Дипломна робота «Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від звичайної діяльності», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:31 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від звичайної діяльності 6 1.1. Поняття доходу від звичайної діяльності та його види 6 1.2. Методологічні основи аналізу доходів звичайної діяльності 12 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку аналізу та аудиту доходів звичайної діяльності 21 Розділ 2. Організація обліку доходів звичайної діяльності 33 2.1. Методологія бухгалтерського обліку доходів звичайної діяльності 33 2.2. Відображення обліку доходів у звітності 43 2.3. Вдосконалення обліку доходів звичайної діяльності шляхом автоматизації засобами 1-С 46 Розділ 3. Аналіз та аудит доходів звичайної діяльності 61 3.1. Аналіз доходів звичайної діяльності 61 3.2. Аналіз ефективності доходів звичайної діяльності 64 3.3. Методологія проведення зовнішнього аудиту доходів звичайної діяльності 74 3.4. Складання висновків та рекомендацій з обліку доходів звичайної діяльності 81 Висновок 87 Список використаної літератури 91 Додаток а 98 Додаток б 99 Додаток в 100 Додаток г 104 Додаток д 107 Додаток ж 110 Додаток з 113 Додаток и 117

Висновок

Дипломна робота присвячено обліку, аналізу та аудиту доходів звичайної діяльності ТзОВ «Українська будівельна компанія».

В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи обліку та аналізу доходів звичайної діяльності. Встановлено, що відповідно до П(с)Бо №3 звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

Ефективне управління доходами звичайної діяльності є дуже важливим та актуальним для будь-якого підприємства, воно включає в себе дослідження таких питань як:

- дослідження факторів впливу на дохід;

- елементи формування доходу,

- пошук резервів ефективності доходу,

- планування доходу на наступні періоди,

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Рахунки даного класу є тимчасовими та використовуються для накопичення даних про доходи за звітний період. У кінці звітного періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".

Різні види доходу від реалізації мають відповідні критерії визнання. У цілому виникнення доходів збігається з моментом, коли надійшли активи або зменшилися зобов'язання. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності зумовлено вимогами П(С)БО 15 "Дохід". Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

Інформація, що наведена в Журналі 6, використовується для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення

За результатами аналізу встановлено, що дохід звичайної діяльності складає в 2008 році 5046,0 тис.грн.

Валова маржа складає в в 2008 році 38,4 %, що є високим показником.

За допомогою порога рентабельності було визначно обсяг реалізації за якого підприємство буде беззбитковим. Так в 2008 році 5176 %.

Запаси фінансової міцності показує суму, на яку підприємство може знизити обсяг реалізації до моменту появи збитків. В 2008 році для того щоб підприємство не отримало збитків, необхідно було отримати на 130 тис.грн. більше доходів.

За період з 2007 по 2008 роки прибуток ТОВ „Українська будівельна компанія” зменшився на 1020,9 тис.грн. за рахунок:

- збільшення витрат на 195,6 тис.грн.,

- зменшення доходів на 109,1 тис.грн.,

- зменшення витрат на 1 грн. доходу на 716,2 тис.грн.

Для аналізу ефективності доходів було проаналізовано і показники рентабельності. Так рентабельність продажу в 2008 році склала -1,0 %( -48,8 / 5046,0 )*100. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 14,4 %. Іншими показниками ефективності використання доходу є оборотність.

Оборотність активів в 2008 році складає 2,0 ( 5046,0 / 2521,0 (середньорічна вартість активів)), період обороту менший року. Середня тривалість одного обороту активів склала в 2008 році 179,9 днів, що на 44,0 більше показника попереднього року.

Тривалість обороту запасів становить в 2008 році 9,39 ( 5046 / 537,5 ). Тривалість обороту запасів становить 38,3 днів. Термін погашення дебіторської заборгованості становить в 2008 році 11,5 днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості становить в 2008 році 12,5, що на 5 більше минулорічного показника. Збільшення оборотності кредиторської заборгованості є позитивним фактором, що свідчить про ефективність використання кредиту та покращення його погашення. Термін погашення кредиторської заборгованості в 2008 році становить 28,7 днів.

В ході аудиту доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали