Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит основних засобів ТзОВ Гідроспецсервіс», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:26 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи та економічне обґрунтування основних засобів 8 1.1. Економічна сутність основних засобів, їх класифікація та оцінка 8 1.2. Огляд нормативної і спеціальної літератури 14 1.3. Характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ «Гідроспецсервіс» 25 Розділ 2. Бухгалтерський облік основних засобів в сучасних умовах 35 2.1. Організація бухгалтерського обліку основних засобів 35 2.2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 37 2.3. Порядок нарахування амортизації основних засобів та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку 45 2.4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та облік її результатів 56 2.5. Використання інформаційних систем при обліку основних засобів 59 Розділ 3. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів 66 3.1. Показники наявності, руху та ефективності використання основних засобів та особливості їх формування сучасних умовах 66 3.2. Аналіз складу та динаміки основних засобів 73 3.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 77 3.4. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів 83 Розділ 4. Організація аудиту основних засобів 87 4.1. Організація проведення аудиту основних засобів підприємства 87 4.2. Аудит основних засобів ТзОВ «Гідроспецсервіс» 94 Висновки 103 Список використаної літератури 108 Додатки 112

Висновок

Бакалаврська робота присвячена дослідженню питання обліку та аналізу основних засобів та ефективності їх використання на підприємстві.

Дане дослідження проводилося на основі діяльності ТзОВ «Гідроспецсервіс», що належить до будівничої сфери господарювання. Основними засобами даного підприємства є будівлі, споруди, обладнання, машини та техніка, оргтехніка, меблі тощо.

При виконанні даної бакалаврської роботи було висвітлено ряд питань, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку, здійснено аналіз нормативно-правової бази, літературних джерел з обліку основних засобів, опрацьовано річну фінансову звітність.

Підприємство ТзОВ «Гідроспецсервіс» здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та статутом, веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.

Поточний бухгалтерський облік на підприємстві ведеться головним бухгалтером. Аналізуючи організацію ведення обліку, можна зазначити, що організація обліку ведеться згідно з чинним законодавством, а саме Національних П(С)БО, Законів України і Наказу про облікову політику. Форма обліку в ТзОВ «Гідроспецсервіс» - журнально-ордерна з використанням часткової комп’ютеризації.

Бухгалтерський облік основних засобів регулюється положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 8 «Нематеріальні активи».

Для обліку основних засобів використовується декілька видів вартості:

первісна вартість;

переоцінена вартість;

залишкова вартість;

справедлива вартість;

вартість, яка амортизується;

ліквідаційна вартість.

Первісна, залишкова, та вартість, що амортизується відображається в балансі підприємства. Переоцінена, справедлива та ліквідаційна вартість використовується для достовірного відображення в обліку руху та стану основних засобів.

Для обліку основних засобів планом рахунків призначені рахунки: № 10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". Виділений рахунок № 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка № 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею "Основні засоби".

Для відображення стану та руху основних засобів використовуються такі первинні документи: 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", 03-3 "Акт на списання основних засобів", 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" та ін. Для обліку проведення ремонтів використовується документація, що підтверджує витрати на матеріали чи послуги, затрачені на ремонт.

На досліджуваному підприємстві було проведено аудиторську перевірку. Одним із завдань аудиту була перевірка достовірності відображення в бухгалтерському обліку операцій з руху основних засобів. Завданнями аудиту основних засобів є: проведення інвентаризації осовних засобів, вірності ведення їх первинного обліку, відповідність нормативним актам бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. На початку проведення аудиту основних засобів було складено план аудиту, який складається із 10 пунктів. На першому етапі було проведено інвентаризацію основних засобів. За даними інвентаризаційного акту можна зробити висновок, що інвентар, обладнання, машини та будівлі, що є в первинній документації, відповідають їх наявній кількості. Оскільки бухгалтерський облік проводиться з використанням програми 1-С: Підприємство 8.0, то це виключає наявність механічних помилок при їх обліку. Аудит руху основних засобів показав, що первинна документація складено вірно, ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідає нормативам.

Нарахування амортизації відбувається без порушень законодавства.

За результатами аудиту було складено висновок про достовірність фінансової звітності. В рекомендаційній частині висновку вказано про необхідність провадження внутрішнього контролю.

На основі фінансової звітності проведено аналіз майнового стану підприємства, визначено показники, які характеризують ефективність використання основних засобів, а також визначено їх частку у складі майна підприємства. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на підприємстві намітилась чітка тенденція розширеного відтворення основних засобів.

За даними економічного аналізу можна зробити висновок, що основні засоби підприємства складаються із будівель і споруд, машин, офісної техніки та обладнання.

Будівлі та споруди в 2008 році складають 75% вартості основних засобів підприємства, зокрема офісні приміщення складають близько 11,1%, а складські приміщення – 63,9 тис.грн. Машини та інше обладнання складають близько 17%, зокрема вартість крану складає 5,7%, бульдозера 6%, ГАЗ-53 – 5%, легкового автомобіля -0,4%.

Вартість будівель та споруд на ТзОВ «Гідроспецсервіс» збільшилася за досліджуваний період на 1713,5 тис.грн, темп приросту склав 215,6%.

Вартість машин та іншої техніки за досліджуваний період збільшилася на 284,7 тис.грн, темп приросту склав 100,3%.

Вартість офісної техніки та обладнання за 2006-2008 роки збільшилася на 210,8 тис.грн, темп приросту склав 371,3 тис.грн.

Аналізуючи ефективність використання основних засобів підприємства, слід зазначити, що фондомісткість підприємства є досить низькою і складає 0,039. Даний показник за досліджуваний період збільшився на 0,011. Фондоозброєність підприємства за досліджуваний період збільшилася на 25,334, в тому числі за останній рік на 27,135. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства за досліджуваний період також покращився на 0,062. Коефіцієнт зносу основних виробничих засобів зменшився на 0,047, в тому числі за останній рік на 0,078. Таким чином в 2008 році коефіцієнт придатності складає 0,853, що є досить високим показником для підприємства, що отримує прибутки виключно від експлуатації основних засобів.

За досліджуваний період відбулося збільшення коефіцієнту оновлення виробничих засобів на 0,819 і в 2008 році даний показник склав 0,85. Коефіцієнт вибуття цього року склав 0,017.

Фондовіддача основних засобів за досліджуваний період зменшилася на 9,904 і в 2008 році склала 25,923.

Основний показник ефективності використання основних засобів підприємства – рентабельність основних виробничих засобів. Даний показник за досліджуваний період збільшився на 22,492, в тому числі за останній рік на 9,245.

Отже, провівши аналіз ефективності використання основних засобів ТзОВ «Гідроспецсервіс», можна зробити висновок, що підприємство відчуває гостру нестачу цього виду активів для здійснення нормального та безперервного процесу надання послуг. Саме це і сформувало ключові напрямки підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві.

ТзОВ «Гідроспецсервіс» для здійснення своєї діяльності орендує машини та обладнання, що збільшує витрати підприємства. Для того, щоб зменшити орендні виплати, підприємство планує придбати дане обладнання за допомогою лізингу. Дані розрахунків показали, що врахувавши збільшення прибутків на 2860,9 тис.грн, термін окупності обладнання складе 1,5 роки. Проте врахувавши, що прибутки підприємство зростатимуть щорічно, а крім того, підприємство тільки освоює ринок, і з кожним роком воно буде міцніше стояти на ньому, то можна припустити, що термін окупності даного обладнання буде значно меншим.

Проведений аналіз обліку, а також розрахунки з ефективності їх використання та планових показників може бути використаний підприємством для розробки стратегії діяльності на наступні роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення