Дипломна робота «Облік та аудит банкрутства підприємства на прикладі ТзОВ «Сан Трейд»», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти банкрутства та ліквідації підприємства 8 1.1. Поняття банкрутства та його підстави 8 1.2. Поняття та види ліквідації суб’єкта господарювання 14 1.3. Механізм банкрутства та ліквідації підприємства 15 1.4. Економіко-правовий огляд та аналіз нормативної бази і спеціальної літератури з питань банкрутства та ліквідації суб’єкта господарювання 37 Розділ 2. Облік суб’єкта господарювання на стадії банкрутства та його ліквідації 45 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його оцінка щодо ймовірності банкрутства 45 2.2. Облікові аспекти мінімізації ймовірності банкрутства підприємства 53 2.3. Особливості ведення бухгалтерського обліку та складання ліквідаційного балансу підприємства-банкрута 58 Розділ 3. Аудит та аналіз суб’єкта господарювання – банкрута та підприємства, що підлягатиме ліквідації 70 3.1. Планування та методика проведення аудиту суб’єкта господарювання – банкрута 70 3.2. Планування та методика проведення аудиту ліквідації підприємства за різних обставин 77 3.3. Методика економічного аналізу та зміст показників – ознак банкрутства підприємства 83 Висновок 99 Список використаної літератури 103 Додаток 1 110 Додаток 2 113 Додаток 3 115 Додаток 4 118 Додаток 5 120 Додаток 6 123

Висновок

Дослідивши тему: Облік та аудит підприємствах - банкрутах, можна зробити висновок, що сьогодні в умовах фінансової кризи значення аналізу банкрутства підприємства є досить вагомим. В роботі показано, що на фінансовий стан підприємства впливають не тільки зовнішні фактори, а й внутрішні, зокрема: облікова політика та ефективність управлінських рішень.

В першому розділі дипломної роботи проаналізовано теоретичні аспекти механізму банкрутства підприємства.

Сутність банкрутства випливає з визначень, наведених у законодавстві про банкрутство. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» від 1992 року під банкрутством розуміють пов'язану з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк виставлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення.

Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта підприємництва.

І хоча банкрутство господарюючого суб'єкта є юридичним фактом, у його основі лежать переважно фінансові причини. Основні із цих причин такі:

1. Серйозне порушення фінансової стабільності господарюючого суб'єкта, що перешкоджає нормальному здійсненню його господарської діяльності.

2. Істотна незбалансованість у рамках щодо тривалого періоду часу обсягів його грошових потоків.

3. Тривала неплатоспроможність господарюючого суб'єкта, викликана низькою ліквідністю його активів.

Якщо підприємство визнається банкрутом наступним етапом є його ліквідація. Суб'єкт підприємницької діяльності вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

За відсутності пропозицій щодо проведення санації або в разі незгоди кредиторів з її умовами, а також коли не досягнено домовленості про укладення мирової угоди, арбітражний суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців.

Підприємство втратило частку ринку і не розвивається. Ще в 2006 році підприємство отримувало прибутки, проте 2007 рік був дуже збитковим, в 2008 році збиток був меншим, проте все-ще значним. Саме такі показники ефективності діяльності підприємства дають підстави стверджувати що підприємство може стати банкрутом.

Проте аналіз питання 2.2. "Облікові аспекти мінімізації ймовірності банкрутства підприємства" показав, що зменшити ризик банкрутства можна завдяки оптимізації облікового процесу. Зокрема провівши аналіз балансу зроблено висновки та рекомендації:

1. Підприємство відносить заборгованість за розрахунками з учасниками до 4 розділу пасиву балансу, хоча насправді ці кошти можна віднести до власних коштів. Автор роботи вважає зазначити, що в IV розділі «Поточні зобов’язання» пасиву «Балансу» у рядку «Інші поточні зобов’язання» є сума в розмірі 531,6 тис. грн., що являє собою власні кошти засновника, які фактично після державної реєстрації змін до статуту є власним капіталом ТзОВ «Сан-Трейд» і по суті є частиною статутного капіталу. Дані кошти слугували джерелом утворення майна фірми «Сан-Трейд» (основних фондів), яке використовується у господарській діяльності з надання послуг освітлення. Таким чином, зменшивши короткострокові зобов’язання на суму 531,6 тис.грн, підприємство стане більш ліквідним. Детальніше аналіз ліквідності буде розглянуто в інших розділах дипломної роботи.

2. Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та керуючись принципами «Суттєвості та об’єднання» і «Згортання», автор роботи рекомендує ТзОВ «Сан-Трейд» у IV кварталі 2008 року привести до економічної сутності власного капіталу у І розділі «Власний капітал» пасиву «Балансу», тобто об’єднати та згорнути рядок «Додатковий капітал» в сумі 899,8 тис. грн. (дооцінка активів згідно постанов Кабінету міністрів України 1994-1997рр.) та рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» в сумі -321,5 тис. грн. (збиток, який виник внаслідок негативної економічної ситуації у державі в 2008 році) в результаті чого у рядку «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» будемо мати суму нерозподіленого прибутку в розмірі 578,3 тис. грн.(умовно станом на 30 березня 2009 р).

Таким чином, баланс та звіт про фінансові результати не відображає реального фінансового стану підприємства. Прийнявши рекомендації, підприємство буде прибутковим.

Основним завданням, яке потрібно зробити при ліквідації є складання ліквідаційного балансу. Ліквідаційний баланс складається на дату прийняття власником рішення про ліквідацію. Іншим обов'язковим елементом є проведення інвентаризації.

Інвентаризації підлягають:

а) товарно-матеріальні цінності на складах, у незавершеному виробництві і готовій продукції, а також відвантажені і ті, що перебувають у дорозі;

б) кошти у касі, цінні папери, бланки суворої звітності;

в) основні засоби, незавершені ремонти основних засобів, нематеріальні активи, фінансові вкладення;

г) розрахунки з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами.

Обов’язковою умовою при проведенні ліквідації підприємства є проведення аудиту. Його мета – підтвердження показників фінансової звітності у досанаційний період і достовірності ліквідаційного, розподільного, об’єднувального балансу. В сучасній економічній літературі цим питанням висвітлюються недостатньо. Залежно від причини банкрутства, аудит проводиться за різною методикою. Зокрема, якщо банкрутство визнано через наявність заборгованості, в першу чергу необхідно проводити аудит розрахунків із позичальниками та шукати джерела для погашення кредитів. Якщо банкрутство визнане через зменшення активів, то необхідно проводити аудит руху активів підприємства.

Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства показав, що ліквідність підприємства є низькою, про це свідчить показник абсолютної та миттєвої ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності є хорошим і свідчить, що підприємство може погасити за рахунок своїх оборотних активів 76% короткострокової заборгованості. Аналіз фінансового стану показав, що він є стійким. Проте через відсутність вільних коштів, підприємство не може погасити заборгованість. Аналіз банкрутства показав, що його ймовірність є низькою.

В ході написання роботи, всі завдання, що були покладені на початку роботи є виконаними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення