Дипломна робота «Роль оподаткування прибутку підприємств у формуванні доходів держави та суб'єктів господарювання», 2006 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 14.02.2010 20:17 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Економічна сутність податку на прибуток підприємств, його місце в формуванні доходів бюджету України 7 1.1. Економічна сутність податків та їх класифікація 7 1.2. Економічна сутність податку на прибуток підприємств, місце в системі прямих податків та його роль в регулюванні розподілу фінансових ресурсів 18 1.3. Роль податку на прибуток у регулюванні доходної частини бюджету України 28 Розділ іі. Аналіз механізму нарахування та сплати податку на прибуток підприємствами до бюджету 35 2.1. Аналіз фінансовий показників діяльності ВАТ «Украгрожитлопобутбуд» 35 2.2. Аналіз формування прибутку підприємства та його оподаткування 42 2.3. Контроль органів податкової служби за правильним нарахуванням та своєчасною сплатою податку до бюджету 56 Розділ 3. Розробка шляхів вдосконалення оподаткування прибутку підприємств 80 3.1. Зарубіжний досвід оподаткування прибутку підприємств 80 3.2. Вдосконалення оподаткування прибутку підприємств на підприємствах України 89 Висновки 95 Список використаної літератури 101 Додатки 104

Висновок

Працюючи над дипломною роботою, встановлено, що прибуток в умовах товарно-грошових відносин є частиною новоствореної вартості, чистим доходом суб'єкта господарювання на вкладений капітал в умовах певного рівня ризику. Його величина залежіть від виду діяльності та розвитку різноманітних форм власності, а також ступеня втручання держави. Як економічна категорія прибутку відбиває процес формування, розподілу та перерозподілу доходів і є грошовою формою кінцевого результату операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, що впливає на зростання його капіталу та власності. Важливе значення прибутку в системі макропоказника зумовлено тим, що він є складовою валового внутрішнього продукту. Його величина суттєво впливає на обсяги і структуру ВВП і в кінцевому підсумку, характеризує фінансові можливості держави в цілому.

З розвитком ринкових відносин з'являються нові фактори формування прибутку, які потребують врахування підчас проведення економічного аналізу. Характерною негативною рисою сучасного становища підприємств є зростання їх дебіторської та кредиторської заборгованості. Дисбаланс між дебіторською та кредиторської заборгованості перетворюється на важливий фактор формування прибутку.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією, тому на його формування впливають елективні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу, це підсумковий показник, який відбиває результати фінансово-господарської діяльності підприємства як суб'єкта господарювання.

Прибуток має не тільки функціональний, а й інституціональний характер, який виявляється передусім у податковому законодавстві. Для забезпечення рівних умов господарювання усім суб'єктам ринкових відносин необхідно удосконалити податкове законодавство, передбачивши в ньому встановлення залежності розміру податкової ставки від обсягу одержуваного прибутку.

Податок на прибуток впевнено тримає друге місце за сумами зборів після податку на додану вартість. Але Уряд не стоїть на місці і хоче збільшити надходження від цього податку насамперед за рахунок збільшення бази оподаткування. Але треба пам'ятати, паралельно йде збільшення кількості збитків підприємств, тобто якою б великою не була необхідність держави в фінансових коштах, податки не повинні підривати зацікавленість платників в господарській діяльності. Значно більшого ефекту в масштабах держави можна досягти, якщо перенести акценти з фіскальної функції податку на прибуток підприємств на його регулюючу.

Оподаткування прибутку підприємства від звичайної діяльності на сьогоднішній день здійснюється за ставкою 25%. До 2004 року прибуток підприємства оподатковувався за ставкою 30%.

Податок на прибуток в 2005 році склав 27,3% доходів загального фонду держбюджету.

Аналізуючи надходження податку на прибуток до державного бюджету по місяцях ( станом на 01.06.2006 року), можна зробити висновок, що їх сума протягом звітного року збільшилася на 2403,8 млн.грн, проте порівнюючи помісячні надходження із надходженнями за 2005 рік спостерігається незначне їх зменшення.

Аналіз оподаткування прибутку на підприємстві проводиться на базі діяльності ВАТ «Украгрожитлопобутбуд».

Досліджуване підприємство, ВАТ «Украгрожитлопобут» територіально розміщене в м.Києві, займається наданням загально будівельних послуг, поліграфічною промисловість, продажем та здаванням в найм (оренду) нерухомого майна виробничого призначення. Основним видом операційної діяльності підприємства є надання будівельних послуг, проте за даними фінансової звітності, підприємство отримує більшу частину доходів від надання в оренду приміщень невиробничого призначення.

Аналізуючи баланс підприємства, зроблено висновок, що необоротні активи підприємства складають на початок 2006 року 31% капіталу підприємства. За досліджуваний період їх питома вага зменшилася на 72%. Станом на 01.01.2006 року, оборотні активи підприємства складають 68,4%. Найбільша частка в їх складі належить грошовим коштам, які складають на початок 206 року 57,1% загального майна підприємства. Аналізуючи джерела формування майна, можна зробити висновок, що статутний капітал підприємства складає 24,6% на початок 2006 року, а сума власного капіталу – 96,7%. Це свідчить про фінансову стійкість підприємства. Інші зобов’язання складають на початок 2006 року 7,3%.

Аналіз показників ліквідності показав, що, підприємство є високоліквідним. Зокрема, показник абсолютної ліквідності складає 18,66, що на 2,56 більше ніж на початок 2003 року. Коефіцієнт загальної ліквідності складає 22,54, що на 4,82 більше ніж показник 2003 року. Це свідчить про те, що підприємством може в будь-який час, без особливих зусиль та втрат для себе погасити за рахунок власних вільних коштів заборгованість.

Аналіз показників ринкової стійкості показав, що досліджуване підприємство є дійсно фінансово стійким. Так якщо на початок 2003 року показник фінансової незалежності був на рівні 90%, то на початок 2006 року, він становив 97%. Плече фінансового важеля є найважливішим показником ринкової стійкості. Станом на початок 2006 року він станови 0,03.

Аналізуючи стан основних фондів можна зробити висновок, що вони повністю сформовані за рахунок власних джерел фінансування як на початок 2003 року, так і на початок 2006 року. Коефіцієнт модернізації, що дорівнює 0,50 говорить про старіння основних засобів, і про потребу підприємства в модернізації.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років коливається на рівні 0,58 – 0,67, що свідчить про високий рівень матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що даний показник протягом досліджуваного періоду був більшим рекомендованого (0,5) на 17%, а за досліджуваний період збільшився на 0,10.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди повністю забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років коливався. На початок 2003 року від складав 16,7%, а на початок 2006 – 8,73. Це означає, що підприємство відчуває більшу нестачу товарів для здійснення нормального реалізації.

Оборотність активів підприємства за досліджуваний період зменшилася на 53,21 дні. Безумовно це є позитивним показником, проте ми бачимо що оборотність товарно-матеріальних цінностей зросла на 27,58 днів. Це пов’язано із збільшенням товарів на підприємстві. Середній термін оплати кредиторської заборгованості значно зменшився на в 2005 році склав 474,75 дні. За досліджуваний період він зменшився на 482,77.

Рентабельність активів підприємства є нормальною. Якщо в 2003 році вона була заниженою – 3%, то в 2005 році вони становить 10%. Рентабельність продукції складає 39%, даний показник збільшився на 29%. Рентабельність реалізації є також високою: за досліджуваний період вона збільшилася на 0,42 і в 2005 році склала 94%.

Чистий прибуток підприємства за 3 роки зріс на 412,9 тис. грн, або в 4.4 рази. А чистий прибуток підприємства, який визначений за даними податкового обліку (назвемо його прибутком до оподаткування) зменшився за досліджуваний період на 443,3 тис. грн, і складає тільки половину прибутків 2003 року. Таким чином податку на прибуток підприємства було в 2005 році сплачено менше на 156 тис. грн, що становить 40% сплаченого податку на прибуток 2003 року. Можна зробити висновок, що якщо підприємство за даними фінансової звітності збільшує свої прибутки, то за даними податкової звітності результативність підприємства з кожним роком погіршується.

Підприємство в 2004 році сплатило 237,1 тис.грн прибутку, а в 2005 – 115,1 тис.грн, що пов’язано із зменшення прибутковості підприємства.

Одним з елементів вдосконалення податкової системи України є те, що необхідно приймати нові закони, які б були призначені для нормального користування, а не для заплутування користувачів цих законів. Великі надії покладаються на новий Податковий Кодекс. Але на даний момент тяжко кодифікувати податкові нормативні акти, такі як іде тільки процес становлення податкової системи. Швидкі зміни господарської ситуації, виявили в податковому законодавстві, відсутність готових схем та досвіду не дозволяє досягти стійкої системи оподаткування.

Основним напрямом при розробці податкового кодексу повинна бути не більш жорстока відповідальність і тотальна перевірка, а шлях спрощення податкового законодавства, загальнодоступності і зрозумілості норм, що використовуються. Податковий кодекс принципово повинен відповісти на три питання:

- кого виділити як платника податку (юридичні та фізичні, змішані);

- що виділити як податкові основи (об'єкт, показники виробництва і власності) ?;

- яка величина і механізм стягнення базового показника (ставки, пільги, строки і бюджети надходжень) ?.

І все ж таки недоліки законодавства, основні його моменти потрібно знати і вміти ними правильно користуватися. Це насамперед необхідно для ефективного господарювання.

Розв'язання проблем фінансового забезпечення держави та суб'єктів господарювання неможливе лише на рівні прийняття нових чи вдосконалення чинних правових актів з питань оподаткування. Докорінно поліпшити фінансові відносини можна лише шляхом істотних макроекономічних перетворень, у тому числі й на рівні податкової системи. Головним із них має стати зміна структури і принципів розподілу ВВП між господарюючими суб'єктами, громадянами та державою. Цим ймовірно й визначатиметься характер майбутніх фінансово-економічних перетворень в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення