Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:26 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Роздiл 1. Основи облiку, економiчного аналiзу та аудиту нематерiальних активiв на пiдприемствi в сучасних умовах 6 1.1. Визнання нематеріальних активів як об’єкт бухгалтерського обліку 6 1.2. Економiко-правовий аналiз нормативної бази та огляд спецiальноi лiтератури з облiку та аудиту нематерiальних активiв 12 1.3. Організацiйно-економiчна характеристика ТОВ «Тера-Авто плюс» 17 Роздiл 2. Удосконалення системи фiнансового, управлiнського та податкового облiку нематерiальних активiв торгівельного підприємства 24 2.1. Оцiнювання нематерiальних активiв та джерел їх формування 24 2.2. Cинтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів 27 2.2.1. Аналітичний облік нематеріальних активів 27 2.2.2. Облік придбання нематеріальних активів 38 2.2.3. Переоцінка нематеріальних активів. 42 2.2.4. Облік амортизації нематеріальних активів 43 2.2.5. Облiк вибуття нематерiальних активiв 45 2.3. Документування операцій з нематеріальними активами 47 Роздiл 3. Проектування системи економiчнoго аналiзу та аудиту нематерiальних активiв 52 3.1. Система аналiтичних показникiв, iнформацiйна база та основнi методи економiчного аналiзу ефективностi нематерiальних активiв 52 3.2. Аналіз нематеріальних активів ТОВ «Тера-Авто плюс» 56 3.3. Аналіз ефективності нематеріальних активів ТОВ «Тера-Авто плюс» 64 3.4. Основнi концепції аудиту нематеріальних активів ТОВ «Тера-Авто плюс» 72 Висновок 84 Список використаної літератури 89 Додатки 94

Висновок

Дана дипломна робота присвячена дослідженню нематеріальних активів, а саме: їх обліку, аналізу та аудиту на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Тера-Авто Плюс»

В умовах переходу до ринкового середовища на підприємствах України значення нематеріальних активів стрімко зростає. Це пояснюється різними факторами: для приватизованих підприємств управлінню нематеріальними активами не приділялося значної уваги, проте їх вага в формуванні бізнесу значно перевищує їх вагу в фактичних облікових документах. Що стосується підприємств, які намагаються працювати в умовах міжнародної конкурентції, то розкручування торгових марок, брендів, вивід на ринок нової продукції потребує дуже уважного підходу до формування та управління нематеріальними активами, оскільки не створивши відповідних прав на нематеріальні активи, можна втратити і унікальність технологій, і сам бізнес.

Підсумовуючи дослідження проведені в даному розділі, дамо визначення нематеріальним активам: це активи, виражені не в грошовій формі, за винятком грошових коштів та заборгованості. Основною характеристикою нематеріальних активів є те, що незважаючи на їх не уречевлену форму, їх потенціал для підприємства може бути дуже великим.

На підприємствах оцінка та аналіз нематеріальних активів проводиться згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", згідно якого придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Дана оцінка проводиться витратним методом. Він ґрунтується на тезі, що потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу ціну, ніж його можливі сукупні витрати на відновлення об’єкта в поточному стані та в діючих цінах, що забезпечуватиме його власникові подібну корисність. Отримувана цим методом оцінка, як правило, не має відношення до реальної цінності оцінюваного активу (зрозуміло, йдеться тільки про НМА). Витратний підхід розглядається в літературі за оцінкою інтелектуальної власності як один з трьох можливих підходів. Вважається, що він може бути використаний тільки як доповнення до прибуткового методу (якщо не йдеться про оцінку для цілей бухгалтерського обліку). Прибутковий метод має різні методи нарахування, найпоширенішим з яких є метод капіталізації, або дисконтування.

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів призначений рахунок 12 „Нематеріальні активи”.

Щодо документування нематеріальних активів, то затверджено 4 первинні форми обліку об’єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів та порядок їх заповнення. Досі бухгалтери для обліку нематеріальних активів використовували форми обліку для основних фондів. Усього розроблено 4 форми: Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-1), інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-2), Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-3), Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-4).

Досліджуване підприємство займається реалізацією автомобільних запчастин, автомобілів та паливо-мастильних матеріалів.

Підприємство за даними звітності є прибутковим, його річний оборот становить 9 млн. грн, рентабельність продукції низька і становить 1%.

Аналіз нематеріальних активів показав, що до їх складу віднесено програмне забезпечення, вартість сайту та торгівельна марка. Найбільшу частку нематеріальних активів становить програмне забезпечення. Щороку підприємство оновлює нематеріальні активи, в 2008 році надійшло 13,6 тис.грн нематеріальних активів. Вибуло в цьому році - 12,1, тобто відбулося оновлення даного виду активів, що є позитивним фактором.

Питома вага нематеріальних активів в акривах підприємства є незначною, всього 1,19%, проте їх важливість в формуванні прибутку є досить високою. Саме це породжує проблематику оцінки нематеріальних активів, оскільки їх реальна корисність значно перевищує їх справедливу вартість.

Аналіз ефективності використання нематеріальних активів показав, що вони є придатними для використання, хорошим є і період обертання нематеріальних активів. Негативним фактором є те, що за даними аналізу виявлено зменшення показника введення в дію нематеріальних активів, що в наступних роках може погано відобразитися на їх придатності.

Рентабельність нематеріальних активів є дуже високою, близько 145%, що заслуговує позитивної оцінки.

На ТзОВ було проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою «Аудит і допомога», що діє на підставі Статуту і здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про державну реєстрацію аудиторської фірми №22175065, Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України №2062 від “25” грудня 2001р. Предметом перевірки було проведення аудиту фінансових звітів за 2005 рік з метою визначення достовірності звітності та обліку, їх повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, адекватності відображення в ній результатів господарювання, висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку, дослідження і іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності замовника. Дана перевірка була проведена згідно договору про аудиторську перевірку.

При аудиті нематеріальних активів аудитор керувався положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, Законами "Про власність", "Про товарні знаки" тощо.

Починаючи аудит, насамперед було перевірено факт наявності нематеріальних активів за документами, де описано сам об'єкт (програма для комп'ютера), або де підтверджується створення об'єкта.Аудитор разом із залученими спеціалістами визначав правильність вартості інтелектуальної власності. За даними дослідження вартість нематеріальних активів визначена вірно.

За даними аудиту зносу нематеріальних активів виявлено, що для обліку амортизації використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", а в дебеті - списання у разі вибуття або продажу.

Відповідно до П(С)БО8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання. Метод нарахування амортизації нематеріального активу підприємство обрало самостійно, виходячи з особливостей форми отримання очікуваних економічних вигод. Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

За даними перевірки було складено аудиторський висновок.

В рекомендаційній частині аудиту зазначено, що досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення «1-С підприємство», що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій. Тому рекомендацій щодо методології обліку не було. Проте аудиторською фірмою рекомендовано організацію внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну (аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення