Дипломна робота «Управління фінансовою діяльністю малого підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 20:50 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств 8 1.1. Правові та організаційні заходи створення та функціонування суб’єктів малого бізнесу в Україні 8 1.2. Стан та розвиток оподаткування малого підприємства в Україні 18 1.3. Особливості управління фінансами малих підприємств 23 Висновок до розділу 1 36 Розділ ІІ. Оцінка управління фінансами малого підприємства (на прикладі приватного підприємства «Робінзон») 38 2.1. Оцінка фінансового стану малого підприємства 38 2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства 49 2.3. Аналіз оподаткування малого підприємства 56 2.4. Діагностика управління фінансами підприємства 66 Висновок до розділу 2 76 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління фінансами малих підприємств 78 3.1. Зарубіжний досвід підтримки малого підприємництва та доцільність його використання в сучасних умовах 78 3.2. Пропозиції щодо удосконалення управління фінансами ПП «Робінзон» 86 3.3. Вплив запропонованих заходів на фінансовий стан ПП «Робінзон» 95 Висновки до розділу 3 102 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури 110 Додатки 113

Висновок

Отже, дослідивши дипломну роботу на тему: «Управління фінансовою діяльністю малого підприємства» можна зробити наступні висновки.

1. Мале підприємництво є формуючим фактором розвитку ринкової економіки України та має великі потенційні можливості. За підсумками 2008 році в малому бізнесі було занято близько 2,1 млн.осіб. Діяльність малих підприємтв в 2008 році забезпечила 51,8% валового внутрішнього продукту.

В Україні малими підприємствами є підприємства із чисельністю до 50 чол та оборотом не більше 70 млн.грн.

Мале підприємство стало одним із головних чинників подолання бідності в Україні, вирішення питань зайнятості населення. Зберігається тенденція збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання малого підприємництва. Однією з передових умов зростання виробництва є збільшення обсягу капітальних інвестицій. Суттєву роль у позитивних зрушеннях останніх років відіграло поширення підприємництва, що завдяки виконанню низки економічних та соціальних функцій надає вітчизняній економіці гнучкості, мобільності, маневреності та інших конкурентних переваг.

2. Сьогодні діяльність малих підприємств не є досконало регульована законодавчо. Крім того малому бізнесу притаманні і ряд фінансових проблем, зокрема це стосується питання формування фінансових ресурсів підприємства, мікрокредитування підприємств, недосконалої системи оподаткування.

Для малих підприємств держава створила спрощені умови діяльності. Так підприємства можуть використовувати спрощену систему оподаткування та обліку. Під спрощеною системою оподаткування мається на увазі єдиний податок, який може сплачуватися в розмірі 10% обороту або 6% та додаткової сплати податку на додану вартість. Порядок створення малого підприємства аналогічний порядку створення інших підприємств.

Спрощена система обліку дозволяє використовувати план рахунків для малого бізнесу та спрощену фінансову звітність. Основною її відмінністю від інших форм є те, що прибуток підприємства - це різниця між доходами та витратами підприємства. До витрат включають податок на прибуток та вираховують їх збільшення чи зменшення через зміну запасів.

3. Дипломна робота виконана на базі діяльності приватного підприємства «Робінзон». На першому етапі було проаналізовано майновий стан підприємства.

Основну частку активів підприємства становлять оборотні активи – близько 80% вартості майна. Майно підприємство сформовано за рахунок власних та залучених джерел фінансування. Власні джерела становлять 57% вартості майна.

Оборотні активи складаються приблизно в різномірних пропорціях із запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів. Значна частина дебіторської заборгованості, що становить 26,9% активів підприємства з однієї сторони свідчить про прибутки в майбутньому, проте в умовах кризи підприємство може втратити дані кошти через інфляцію, знецінення коштів, банкрутство партнерів та інших негативних зовнішніх факторів. Зазначимо, що на рахунку підприємства зберігається також значна сума коштів в сумі 908 тис.грн. Ці кошти забезпечують ліквідність і платоспроможність підприємства, проте це є одним із основних ризиків знецінення коштів. Оскільки реальна вартість даних активів може непередбачено зменшитись на 10-20%.

4. На другому етапі проаналізовано формування фінансового результату.

Аналіз формування прибутку підприємства показав, що прибуток не є стабільним. Так якщо в 2007 році відбулося його збільшення в порівнянні із 2006 роком, то в 2008 році відбулося його зменшення у порівнянні із 2007 роком, не дивлячись на збільшення доходу. В 2008 році підприємство отримало 45,2 тис.грн. чистого прибутку.

5. Аналіз податкового навантаження показав, що підприємство не може перейти на спрощену систему оподаткування, оскільки це невигідно.

Всього податків в 2008 році сплачено в сумі 90,5 тис.грн, зборів 66,2. Податкове навантаження становить в поточному році 156,7 тис.грн.

Порівнюючи цей показник із минулорічним, ми бачимо, що він зменшився на 63,5 тис.грн., а в порівнянні із 2006 роком, податкове навантаження зменшилося на 69,8 тис.грн.

6. Аналіз фінансового стану показав, що ліквідність підприємства покращилася в порівнянні із 2007 роком і склала 0,66. Проте показники фінансової стійкості погіршилися. Зменшення показника автономії є не суттєвим, проте воно є, що є негативним фактором. Показник автономії становить 0,57, що є вищим рекомендованого рівня. Основний капітал сформований за рахунок власних джерел фінансування, маневреність власного капіталу покращилась, оборотність активів залишилась практично незмінною, оборотність запасів зменшилась на 0,3, що є негативним фактором.

