Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит необоротних активів підприємства на прикладі ПП «Гловер»», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:34 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади визначення необоротних матеріальних активів та організація їх обліку 6 1.1. Економічна сутність необоротних матеріальних активів та їх класифікація 6 1.2. Аналіз нормативно-правової та економічної літератури з питань обліку аналізу і аудиту необоротних матеріальних активів 14 1.3. Основи організації обліку необоротних матеріальних активів на підприємстві 21 Розділ 2. Облік необоротних матеріальних активів 32 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 32 2.2. Документування операцій з необоротними матеріальними активами 41 2.3. Методика синтетичного та аналітичного обліку необоротних матеріальних активів та їх зносу 45 2.4. Управлінський облік необоротних матеріальних активів 52 2.5. Шляхи вдосконалення обліку необоротних матеріальних активів 61 Розділ.3 організація аудиту та аналізу наявності та руху необоротних матеріальних активів на підприємстві 68 3.1. Організаційна-інформаційна модель аудиту необоротних матеріальних активів 68 3.2. Загальний та факторний аналіз необоротних матеріальних активів 87 3.3. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту необоротних матеріальних активів 100 Висновки і пропозиції 111 Список використаних джерел 115 Додаток а 119 Додаток б 122 Додаток в 124 Додаток г 127 Додаток е 130 Додаток ж 133 Додаток з 135 Додаток и 136

Висновок

У дипломній роботі були проведені дослідження теоретичних та методичних аспектів організації обліку та аудиту операцій з необоротними активами підприємств торгівлі на матеріалах ПП «Гловер» за період з 2002 по 2006 роки. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки і пропозиції :

1. Необоротні активи підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства торгівлі. Проте питання залучення необоротних матеріальних активів носить двоякий характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів.

2. Дослідивши літературні джерела, в яких розглядаються питання обліку, аналізу та аудиту необоротних матеріальних активів можна зробити висновки, простежується недосконалість нормативно-правового забезпечення, а саме дублювання, протиріччя один одному, у спеціалізованій літературі питання аудиту необоротних матеріальних активів більш розкриті та систематизовані, але наявні підручники не завжди встигають за змінами у законодавстві та практичній діяльності торговельних підприємств.

3. На підприємстві ПП «Гловер» організація та стан бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського аудиту операцій з необоротними активами відповідає вставленим вимогам діючого законодавства та керівництва підприємства. Разом з тим пропонується наступні шляхи їх удосконалення:

- встановити чіткі правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.

- посилити контроль з боку бухгалтерської служби за дотриманням порядку обліку необоротних матеріальних активів (наявність інвентарних номерів на об’єктах) та порядком заповнення первинних документів (зокрема, інвентарних карток).

- привести в відповідність до чинного законодавства типові форми первинних документів, щодо обліку необоротних матеріальних активів; вивчити доцільність запровадження окремої служби аудиту за дотриманням бухгалтерських процедур.

- розробити чіткий графік підвищення кваліфікації робітників цієї служби.

- розробити внутрішню звітність, в якій би відображалися основні показники ефективності використанню необоротних матеріальних активів.

4. За результатами аналізу діяльності ПП «Гловер» видно, що підприємство працює стабільно і прибутково. Збільшуються найбільш ліквідні активи, за рахунок яких можна погасити поточні зобов’язання, що позитивно позначається на платоспроможності підприємства. В той же час спостерігається негатива тенденція до зменшення залишкової вартості необоротних матеріальних активів. Аналіз динаміки фінансових результатів ПП «Гловер», показав, що постійне збільшення доходів від реалізації, валового прибутку і чистого прибутку говорить про ефективність управління підприємством.

5. Загальна тенденція щодо зміни необоротних матеріальних активів ПП «Гловер» є наступна: забезпеченість основними засобами у 2004 році зросла на 74,8 тис. грн., у тому числі будівлі і споруди зменшилися на 51,5 тис. грн., машини та обладнання збільшилося на 114,4 тис. грн., інструмент та інвентар – на 11,9 тис. грн. Схожа тенденція спостерігається і в 2005 році, за виключенням машин і обладнання, які скоротилися на 15,5 тис. грн. У 2006 році ситуація різко змінилася, вже по всім позиціям необоротних матеріальних активів ми спостерігаємо їх зменшення обсягу необоротних матеріальних активів.

6. Щодо структури необоротних матеріальних активів то можна спосте6рігати зменшення питомої ваги будинків і споруд і збільшення машин та обладнання; інструменту та інвентарю. Щодо якісного стану, то він не змінився підприємство постійно витримує необхідні показники здатності основних засобів. загальний аналіз використання основних засобів свідчить, що на підприємстві більшість показників у 2006 році погіршилися. Обсяг основних засобів суттєво скоротився. Але разом з тим треба відмітити, що підприємство постійно здійснює оновлення основних засобів закуповує нове обладнання і коефіцієнт здатності за досліджуваний період постійно знаходиться на достатньо високому рівні.

В ході проведення дослідження стану внутрішнього аудиту на ПП «Гловер», пропонується:

запровадити систему електронного підпису при складанні первинних документів, це дозволить в режимі реального часу фіксувати здійснення фінансово-господарських операцій, оперативно отримувати інформації про всі операції, що відбуваються на підприємстві, тобто це посилить контроль і ефективність за прийняттям управлінських рішень;

впровадження системи тестування обліку необоротних матеріальних активів для забезпечення ефективності їх використання;

застосувати систему аналізу на підприємстві ПП «Гловер», використовуючи офісний пакет Microsoft Excel. Це дозволить підвищити ефективність використання необоротних матеріальних активів на підприємстві.

Здійснити повну автоматизацію формування облікової інформації, що дозволить знизити трудомісткість обробки інформації, підвищити оперативність доступу бухгалтерського апарату до оброблювальної інформації. Тобто було б доцільно застосовувати таку форму ведення бухгалтерського обліку, яка б характеризувалася: автоматизованою фіксацією всіх облікових даних на машинних носіях, автоматизацією документування; систематизацією, узагальненням і відображенням даних бухгалтерського обліку; відображенням вихідних даних у вигляді друкованих документів; забезпеченням по запиту користувача кодування будь-якого результативного показника із зазначенням порядку проведених в машині розрахунків і всієї вихідної інформації, яка використовується для розрахунків; автоматизованим контролем вихідної інформації; забезпеченням зберігання, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації; оперативним управлінням фінансовими, матеріальними ресурсами підприємства; здійсненням аналізу даних по мірі їх введення.

Запровадження наведених пропозицій сприятиме більш ефективному здійсненню аудиту необоротних матеріальних активів, оскільки одержані відомості по окремим ділянкам при цьому можуть автоматично зводитися у аудиторському висновку, який коригуватиметься аудитором з позиції логічної оцінки виявлених машиною актів порушення і формування висновків та пропозицій, що дасть можливість підвищити якість та швидкість його проведення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення