Дипломна робота «Облік матеріальних витрат та аналіз ефективності їх використання», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:33 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку матеріальних витрат підприємства 7 1.1. Економічна сутність матеріальних витрат підприємства та їх визнання 7 1.2. Нормативно-законодавче регулювання обліку матеріальних витрат 12 1.3. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Івано-Франківськцемент» 20 Розділ 2. Бухгалтерський облік матеріальних витрат підприємства 27 2.1. Завдання та значення обліку матеріальних витрат підприємства 27 2.2. Організація бухгалтерського обліку матеріальних витрат 29 2.3. Відображення матеріальних витрат у формах фінансової звітності 35 2.4. Облік матеріальних витрат за допомогою інформаційних систем 38 Розділ 3. Економічний аналіз матеріальних витрат 46 3.1. Аналіз динаміки та структури матеріальних витрат підприємства 46 3.2. Аналіз ефективності матеріальних витрат та її впливу на ефективність діяльності підприємства 57 3.3. Вдосконалення ефективності використання матеріальних витрат підприємства 61 Розділ 4. Організація аудиту матеріальних витрат на ват «івано-франківськцемент» 75 4.1. Планування аудиту та складання договору про проведення аудиту 75 4.2. Аудит матеріальних витрат на ВАТ «Івано-Франківськцемент» 82 4.3. Складання висновку аудиту за міжнародними стандартами 89 Висновки 94 Список використаної літератури 100 Додатки 106

Висновок

Успішне функціонування будь-якого підприємства в даному випадку ВАТ «Івано-Франківськцемент» залежить від рівня його забезпеченості елементами виробництва: засобами виробництва та робочою силою. В натурально-речовій формі засоби виробництва — це матеріальні ресурси. Матеріальні ресурси включають в себе сировину, комплектуючі, тару, паливо тощо.

Сировина - це продукція, яка добувається, або закуповується підприємством. Матеріали - це продукція, що виготовлена із сировини і пройшла певну переробку в галузях переробної промисловості.

Правильне групування товарно-матеріальних цінностей є важливою умовою для організації їх обліку, використання та управління ними. З цією метою виділяють такі групи товарно-матеріальних цінностей основні та допоміжні матеріальні ресурси, тощо: енергія, матеріали-замінники, напівфабрикати, спецодяг, тара, запасні частини, інструменти тощо.

Необхідною умовою виконання планів виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і вчасне забезпечення підприємства сировиною та матеріалами необхідного асортименту і якості й економне використання їх.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволено екстенсивним шляхом (придбанням чи виготовленням більшої кількості матеріалів та енергії) або інтенсивним (економнішим використанням наявних запасів у процесі виробництва продукції).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча її собівартість при цьому може і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів та енергії рівнозначне збільшенню виробництва їх.

Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, заявки, угоди на постачання сировини та матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів та про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрати й залишки матеріальних ресурсів і т. ін.

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 8 та 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, ліміно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Аналізуючи основні показники господарської діяльності ВАТ „Івано-Франківськцемент” можна зробити висновки:

Підприємство в основному отримує доходи від операційної діяльності, більшою мірою від реалізації продукції. Чистий дохід підприємства за досліджуваний період збільшився на 55863,6 тис.грн, або на 131,9%.

Інші операційні доходи мають тенденцію до зменшення. Зокрема за останній рік відбулося їх зменшення на 6719,3 тис.грн, а за досліджуваний період на 30572,4 тис.грн, що складає 64,9% даного показника 2006 року.

Інші доходи підприємства складають незначну частку в загальній сумі доходів.

Найбільшу частку витрат складає собівартість реалізованої продукції. Даний показник за досліджуваний період збільшився на 42449,0 тис.грн, або на 132,3%. Адміністративні витрати підприємства також збільшилися за останній рік на 1814,5 тис.грн, а за період з 2006 по 2008 рік на 4699,9 тис.грн.

Витрати на збут також зросли, пропорційно росту чистого доходу. Так за останній рік дані витрати збільшилися на 1517,4 тис.грн, або на 112,9%, а за досліджуваний період на 2539,4 тис.грн, або на 123,6%.

Інші операційні витрати зменшилися відповідно до зменшення інших операційних доходів. За останній рік вони зменшилися на 7670,2 тис.грн, а за досліджуваний період на 31519,9 тис.грн.

