Дипломна робота «Облік і контроль розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:27 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Теоретичні засади обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам 6 1.1. Економічна сутність оплати праці 6 1.2. Форми і системи оплати праці 11 1.3. Склад фонду оплати праці 19 1.4. Трудові відносини в пенсійному фонді Дніпровського району м.Києва та побудова обліку 23 Розділ ii. Організація і методика обліку розрахунків за виплатами працівникам бюджетних установах 31 2.1. Первинний облік розрахунків за виплатами працівникам 31 2.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам 51 2.3. Облік розрахунків з оплати праці в умовах автоматизації 59 2.4. Звітність про використання робочого часу і оплати праці 69 Розділ iii. Методика контролю розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах 74 3.1. Мета, завдання та об’єкти контролю розрахунків за виплатами працівникам 74 3.2. Методика контролю розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах 78 3.3. Контроль достовірності звітності за виплатами працівникам 86 Висновки 97 Список використаної літератури 102 Додаток 1 104 Додаток 2 107 Додаток 3 109 Додаток 4 110 Додаток 5 113

Висновок

Отже, за даними дослідження зробимо висновки: основним нормативно-правовим документом, то визначає засади оплати праці правцівників бюджетної сфери є трудовий договір, а також Закон України "Про оплату праці".

Згідно даного закону заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

До фонду заробітної плати включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основними функціями заробітної плати є: відтворення, стимулювання, регулювання та соціальна функція.

Основними формами заробітної плати є відрядна оплата праці та погодинна оплата праці.

Дипломна робота написана на основі діяльності Управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпровському районi м.Києва.До складу управлiння входить 3 вiддiли, на якi покладено виконаня основних завдань (функцiй) управлiння: відділ надходження доходів, відділ призначення пенсій, відділ системи персоніфікованого обліку відомостей. Чисельність працівників пенсійного фонду практично не відхиляється від планового показника. Станом на 2007 рік кількість працюючих в Пенсійному Фонді Дніпровського району Києва складає 212 чол. З ним працівників основної діяльності – 93,4% - 198 чол, неосновної діяльності - решта – 14 чол. Всього керівники управління складають 32 чол, що становить 15,1% штату, службовці 142 чол - 67% штату, робітники – 24 чол, що становить 11,3% штату.

Кожна бюджетна установа, в тому числі і пенсійний фонд здійснює в тій чи іншій формі оцінку свого персоналу. Оцінка персоналу – це визначення ефективності виконання співробітниками своїх посадових обов’язків та реалізації організаційних цілей.

Одним із способів атестації співробітників є порівняльні методи. Їх легко застосовувати, легко розуміти, а їх результати можуть бути успішно використовуватися при прийнятті рішень у сфері компенсації. Проте, ці методи досить односторонні та приблизні для того, щоб оцінки, які зроблені за їх допомогою, застосовувалися для цілей розвитку персоналу, професійного навчання тощо.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру.

Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних бухгалтерського обліку. ТОВ «Парус-Сервіс» розробляє і впроваджує в Україні пакети прикладних програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності.

Оперативний облік персоналу установи веде відділ кадрів на бланках типових форм.Табельний облік є формою контролю за використанням робочого часу та станом трудової дисципліни в пенсійному фонд.

Основними первинними документами, що використовуютсья для обліку оплати праці є: наказ про приймання на роботу, особова картка, особовий листок по обліку кадрів, наказ про надання відпустки, табель обміну використання робочого часу, розрахункова платіжна відомість, платіжна відомість.

Основою для видачі зарплати служать розрахунково-платіжні чи платіжні відомості.

Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

Для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, виконання громадських обов'язків призначений Рахунок 66 " Розрахунки за виплатами працівникам".

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

Оплата праці робітникам тягне за собою додаткові зобов’язання підприємства перед державними фондами обов’язкового страхування.

Підприємство зобов’язане здійснювати відрахування до фондів: пенсійного страхування; соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням; соціального страхування на випадок безробіття; соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Система обліку оплати праці здійснюється за допомогою програми "Парус-Заробітна плата", за її допомогою можна організувати: ведення особових рахунків працівників; розрахунок зарплати (у т. ч. з урахуванням норм робочого часу і виробітку); розрахунок усіх нарахувань на зарплату; облік виплат за відомостями та РКО; перерахунок зарплати за минулі місяці; розрахунок відпусток, лікарняних, допомоги на дітей, прибуткового податку, пенсійного внеску, виплат за виконавчими листками, утримань за позиками тощо; формування списків допомоги, лікарняних, відпускних, зведень у різних розрізах, платіжних доручень з перерахувань до банку і поштою; формування і відпрацювання в обліку госпоперацій із зарплати 5-го меморіального ордера (5-го проведення); друк усіх видів документів і довідок із зарплати (у т. ч. форми №1-ДФ); персоніфікований облік, вивантаження звітів в АРМ.

Узагальнення інформації по витратах на оплату праці проводиться в журналі-ордері по рахунках 66, 65, 92 та 90, по виплаті заробітної плати - в журналі ордері 301. Дані журналів-ордерів по вищенаведених рахунках узагальнюються в оборотних відомостях, згідно яких складається головна книга підприємства, а потім і баланс.

До статистичних звітів відносять форму 1-ПВ.Форма № 1-ПВ термінова-місячна складається згідно з діючою Інструкцією починаючи зі звіту за січень — лютий, причому як за лютий, так i за період з початку року. Форма № 1-ПВ термінова-квартальна, — починаючи зі звіту за I квартал відповідно.

За даними облікової документації в пенсійному фонді організовано внутрішній контроль. встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат на оплату праці, повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат на оплату праці та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат на оплату праці, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта.

За даним контролю встановлено, що організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці відповідає Положенням стандартам Бухгалтерського обліку. Разом з тим, вважаю за необхідне звернути увагу керівництву пенсійного фонду на виявлені під час перевірки факти неправельного ведення в 2008р. деяких операцій по обліку оплати праці, а саме: порушено порядок утримань у фонд державного пенсійного страхування із зарплати, коли із суми більше як 150.00 грн утримується 2% із нарахованої суми, в даному випадку цей порядок порушено; порушено порядок утримання прибуткового податку із фізичних осіб; порушено встановлена норма використання робочого часу; виявлено безпідставне підвищення посадового окладу одному із працівників; недоплачено двом працівникам заробітну плату грн; необхідно зробити перерахунок заробітної плати і з наступному місяця виплачувати вірно; через вищепереоічені порушення до валових витрат недозараховано 165 грн.

У зв’язку з вищевикладеним, рекомендовано бухгалтеру взяти під особистий контроль виправлення існуючих помилок, а особливо коригуючої бухгалтерської звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення