Курсова робота «Рівновага попиту і пропозиції», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 19.02.2010 23:10 · від Котик Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги 5 1.1. Сутність попиту і фактори, що його визначають. Функція попиту 5 1.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Функція пропозиції 8 1.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги та функціонування ринку 10 2. Моделі встановлення та стійкість ринкової рівноваги. Коливання ринкових цін у часі 12 2.1. Стійка та нестійка рівновага. Основні теоретичні підходи до встановлення рівноваги: модель Л. Вальраса та модель А. Маршалла 12 2.2. Вплив часового періоду на рівновагу. Павутиноподібна модель стійкої ринкової рівноваги 19 3. Модель «сукупний попит – сукупна пропозиція» та можливості її використання для економіки україни 22 3.1. Сукупний попит та його модель. Цінові і нецінові чинники сукупного попиту 22 3.2. Сукупна пропозиція: класична і кейнсіанська моделі. Цінові і нецінові фактори сукупної пропозиції 26 3.3. Застосування моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція» для аналізу економіки України 31 Висновки 37 Перелік використаних джерел 41 Додатки 43

Висновок

Таким чином, розглянувши поставлені питання, можна зробити такі висновки:

- попит і пропозиція є головними чинниками ринку, що формують ціну. Попит - це та кількість продукту, яку споживачі спроможні придбати на ринку за певну ціну. Пропозиція - це кількість продукту, яку виробники можуть доставити на ринок у певний час і за відповідну ціну.

- Попит і пропозиція формуються під впливом багатьох факторі в, насамперед під впливом ціни даного товару. Залежність величини попиту від ціни є оберненою: зі збільшенням ціни величина попиту зменшується, і навпаки. Залежність величини пропозиції від ціни пряма: зі збільшенням ціни величина пропозиції збільшується.

- Зображена на графіку залежність величини попиту від, ціни називається кривою індивідуального попиту. Кожна точка кривої відбиває варіанти обсягу попиту при різних цінах. Графічне зображення залежності величини пропозиції від ціни є кривою індивідуальної пропозиції. Кожна її точка демонструє варіанти обсягу пропозиції за різними цінами.

- Крім ціни даного товару, попит визначається цінами інших товарів, доходами споживачів, їхніми смаками й уподобаннями та очікуваннями ринкових змін. Факторами пропозиції, крім ціни товару, є ціни ресурсних товарів, застосовувані технології та система оподаткування. Вплив усіх інших факторів, крім ціни, графічно відображається у зміщенні кривих попиту та пропозиції праворуч або ліворуч.

- Під впливом попиту і пропозиції на певний товар встановлюється ціна ринкової рівноваги (рівноважна ціна). Вона балансує попит і пропозицію, забезпечує їхню узгодженість. На графіку ціна ринкової рівноваги відповідає проекції точки перетину кривих попиту і пропозиції на вертикальну вісь, де відкладаються можливі варіанти ціни. Проекції точки перетинуліній попиту і пропозиції на горизонтальну вісь відповідає певний обсяг продукції. Саме цей обсяг задовольняє інтереси і покупців, і продавців.

- Ціна ринкової рівноваги є закономірним результатом системи, заснованої на конкуренції. Встановленню ринкової ціни на рівні, що перевищує межу рівноваги, протидіє конкуренція виробників, яка викликає зниження ціни. Заниженню ціни протидіє конкуренція споживачів, що призводить до підвищення ціни.

- Ціна ринкової рівноваги не лише збалансовує попит і пропозицію, а й надає інформацію виробникам про необхідність розширення (скорочення) виробництва, а споживачам - про можливість збільшення (зменшення) споживання. Тому ця ціна збалансовує виробництво і споживання.

- Існує два основних підходи до аналізу встановлення рівноважної ціни: Л.Вальраса і А.Маршалла. Згідно з моделлю Вальраса стимулюючим до дій економічних суб'єктів моментом є різниця в обсягах попиту й обсягах пропозиції, що склалася при певній ціні. У моделі Маршалла головним стимулом дій виступає різниця в цінах, яка складається при певній величині пропозиції, що відхиляється від рівноважного рівня.

- Встановлення рівноваги в часі демонструє павутиноподібна модель – найпростіша динамічна модель, що показує, як у результаті циклічних коливань може встановлюватись рівновага.

- Сукупний попит - це шкала, яка графічно представлена у вигляд кривої, яка показує величину реального обсягу виробництва - різні кількості товарів і послуг, що їх вітчизняні споживачі, фірми, уряд та зарубіжні покупці всі разом бажають купити за кожного можливого рівня цін. Чим вищий рівень цін, тим менший обсяг реального продукту вони купуватимуть.

- Крива сукупного попиту АD є спадною внаслідок ефекту багатства, ефекту процентних ставок та ефекту імпортних закупівель. Водночас спадна траєкторія кривої сукупного попиту випливає з ефекту пропозиції грошей. Цей ефект простежується тоді, коли зростання рівня цін за незмінної номінальної пропозиції грошей зменшує реальну пропозицію грошей. Менша реальна пропозиція грошей зменшує суму реальних видатків, що зумовлює спадання кривої АD за зростання цін. Зв'язок між рівнем цін і обсягом сукупних видатків, що визначають попит на реальний національний продукт, відбивається в переміщенні по незмінній кривій АD (інші чинники залишаються сталими).

- Зміна нецінових чинників позначається на сукупному попиті, і крива АD переміщується. Основними неціновими чинниками сукупного попиту є макроекономічна політика, зовнішні змінні (обсяг ВВП у зарубіжних країнах, динаміка курсів цінних паперів та цін на нерухоме майно, світове виробництво ключових продуктів, зокрема енергоносіїв) та сподівання споживачів та підприємців.

- Сукупна пропозиція - це шкала, графічно представлена у вигляді кривої, що показує рівень реального національного продукту, який буде вироблено за кожного рівня цін. У довгостроковому періоді крива АS є вертикальною лінією. Кількість товарів і послуг, яку в цьому періоді постачають фірми, залежить від факторів пропозиції - кількості та якості трудових ресурсів, обсягу капіталу та рівня технології - і не залежить від загального рівня цін. Крива довгострокової сукупної пропозиції переміщується під впливом: 1) заходів економічної політики та економічних процесів, що змінюють обсяг виробництва за такої природної норми безробіття; 2) заходів економічної політики та економічних процесів, що змінюють природну норму безробіття.

- У короткостроковому періоді крива АS є висхідною і містить три відрізки: кейнсіанський, проміжний і класичний. Кейнсіанський відрізок кривої АS показує, що національна економіка перебуває у фазі спаду. Цей відрізок досить пологий, бо за значного безробіття та наявності інших вільних ресурсів можна розширити виробництво без збільшення витрат на одиницю продукції та підвищення рівня цін. На проміжному відрізкові витрати на одиницю продукції зростають, тому збільшення обсягу національного виробництва супроводжується зростанням цін. На класичному відрізкові крива АS стає майже вертикальною, бо всі наявні ресурси залучені. Зростання сукупного попиту в цій ситуації вже не веде до розширення виробництва, а тільки до зростання цін.

- Чинники, що викликають переміщення кривої довгострокової сукупної пропозиції, переміщують у тому самому напрямі і криву короткострокової сукупної пропозиції. Проте крива короткострокової сукупної пропозиції може переміщуватися і тоді, коли крива довгострокової сукупної пропозиції залишається незмінною. У короткостроковому періоді кількість товарів і послуг, яку постачають фірми, залежить від заробітної плати і рівня цін, які було встановлено на підставі очікуваного рівня цін.

- У точці перетину кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції досягається макроекономічна рівновага - рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного продукту в короткостроковому періоді. Макроекономічна рівновага може досягатися на будь-якому відрізкові кривої АS. Національну економіку, що вийшла за-межі природного обсягу виробництва, називають перегрітою. Зменшення обсягу національного виробництва, що супроводжується зростанням рівня цін, називають стагфляцією.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?