В третьому розділі дипломної роботи було проаналізовано зарубіжний досвід діяльності малих підприємство та розроблено пропозиції щодо фінансів об’єкта дослідження.

7. Дослідження зарубіжного досвіду формування підприємницької діяльності показує що малі підприємства є досить чутливими до зовнішніх факторів. Ефективність функціонування і розвитку малого підприємництва залежить від державної політики. Тому розвинуті країни світу, намагаючись отримати панівне становище на світових ринках та забезпечити високий рівень ефективності функціонування національних економік, надають велику увагу визначенню перспектив розвитку підприємництва, формують державну політику стосовно підтримки підприємницьких структур та створення умов для їх ефективного розвитку. При цьому кожна держава, виходячи зі своїх можливостей і потреб у продукції і послугах підприємницького характеру, розробляє власну стратегію і тактику підтримки підприємництва, формує державну політику розвитку підприємництва.

8. Основними резервами зменшення собівартості продукції є на ПП «Робінзон»: збільшення обсягів виробництва; ощадливого використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, скорочення непродуктивних витрат і втрат від браку.

Так підприємство планує скоротити витрати на паливо та енергію, скоротити обсяги будівництва. Тим самим зробити резерв зменшення матеріальних витрат на 67 тис.грн. За даними аналізу облікової інформації бачимо, що підприємство має можливість зменшити витрати на паливо та енергію використовуючи енергозберігаюче обладнання: економні лампи, сучасні блоки живлень до апаратури, які можуть економити від 10 до 20% електроенергії.

При мінімальній економії в 10% підприємство може зекономити 16 тис.грн. Вартість ламп та обладнання 1,8 тис.грн. Період окупності інвестицій становить 40 днів.

Підприємство використовувало для будівельних цілей матеріали, в 2009 році планується скоротити щонайменше на 50% будівельні та ремонтні роботи. Тому можна припустити, що підприємство зекономить близько 51 тис.грн.

Протягом досліджуваних періодів підприємство штрафували за результатами аудиту. В 2009 році було встановлене програмне забезпечення 1-С, що дало змогу гарантувати достовірність інформації. Таким чином, можна припустити, що штрафів в 2009 році не буде.

Отже, загальний обсяг економії матеріальних витрат становить 67 тис.грн, а інших витрат 35 тис.грн.

9. Для підрахунку ефективності запропонованих заходів в роботі проведено планування показників за результатами діяльності за 3 останніх роки. Методом трендового аналізу визначено, що дохід підприємства складатиме 3525,2 тис.грн. Дана суму ми отримали помноживши суму доходу за 2008 рік на середній темп приросту за 2006-2008 роки. Аналогічно було визначено і планові витрати, які склали 3520,7 тис.грн. в 2009 році. Таким чином підприємство могло б отримати в 2009 році 3,4 тис.грн. чистого прибутку. Проте із врахуванням пропозиції плановий чистий прибуток може збільшитися на 65,1 тис.грн і скласли 68,5 тис.грн, що є досить хорошим показником.

За рахунок отриманого прибутку підприємство планує збільшити вартість майна. Зокрема планується збільшити запаси підприємства для забезпечення більшої реалізації. В 2009 році підприємство не планує інвестувати в основні засоби. Внаслідок списання амортизаційних відрахувань, необоротні активи зменшаться на 203 тис.грн. Запаси ж планується збільшити на 232 тис.грн, також збільшаться і залишки грошових коштів за рахунок збільшення виручки від реалізації. Підприємству доцільно більш ретельно контролювати заборгованість за дебіторами, оскільки в умовах кризи не всі підприємства можуть розрахуватися за боргами, тому дебіторська заборгованість зменшиться. Отже, активи підприємства збільшаться на 80 тис.грн. в основному за рахунок збільшення власного капіталу та за рахунок отримання додаткових товарних кредитів.

10. Розробивши планові показники фінансових результатів та плановий баланс на 2009 рік, в роботі визначено планові показники фінансового стану. Отже, в результаті пропозиції:

1. Всі показники ліквідності покращилися. Показник загальної ліквідності збільшився на 0,11, що є хорошим показником.

2. Підприємство стало більш фінансово-міцним: так коефіцієнт автономії зріс на 0,01, коефіцієнт фінансової стабільності збільшився на 0,04, що є хорошим показником.

3. Показники ефективності використання оборотних коштів також покращилися. Зокрема коефіцієнт маневреності зріс на 0,12, а маневреність робочого капіталу збільшилася на 0,08.

4. Оскільки ми не модернізовували обладнання, то показники ефективності основного капіталу погіршилися, проте їх погіршення не є значним - частка основного капіталу у власному зменшилась на 0,11. Коефіцієнт реальної вартості майна збільшився на 0,02.

5. За результатами удосконалення позитивний вплив спостерігається і в показниках оборотності. Так оборотність активів збільшилася на 0,01, також збільшилась і оборотність дебіторської заборгованості.

Отже, можна зробити висновок, що за результатами впровадженої пропозиції підприємство покращить управління фінансами, збільшить прибутки, платоспроможність, покращить фінансові позиції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення