Дипломна робота «Шляхи подолання фінансових ризиків підприємства (на прикладі ТОВ “Компанії “Юнівест Маркетинг”)», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 20:16 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність підприємницького ризику та його класифікація. 5 1.1. Об’єктивні і суб’єктивні причини підприємницького ризику. 5 1.2. Функції підприємницького ризику. 10 1.3. Класифікація підприємницьких ризиків. 11 1.4. Статистичні критерії ризиків. 25 1.5. Методи кількісного аналізу ризиків. 32 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності тов “компанії “юнівест маркетинг” 40 2.1. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб’єкта господарювання. 40 2.2. Аналіз фінансової стійкості. 55 2.3. Розрахунок ризиків ліквідності. 60 Розділ 3. Основні напрями погашення фінансового стану підприємства. 64 3.1. Страхування підприємницьких ризиків. 64 3.2. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику. 77 3.3. Напрямки роботи підприємства по підвищенню фінансової стабільності. 80 Висновки 94 Додатки 100 Список літератури 108

Висновок

Дана дипломна робота присвячена аналізу ризиків ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює свою господарську діяльність в м. Києві. Основним видом діяльності даного підприємства є надання маркетингових послуг.

Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище, та неможливістю прогнозувати розвиток подій. Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно найефективніше. Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються. Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо. Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення приводять до збитків. В одночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесу існування організації на ринку. Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися, що отримання більш менш значних прибутків не пов’язано з серйозним ризиком. Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблені стратегії, так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації, що пов’язана з ризиком постає питання : що означає доцільний ризик, де межа, що відокремлює доцільний ризик від нерозумного. Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства. Основні з них наступні :

1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба у неодинарному, швидкому вирішенні питань, що постають перед людством. Принципово нові шляхи розв’язання задач на творчому рівні, вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався, природно, що на підставі цього з’явився і великий ризик зазнати невдачу. Якщо спів ставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко якісно не традиційно, всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику

2. Для того щоб вижити необхідно надати своїм діям підприємницького забарвлення, тобто: незалежність нестандартність дій, сміливість, винахідливість, орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша кількість людей, тому не дивно, що в їх діях починають з’являтися вищеназвані ознаки, які й породжують наростання рівня ризику взагалі.

3. Середовище діяльності людства все більше набуває ринкового характеру, це породжує дуже жорстку конкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів.

4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику, тобто знищення людства внаслідок власних дій.

Отже, ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки : наявність невизначеності; існування альтернатив і необхідність вибору; можливість оцінити наявні альтернативи; зацікавлення у результатах вибору. Фінансовий ризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Це можуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягів фінансування, незадовільний фінансовий стан партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації вироблених товарів чи послуг, несплатоспроможність покупців продукції та власні ппідвищені витрати.

Аналіз фінансових результатів ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 23,1 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 13,3 тис.грн. і в 2006 році склав 138,7 тис.грн.

Прибуток підприємства є тільки від операційної діяльності. Дохід отриманий від реалізації продукції за досліджуваний період також збільшився на 113,3 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 79,9 тис.грн. Підприємство також тримало 30,2 тис.грн доходу від орендованих приміщень. Таким чином валові доходи підприємства збільшилися на 124,6 тис.грн за досліджуваний період і на 96,8 тис.грн за останній рік.

Саме тому станом на початок 2007 року коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,06, коефіцієнт миттєвої ліквідності -0,10. Коефіцієнт загальної ліквідності на початок 2007 року склав 0,29. Це є заниженим показником, тому підприємству потрібно використовувати вільні кошти в першу чергу для погашення заборгованості, а тільки після цього на розвиток.

Як свідчать дані частка власного капіталу, яка виражається в коефіцієнті фінансової незалежності має тенденції до збільшення. Так за період з 2004 по 2006 рік даний показник збільшився на 0,3 оскільки темпи приросту власного капіталу (2253,2*100/1489,1-100 = 51,31% ) вищі ніж темпи приросту позичкового капіталу (258,2*100/974,8-100 = -73,51%). Оскільки ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» не отримувало довгострокових позик, то коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює попередньому показнику.

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотнім від вище згадуваних показників. Так даний показник на початок 2004 року становив 0,40, а на початок 2007 року зменшився на 0,3 та становив 0,1.

Плече фінансового важеля є найвагомішим показником і свідчить про автономність підприємства. Так, згідно таблиці 2.6. даний показник протягом досліджуваного року зменшився на 0,5, і на початок 2007 року становить 0,11.

Дані розрахунку свідчать, що як на початок 2004 року так і на початок 2007 року основний капітал сформований за рахунок власних та залучених джерел. На початок 2005 року основні фонди у 0,61 рази перевищували власний капітал, на початок 2006 року – у 0,65 разів, на початок 2007 року - у 0,92 рази (2253,2/2435,5). Проте як свідчить спадаюча тенденція показника, вже наступного року вартість основних засобів буде меншою вартості власного капіталу.

Зменшення коефіцієнта модернізації на 0,8 свідчить про незначне зменшення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років він є нестабільним: на початок 2005 року – 0,01, на початок 206 року він склав 0,02, а на початок 2007 року він коливається на рівні 0,99, що свідчить про збільшення рівня матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що в 2004-2006 році цей показник був значно нижчим рекомендованого коефіцієнта (0,5) але поступове його зростання заслуговує позитивної оцінки.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не забезпечені власними джерелами фінансування. Хоча даний коефіцієнт протягом 3-х років зріс на 36,6, на початок 2007 року він становив - 3,63. Це означає, що підприємство відчуває нестачу товарів для здійснення нормального реалізації.

Оборотність активів ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» протягом досліджуваного періоду є досить низькою. В 2004 році даний показник становив 0,22, в 2005 -0,23 - році трішки покращився, і в 2006 році - 0,27. Низька оборотність активів говорить про низьку виручку від реалізації та велику кількість товарних запасів.

Оборотність товарів підприємства є дуже низькою і потребує негайного покращення через збільшення виручки від реалізації.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості за 3 роки значно покращився. Якщо в 2004 році він становив 14 996 днів, то в 2006 році - 1851 днів. Проте даний показник є досить низьким, тому підприємство фактично є залежним від кредиторів.

В цілому рентабельність всіх показників є низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою (6%). Рентабельність продукції складає 26%, що відповідає рекомендованому рівневі. Оскільки підприємство отримує доходи тільки від реалізації, то рентабельність реалізації =100%.

Розробляючи стратегію підприємства по покращенню показників фінансового стану було проведено аналіз сильних та слабких сторін досліджуваного підприємства та його конкурентів, що дало змогу сформувати напрямки стратегічної орієнтації на 2007-2008 роки:

1. проаналізувати систему оподаткування та визначити доцільність переходу на єдиний податок;

2. вдосконалити організаційну структуру підприємства: додати в штат працівників маркетолога, який займатиметься вивченням ринку та слабких сторін конкурентів;

3. запровадити матеріальну мотивацію працівників підприємства;

4. проаналізувати асортиментний ряд та його реалізацію. За даними досліджень збільшити кількість товарів, що мають швидший період обертання, та зменшити кількість товарів, або вилучити їх, які слабо реалізуються;

5. проаналізувати можливість отримання прибутків за рахунок здачі в оренду вільних площ приміщення.

Застосувавши всі перелічені вище рекомендації та залучивши додатково кредит в розмірі 60 тис.грн, підприємство зможе за його рахунок отримати додатково 50 тис. грн. доходу в 2008-2010 роках. Хоча в 2007 році підприємство недоотримає 60 тис.грн, воно буде прибутковим, і отримає чистого прибутку 98,7 тис.грн. За рахунок даних коштів ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» матиме змогу погасити кредит. Проте вже в 2008 році прибуток підприємства становитиме 232,51 тис.грн., що буде на 50 тис.грн більше ніж планові показники без інвестиційних нововведень. На початок 2010 року підприємство планує отримувати близько 300 тис.грн чистого прибутку.

Дані фінансові результати дозволять підприємству на початок 2010 року стати абсолютно ліквідним (коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,38). Воно набуде фінансового незалежності (коефіцієнт фінансової незалежності дорівнюватиме 0,98).

Оборотність активів значно покращиться ( планова оборотність в 2009 році 0,38, що дорівнює 953,79 днів). Оборотність ТМЦ буде все-ще низькою, проте це не означає, що підприємству доцільно збільшувати товарні запаси, оскільки воно не зможе їх реалізувати. За даних умов даний показник є нормальним.

Рентабельність активів збільшиться до рівня 9%, аналогічно і рентабельність власного капіталу (9%). Рентабельність продукції коливатиметься на рівні 33%, що є досить високим показником для торгівельного підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення