Курсова робота «Відтворення основних виробничих фондів», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.02.2010 12:52 · від Ната · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Сутність відтворення основних виробничих фондів 2.Капітальні вкладення. Іх фінансове забезпечення 2.1. Сутність поняття «капітальні вкладення 2.2. Джерела фінансування капітальних вкладень 2.3. Розробка бюджета капітальних вкладень 3.Фінансове забезпечення ремонту основних виробничих фондів 4.Ефективність використання і відтворення основних виробничих фондів 4.1. Система показників ефективності використання і відновлення основних виробничих фондів 4.2. Аналіз ефективності відтворення основних виробничих фондів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування 4.3. Основні проблеми та перспективи відтворення основних виробничих фондів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування Висновки Список використаної літератури

Висновок

Характерною ознакою ринкової суспільно-економічної формації є приватна власність на ресурси, що використовуються. Саме з урахуванням впливу цієї ознаки повинні формуватися нові підходи щодо фінансового забезпечення відтворення основних виробничих фондів. Крім того, враховуючи обмеженість державних асигнувань, зумовленої сучасним кризовим станом держави, актуальним є питання пошуку альтернативних джерел фінансування відтворювальних процесів на підприємстві з метою забезпечення їх безперервності.

Активна частина основних виробничих фондів – машини, механізми та устаткування безпосередньо беруть участь в створенні продукції, створюють додану вартість і є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва.

Існує пряма залежність між якісним складом виробничих фондів і технічним рівнем продукції, що виготовляється.

Просте й розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається в безперервному процесі здійснення різних його взаємозв'язаних форм — ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих цехів, виробництв і підприємств у цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів. Фінансування здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих та технічно застарілих його одиниць. Саме цим в першу чергу спричинюється головне завдання прискорення та підвищення ефективності відтворення основних фондів, пошук нових джерел фінансування відтворення. В сучасних умовах слід запровадити і реалізувати такі головні напрямки, щодо покращення процесу відтворення основних виробничих фондів і процесу його фінансування:

• всебічне прискорення розвитку машинобудівного комплексу України, радикальна перебудова його структури з метою максимально можливого задоволення власного народногосподарського попиту на достатньо широку номенклатуру різних видів машин і устаткування, забезпечення виготовлення нових поколінь техніки та закінчених (технологічно зв'язаних) систем машин, розробка і організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись або імпортувались з інших країн;

• зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних напрямках науково-технічного прогресу, форсованому розвитку перш за все наукомістких виробництв, істотному підвищенню техніко-організаційного рівня та соціально-економічної ефективності виробництва на підприємствах різних галузей народного господарства;

• докорінне поліпшення всієї організації робіт і економічного їх обгрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу (проектування — виробництво — розподіл — впровадження — експлуатація нової техніки);

• дотримання кожним підприємством власної стратегії технічного, організаційного і економічного розвитку;

• переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробничих об'єктів; різке збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування, перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази взаємозв'язаних виробничих ланок підприємств;,

• створення ринкового економічного механізму країни, спроможного викликати постійну зацікавленість усіх ланок управління виробництвом у здійсненні найбільш ефективних відтворювальних процесів та сприймати науково-технічні і організаційні новини (нововведення).

За попередніми розрахунками для відтворення основних виробничих фондів потрібно залучити понад 87млрд. грн., для техніко-технологічного переозброєння та реорганізації технологічно застарілих виробництв знадобиться ще 45-47 млрд. грн. протягом 2008-2022 рр.

За джерелами фінансування розподіл витрат коштів передбачається наступним.

За рахунок:

- власних фінансових ресурсів - 10 - 15 %:

- позичкових фінансових коштів - 45 - 50 %;

- залучених фінансових коштів -30 - 35 %;

- бюджетних інвестиційних асигнувань - 10 - 15 %.

Залучення коштів Державного бюджету у вигляді інвестиційно–інноваційних податкових кредитів, інвестицій та кредитів носитимуть зворотній характер під персональну відповідальність позичальника. [2]

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення