Дипломна робота «Облік і аудит ліквідації підприємства на прикладі ТзОВ «Сан-Трейд»», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст і правове регулювання ліквідації підприємства 7 1.1. Економічна сутність та причини ліквідації підприємства 7 1.2. Законодавчо-нормативне регулювання ліквідації підприємства 11 Розділ 2. Методика та організація обліку і аудиту ліквідації підприємства 35 2.1. Методика та організація обліку ліквідації підприємства 35 2.2. Податкове регулювання ліквідації підприємства 43 2.3. Аудит ліквідації підприємства 54 Розділ 3. Проблеми обліку і аудиту процесу ліквідації підприємства та пропозиції щодо їх розв'язання 76 3.1. Проблемні питання обліку ліквідації підприємства та особливості процедури аудиту 76 3.2. Організація санаційних заходів для підприємства 83 Висновки 94 Список використаних джерел 97 Додатки 103 Додаток 1 104 Додаток 2 107 Додаток 3 110 Додаток 4 112 Додаток 5 115 Додаток 6 117 Додаток 7 120

Висновок

Дослідивши тему: Облік та аудит ліквідації підприємства, можна зробити висновок, що сьогодні в умовах фінансової кризи значення обліку та аудиту ліквідації є досить вагомим.

В першому розділі дипломної роботи проаналізовано теоретичні аспекти механізму ліквідації підприємства.

Ліквідація підприємств - завершаючий процес діяльності підриємства при відсутності правонаступництва. Ліквідація відповідно до законодавства поділяється на добровільну та примусову.

Ліквідація підприємства може бути добровільною, за рішенням засновників чи іншого ограну, уповноваженого установчими документами. Причиною ліквідації підприємства може бути втрата інтересу власниками до даної діяльності, збитковість фінансово-господарської діяльності, закінчення терміну, на який було створено підприємство, досягнення цілей підприємства. Часто ліквідація застосовується для закриття допущених в процесі діяльності фінансових та юридичних помилок.

Примусова ліквідація застосовується за рішенням суду за позовом державного чи комунального органу. Причини примусової ліквідації: неодноразове чи грубе порушення законодавства, втому числі антимонопольного та податкового; проведення діяльності, що заборонена законом та інші.

Основним завданням, яке потрібно зробити при ліквідації є складання ліквідаційного балансу. Ліквідаційний баланс складається на дату прийняття власником рішення про ліквідацію. Іншим обов'язковим елементом є проведення інвентаризації.

Інвентаризації підлягають:

а) товарно-матеріальні цінності на складах, у незавершеному виробництві і готовій продукції, а також відвантажені і ті, що перебувають у дорозі;

б) кошти у касі, цінні папери, бланки суворої звітності;

в) основні засоби, незавершені ремонти основних засобів, нематеріальні активи, фінансові вкладення;

г) розрахунки з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами.

Обов’язковою умовою при проведенні ліквідації підприємства є проведення аудиту. Його мета – підтвердження показників фінансової звітності у досанаційний період і достовірності ліквідаційного, розподільного, об’єднувального балансу. В сучасній економічній літературі цим питанням висвітлюються недостатньо. Залежно від причини банкрутства, аудит проводиться за різною методикою. Зокрема, якщо банкрутство визнано через наявність заборгованості, в першу чергу необхідно проводити аудит розрахунків із позичальниками та шукати джерела для погашення кредитів. Якщо банкрутство визнане через зменшення активів, то необхідно проводити аудит руху активів підприємства.

Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства показав, що ліквідність підприємства є низькою, про це свідчить показник абсолютної та миттєвої ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності є хорошим і свідчить, що підприємство може погасити за рахунок своїх оборотних активів 76% короткострокової заборгованості. Аналіз фінансового стану показав, що він є стійким. Проте через відсутність вільних коштів, підприємство не може погасити заборгованість. Аналіз банкрутства показав, що його ймовірність є низькою.

Проте аналіз питання 2.2. "Облікові аспекти мінімізації ймовірності банкрутства підприємства" показав, що зменшити ризик банкрутства можна завдяки оптимізації облікового процесу. Зокрема провівши аналіз балансу зроблено висновки та рекомендації:

1. Підприємство відносить заборгованість за розрахунками з учасниками до 4 розділу пасиву балансу, хоча насправді ці кошти можна віднести до власних коштів. Автор роботи вважає зазначити, що в IV розділі «Поточні зобов’язання» пасиву «Балансу» у рядку «Інші поточні зобов’язання» є сума в розмірі 531,6 тис. грн., що являє собою власні кошти засновника, які фактично після державної реєстрації змін до статуту є власним капіталом ТзОВ «Сан-Трейд» і по суті є частиною статутного капіталу. Дані кошти слугували джерелом утворення майна фірми «Сан-Трейд» (основних фондів), яке використовується у господарській діяльності з надання послуг освітлення. Таким чином, зменшивши короткострокові зобов’язання на суму 531,6 тис.грн, підприємство стане більш ліквідним. Детальніше аналіз ліквідності буде розглянуто в інших розділах дипломної роботи.

2. Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та керуючись принципами «Суттєвості та об’єднання» і «Згортання», автор роботи рекомендує ТзОВ «Сан-Трейд» у IV кварталі 2008 року привести до економічної сутності власного капіталу у І розділі «Власний капітал» пасиву «Балансу», тобто об’єднати та згорнути рядок «Додатковий капітал» в сумі 899,8 тис. грн. (дооцінка активів згідно постанов Кабінету міністрів України 1994-1997рр.) та рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» в сумі -321,5 тис. грн. (збиток, який виник внаслідок негативної економічної ситуації у державі в 2008 році) в результаті чого у рядку «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» будемо мати суму нерозподіленого прибутку в розмірі 578,3 тис. грн.(умовно станом на 30 березня 2009 р).

Таким чином, баланс та звіт про фінансові результати не відображає реального фінансового стану підприємства. Прийнявши рекомендації, підприємство буде прибутковим.

В ході написання роботи, всі завдання, що були покладені на початку роботи є виконаними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення