Курсова робота «Страховий ринок України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем. 2009.», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 20.02.2010 20:16 · від Сашко · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Сутність страхового ринку 5 1.1. Поняття, місце, функції страхового ринку 5 1.2. Організаційна структура страхового ринку 8 1.3. Державне регулювання страхової діяльності 18 Розділ ІІ. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 25 2.1. Тенденції і стратегії розвитку страхування в Україні 25 2.2. Підсумки діяльності страхових компаній за 2008 рік 34 2.3. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності 46 Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні 53 3.1. Вплив світової фінансової кризи на страховий ринок України 53 3.2. Шляхи подолання наслідків світової кризи 59 3.3. Прогноз розвитку вітчизняної страхової справи 64 Висновки 70 Список використаних джерел 73

Висновок

У роботі наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми формування та подальшого розвитку страхового ринку України. Результати дослідження дозволили зробити такі висновки теоретичного та практичного характеру. Найважливішими економічними категоріями, які є базовими для даного дослідження, визначено „страхування” та „страховий ринок”. Страхування відіграє важливу роль у відтворювальному народногосподарському процесі: саме страхування може значною мірою забезпечувати економічні можливості для безперервного відтворювального процесу в народному господарстві. Для страхового ринку характерні замкнуті перерозподільчі відносини, що існують між його суб’єктами і які пов’язані із солідарним розподілом ризику одного суб’єкту на всіх суб’єктів, залучених до страхування і які є суттєвими, значимими для розвитку ринкової системи в цілому. Страхування є невід’ємним елементом ринкової економіки, де воно представлено страховим ринком, функції якого досить різноманітні, в т. ч. інвестиційна, інтеграційна, міжнародна тощо. Особливо важливою є інтеграційна функція страхового ринку. Держава є основним визначальним фактором середовища, в якому формується та функціонує страховий ринок, оскільки саме вона визначає правове, організаційне, економічне та соціальне поле, в якому існує ринок страхових послуг. Сьогоднішній стан нормативно - правової бази страхового ринку України, як про це свідчить проведений аналіз, є доволі складним та таким, що потребує подальшого розвитку. Основним недоліком нормативно – правової бази українського страхового ринку є відсутність системності існуючих законодавчих актів. Реальний попит не є адекватним наявній кількості страховиків на ринку України. Страхова діяльність, стала такою сферою, потреба в якій об’єктивно існує, а довіри до неї у страхувальників (як юридичних, так і фізичних осіб) замало. Організація та технологія формування страхового ринку України потребує подальшого вдосконалення, застосування нових форм та методів страхової діяльності, від вдалого впровадження яких значною мірою залежатиме подальший розвиток ринку страхових послуг в Україні. Модель економічного розвитку України потребує розгалуженої фінансово стабільної системи страхування, розвитку страхового ринку, що в довгостроковому відношенні є важливим ресурсом, використання якого може дати значний за масштабами ефект економічного зростання. Частка страхового ринку у вітчизняній економіці ще доволі мала, що підтверджують наведені показники. Статутні фонди страхових компаній були і продовжують залишатися невеликими. Для українських страхових організацій є характерним низький рівень виплат страхових відшкодувань, до того ж він постійно знижується. Кількість страховиків в Україні є невиправдано високою не тільки відносно реальних потреб суспільства в страхових послугах, а й відносно тієї долі ризиків, яка ними страхується. Український страховий ринок характеризується дуже слабким сектором з надання послуг зі страхування життя, але маючи найнижчу питому вагу в загальній сумі страхових платежів, проявляє тенденцію до зростання. Величезний потенціал українського страхового ринку давно цікавить провідні світові страхові організації. Поки що їх діяльність в Україні досить обмежена. Потребують вдосконалення всі нормативні акти, на яких ґрунтується страхова діяльність в Україні. Важливим є гармонійне поєднання розумного державного втручання та вільного підприємництва в сфері страхової діяльності. Законодавче забезпечення формування національного страхового ринку має бути виділене як окрема галузь законодавства. Успішність процесу державного регулювання страхової діяльності прямо залежить від виконання всіма органами всіх гілок влади тільки тих функцій і повноважень, які передбачені законодавством України. При поліпшенні організації та технології страхової діяльності слід враховувати, що потреби страхувальника в послугах стали більш різноманітними. Необхідно впроваджувати більш прогресивні методи наближення страхових послуг до споживачів, зокрема, страхуванням через мережу Інтернет. Основні зусилля страховиків мають бути направлені на зниження ціни страхової послуги, шляхом вдосконалення структури страхових тарифів. Важливим технологічним напрямком роботи по розвитку страхування в Україні є консультативна діяльність страховиків, направлена на усвідомлення підприємцями необхідності і вигідності страхування. Потрібен комплекс заходів суто економічного змісту та спрямованості, тісний зв’язок розвитку страхового ринку із загальними трансформаційними перетвореннями в національній економіці. Реалізація потенційних можливостей страхового ринку України значною мірою залежить від того, наскільки розвиток системи страхування буде сприйматись як комплексна проблема загальнодержавного значення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?