% от загального обсягу реалізованої продукції. Виробництво майже усіх видів продукції зростає.

З аналізу пасиву балансу, можна побачити, що підприємство використовує в своїй діяльності значно більше власних коштів. На 2006 рік вони складали 26,01 %, на 2007 – 58,25 %. Це говорить про незалежність підприємства від позичково капіталу.

Коефіцієнт зносу по підприємству складає взагалі 55%, його можна знизити шляхом ремонтів та модернізації основних фондів. Фондоозброєність та фондовіддача зростають це позитивно впливає на розвиток підприємства, також знижується і фондоємкість.

Проаналізував структуру собівартості виробництва продукції, можна зробити висновок, що найбільші витрати складає закупка сировини та матеріалу на виробництво продукції. Питома вага в загальній собівартості продукції на сировину складає – 84 %. Тобто реалізація продукції насамперед залежить від ціни вугілля та його поставок на ВАТ „Алчевськкокс”.

Стосовно рентабельності реалізованої продукції можна зробити висновок, що за період 2005-20056 рр. вона збільшувалась, але у 2007 році знизилась на 3,3 %, це говорить про те, що темпи зросту собівартості (витрат) перебільшують темпи зросту обсягу реалізації.

Рентабельність активів збільшується. Рентабельність власного капіталу самим високим був у 2006 році 5,09%. Рентабельність основного капіталу найбільший у 2007 році – 10,8%. Рентабельність продажу також збільшилася за ці три періоду.

Коефіцієнт автономії на початок 2006 р. – 0,26, на початок 2007 р. – 0,58, коефіцієнт фінансування знизився у 2006р. – 2,84, 2007р. – 0,72, робочий капітал збільшився 2006р. – 97692 тис.грн., 2007р. – 336050 тис.грн.

Виручка від реалізації збільшується, валовий прибуток також росте.

Аналіз чисельності підприємства показує, що кількість працівників заводу збільшується, і 2007 р. вона досягла запланованої відмітки 3887 чол, що на 171 чол. більше ніж у 2006 р. Це пов’язано з реконструкцією заводу, введення в експлуатацію у 2007 р. установки сухого гасіння коксу (УСГК), а також збільшення обсягів робіт в цілому на підприємстві.

Основний ріст чисельності відбувається у такий категорії працівників як виробничо-промисловий персонал, що має найбільшу вагу у чисельності, і є найважливішою її складовою, яка забезпечує функціонування заводу.

Разом зі зростанням чисельності персоналу росте й середньомісячна заробітна плата працівників, це пов’язано з ростом виробничої потужності підприємства та збільшенням об’ємів виробництва, та як наслідок – зростання прибутку підприємства. Постійне поступове зростання рівня середньої заробітної плати на підприємстві безумовно є позитивним моментом його розвитку, бо росте рівень мотивації працівників що веде до збільшення об’ємів виробництва і росту прибутку. Таким чином можна судити про тісний взаємозв’язок між рівнем заробітної плати та прибутками підприємства.

Головне завдання, що вирішується ВАТ "Алчевськкокс" - це адекватне ринку нарощування виробництва, зміцнення позицій на існуючих ринках збуту і завоювання нових ринків, збільшення продажів продукції з високою доданою вартістю.

Основним завданням служби маркетингу на підприємстві є розповсюдження продукції, стимулювання збуту.

Організаційно всі ці види рішень, їхнє практичне втілення, ув'язування між ними і ресурсним забезпеченням знаходять своє відображення в стратегічному плануванні і керуванні підприємством.

Перспектива подальшого розвитку коксохімічної промисловості і прогнозованих обсягів виробництва коксу насамперед будуть зв'язані з розвитком чорної металургії з обліком внутрішнього і зовнішнього ринків збуту продукції.

На обсяги виробництва коксу значною мірою впливає і впровадження нових технологій виплавки чавуна. Використання вдмухування в домну природного газу і пиловугільного палива значно знижує питома витрата коксу на тонну чавуна.

В умовах наявності надлишкових потужностей у коксохімічній промисловості, для залучення засобів на реструктуризацію і технічне переоснащення коксохімічних підприємств можливе відвантаження коксу на експорт у кількості 2,5 млн. тонн у рік, а так само ряду хімічних продуктів коксування.

За умови сьогоденних можливостей ринку коксу на Україні та за кордоном, основною стратегію для ВАТ „Алчевськкокс” є стратегія зміцнення й розширення своїх позицій на ринку. Але кожний промисловець сьогодні знає, що цього не можна досягти без впровадження інноваційних технологій й збільшення виробничих потужностей підприємства. Тому поряд з вище сказаною стратегію сьогодні ВАТ „Алчевськкокс” підтримує стратегію розширення, реструктуризації та прискореної інтеграції та диверсифікації. В умовах сьогоденного ринку не можна коїти час, треба як най може швидше займати вільне місце на світових ринках збуту продукції.

Коментар модератора

Відсутні додатки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?