Фінансові витрати за досліджуваний період збільшилися на 6567,5 тис.грн. Підприємство отримало в 2008 році 10 831,7 тис.грн чистого прибутку, що на 8807,3 тис.грн. більше показника 2007 року, або на 4451,7 тис.грн більше отриманого прибутку в 2006 році.

За досліджуваний період витрати паливно-енергетичних ресурсів збільшилися на 17625,3 тис.грн, або на 140,1%, в тому числі за останній рік на 16 364,3 тис.грн, або на 136,2%.

Витрати сировини та матеріалів за період з 2006 по 2008 роки збільшилися на 63066,0 тис.грн, або на 229,6%, в тому числі за останній рік на 49784,9 тис.грн, або на 180,4%.

Витрати купованих напівфабрикатів та комплектуючих за 2 роки збільшилися на 14368,8 тис.грн, або на 536%, в тому числі за 2007-2008 рік на 12 276,7 тис.грн., або на 327,9%.

Загальна матеріаломісткість продукції складає в 2008 році 0,5, що є на 0,03 менше показника попереднього року. Сировиномісткість продукції за досліджуваний період збільшилася на 0,20, матеріаломісткість залишилася практично незмінною.

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносяться: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріалоємності промислової продукції, розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.

На підприємстві ВАТ „Івано-Франківськцемент” є резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску основних видив продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів і складає більше 5600 тис. грн.

Основні шляхи зниження матеріаломісткості продукції пов'язані з підвищенням якості сировини і матеріалів, застосуванням прогресивних і безвідходних технологій, зниженням втрат від браку, розширенням використовування вторинних ресурсів, посиленням контролю за використовуванням матеріальних ресурсів.

Керуючись вище приведеним аналізом ефективності використання матеріальних ресурсів в ВАТ „Івано-Франківськцемент” та використовуючи вищенаведену оцінку можливих резервів економії матеріальних ресурсів, можна запропонувати впровадити заходи з метою раціональнішого і ефективнішого використання матеріальних ресурсів і покращення ефективності виробництва в цілому:

При виготовленню цементу вищиї марки застосувати технологію з використанням розширяючої домішки ДР-1.

Впровадження інноваційних технологій зберігання і розробки сировини

Створення гарантійного запасу постачання матеріальних запасів.

Керуючись проведеним аналізом забезпеченості і використання матеріальних ресурсів, а також наведеною оцінкою можливих резервів зниження матеріальних витрат з’ясувалось, що значні витрати несе підприємство через незадовільну роботу матеріально-технічного постачання. Значні простої, а значить і втрати виникають через відсутність необхідних матеріалів, несвоєчасність їхнього поступлення. Таким чином, порушується безперервність виробництва. Щоб запобігти такій ситуації на підприємстві, пропоную створити гарантійний запас матеріальних запасів. За рахунок ліквідації простоїв, що виникли через відсутність сировини знизяться матеріальні витрати, що безперечно веде до зменшення собівартості і внаслідок збільшення прибутку, зросте комерційна швидкість, що веде до збільшення проходки. Все це позитивно вплине на ефективність виробництва в цілому.

Порядок розрахунки валових витрат відображено в Законі "Про оподаткування прибутку підприємства", іншими законодавчими актами, що регулюють прямі витрати підприємства є: Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Закон "Про оплату праці", законодавчі документи, які регулюють нарахування на заробітну плату та інші.

Згідно міжнародних стандартів аудиту, послідовність проведення аудиту включає 3 етапи: планування, збір інформації та складання аудиторського звіту.

Основними етапами проведення аудиту прямих витрат є: ознайомлення із діяльністю підприємства, аудит первинної документації, аудит вірності відображення в обліку прямих витрат, аналіз витрат, аудит вірності списання витрат та складання фінансової звітності, складання аудиторського висновку.

В курсовій роботі проведено аудит:

- сировини і матеріалів. Аудитором виявлено невірне документування операцій їх рухом сировини;

- оплати праці. Аудитором виявлено порушення з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування;

- амортизації виробничого обладнання. Аудитором не виявлено порушень;

- інших прямих витрат. Аудитором порушень не виявлено.

В процесі аудиту складено робочу документацію. На завершальній стадії аудиту матеріальних витрат проведено їх аналіз динаміки та структури за три останніх роки.

Аудит завершується проведенням аналізу звітності за МСА та складанням аудиторського висновку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення