Дипломна робота «Вирішення проблем розвитку малого бізнесу», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку малого підприємництва в україні 11 1.1. Економічна сутність і значення малого підприємництва 11 1.2. Критичний огляд методів та методик оцінки ефективності фінансово-економічних показників підприємств малого бізнесу 19 1.3. Сучасні проблеми, досвід розвитку та функціонування малого бізнесу 34 Розділ 2. Оцінка результатів діяльності пп «еро плюс» 42 2.1. Організаційно-економічна характеристика приватного підприємства 42 2.2. Аналіз і оцінка показників діяльності і фінансового стану підприємства 49 2.3. Основні напрямки розвитку приватного підприємства 63 Розділ 3. Шляхи активізації розвитку приватного підприємства «еро плюс» 74 3.1. Заходи щодо розвитку приватного підприємства 74 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 77 3.3. Розробка планових показників діяльності на наступний рік 79 Висновки 94 Список використаної літератури 98 Додатки 102

Висновок

Мале підприємництво залишається формуючим фактором розвитку ринкової економіки України та має великі потенційні можливості. Мале підприємство стало одним із головних чинників подолання бідності в Україні, вирішення питань зайнятості населення. Зберігається тенденція збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання малого підприємництва. Однією з передових умов зростання виробництва є збільшення обсягу капітальних інвестицій. Суттєву роль у позитивних зрушеннях останніх років відіграло поширення підприємництва, що завдяки виконанню низки економічних та соціальних функцій надає вітчизняній економіці гнучкості, мобільності, маневреності та інших конкурентних переваг.

Сьогодні діяльність малих підприємств не є досконало регульована законодавчо. Крім того малому бізнесу притаманні і ряд фінансових проблем, зокрема це стосується питання формування фінансових ресурсів підприємства, мікрокредитування підприємств, недосконалої системи оподаткування.

В першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретико-методологічні засади розвитку малого підприємництва в Україні. Висвітлена економічна сутність і значення малого підприємництва, розглянуті сучасні проблеми та досвід розвитку і функціонування малого бізнесу. Визначено, що роль малого підприємництва у економіці України є досить значною. При мінімальних витратах державного бюджету на розвиток даної галузі – вона становить лев’ячу долю у поповненні бюджету.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності ПП "Еро Плюс". Підприємство займається реалізацією цементу в Кривому Розі та інших містах України. За обсягами оборотів та кількістю працюючих воно відноситься до числа малих підприємств.

Аналізуючи економічні показники підприємства, слід зазначити, що статутний капітал протягом всього досліджуваного періоду залигувався незмінним.

За період своєї діяльності підприємство змогло завоювати 1% ринку, знайти постійних покупців, сформувати стійкі договори з постачальниками, відпрацювати облікову та управлінську політику, що відображається на збільшенні показників прибутковості підприємства.

В 2006 році підприємство отримало 85,9 тис. грн. чистого прибутку.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних коштів. До необоротних коштів входять тільки основні засоби підприємства. До оборотних: товарні запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти в касі та на рахунках в банку.

Джерелами формування майна є власний та залучений капітал. Власний капітал складається із статутного капіталу, та прибутків, а до складу залученого включають: товарні кредити та інші поточні незначні зобов'язання підприємства перед бюджетом, з оплати праці, з соціального страхування та інші поточні зобов'язання.

Аналіз динаміки основних засобів показав, що за досліджуваний період вони збільшилися на 29,4 тис. грн., за останній рік відбулося збільшення їх вартості на 10,4 тис. грн. Оборотні кошти підприємства за досліджуваний період збільшилися на 21,9 тис. грн., або на 113,2%, проте за останній рік відбулося їх зменшення на 5,3 тис. грн.

Власний капітал підприємства за досліджуваний період має зростаючу тенденцію. Протягом останнього року він збільшився на 73,40 тис.грн, а за досліджуваний період на 152,8 тис.грн.

Короткострокова заборгованість підприємства за 3 роки зменшилася на 101,5 тис.грн, а за останній рік на 68,3 тис.грн, що становить 32,58% показника 2004 року.

Аналізуючи грошові потоки, зроблено висновок, що на досліджуваному підприємстві грошові потоки підприємства є тільки від операційної діяльності.

Аналіз фінансових результатів підприємства показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 32,7 тис. грн., в т.ч. за останній рік на 6,4 тис. грн. і в 2006 році склав 85,9 тис. грн.

Аналіз показників фінансового стану показав, що підприємство має невисокі показники абсолютної чи миттєвої ліквідності. Частка власного капіталу, яка виражається в коефіцієнті фінансової незалежності має тенденції до збільшення. Так за період з 2004 по 2006 рік даний показник збільшився на 0,48 оскільки темпи приросту власного капіталу вищі ніж темпи приросту позичкового капіталу.

Дані розрахунків свідчать, що як на початок 2004 року так і на початок 2007 року основний капітал сформований за рахунок власних джерел. Проте слід остерігатися того, що, як свідчить зростаючого тенденція показника, вже наступного року вартість основних засобів може бути прирівняною до вартості власного капіталу.

Оборотність активів підприємства протягом досліджуваного періоду є досить високою. В 2004 році даний показник становив 6,39, в 2005 -7,07 - році трішки покращився, і в 2006 році – 8,19. Висока оборотність активів говорить про велику виручку від реалізації та незначну кількість товарних запасів.

Для розвитку підприємства можна розглядати три направлення: виробництво бетону; пакування цементу в мішки по 25 кг; придбання вантажного автомобіля. Але провівши аналіз фінансового стану підприємства видно, що для розвитку підприємства не має стартового капіталу, тому доцільно зупинитись на придбанні вантажного автомобіля тому, що розмір авансового платежу лізингоодержувача становить 0%.

Приватне Підприємство реалізовує продукцію покупцям, які мають під’їзд до залізничної колії. Провівши маркетингові дослідження ринку, маркетологами проведено роботи по пошуках клієнтів – роздрібних відділ збуту із реалізації будівельних матеріалів. Всього плановий попит на продукцію складе близько 4370 тон в рік.

Підприємство планує отримувати додатково 3059 тис. грн. виручки від реалізації.

Таким чином, чистий прибуток підприємства тільки від даного нововведення складатиме 172,9 тис. грн.

Розробка планових показників діяльності підприємств в 2008 році показала, що чистий прибуток в 2008 році складатиме 173,8 тис. грн., що на 87,9 тис. грн. більше даного показника в 2006 році. Темп приросту складе 102,3%.

За рахунок того, що підприємство збільшило залишкову вартість основних засобів на 377,1 тис. грн., загальна сума майна збільшиться на 804,7 тис. грн. Це значно змінило структуру майна та його формування. Так якщо підприємство в 2006 році було фінансово-стійким та платоспроможним, то в 2008 році, показник фінансової стійкості зменшиться до рівня 0,26, або на 0,14. Основний капітал буде сформований в більшій частині за рахунок залученого капіталу. Зменшиться загальна ліквідність підприємства до рівня 0,78. Аналізуючи показники ефективності діяльності підприємства, ми бачимо що рентабельність активів в 2008 році зменшиться на 16,49, а рентабельність реалізації збільшиться до 4,47.

Проте незважаючи на тимчасову фінансову залежність підприємства, його фінансовий потенціал є достатньо потужним. Проведені розрахунки дають змогу зробити висновки про важливість запровадження даних заходів, оскільки вони призведуть до розвитку приватного підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення