Дипломна робота «Економічне обґрунтування цінової політики підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:14 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обґрунтування цінової політики 8 1.1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення 8 1.2. Методи та основні фактори ціноутворення 18 1.3. Законодавчо-правове поле ціноутворення 28 Висновок до розділу 1 30 Розділ 2. Загальна характеристика підприємства зат «міжгірський лісокомбінат» 32 2.1. Техніко-економічна характеристика ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 32 2.2. Організаційна структура ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 37 2.3. Маркетингова стратегія підприємства 40 Висновок до розділу 2 44 Розділ 3. Аналіз господарської діяльності та визначення резервів зат «міжгірський лісокомбінат» 46 3.1. Аналіз капіталу ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 46 3.2. Трудові ресурси та оплата праці ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 53 3.3. Аналіз собівартості продукції ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 57 3.4. Фінансові результати діяльності ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 60 3.5. Аналіз фінансового стану ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 64 3.6. Аналіз цінової політики ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 72 Висновок до розділу 3 77 Розділ 4. Розробка та реалізація цінової політики зат «міжгірський лісокомбінат» 80 4.1. Напрями вдосконалення цінової політики ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 80 4.2. Економічне обґрунтування запропонованих заходів ЗАТ «Міжгірський лісокомбінат» 91 Висновок до розділу 4 98 Висновки та пропозиції 99 Список використаних джерел та літератури 104 Додаток 1 «баланс за 2006 рік» 109 Додаток 2 «звіт про фінансові результати за 2006 рік» 112 Додаток 3 «звіт про рух грошових коштів за 2006 рік» 114 Додаток 4 «баланс за 2007 рік» 117 Додаток 5 «звіт про фінансові результати за 2007 рік» 120 Додаток 6 «звіт про рух грошових коштів за 2007 рік» 122 Додаток 7 «баланс за 2008 рік» 124 Додаток 8 «звіт про фінансові результати за 2008 рік» 127 Додаток 9 «звіт про рух грошових коштів за 2008 рік» 129 Додаток 10 «горизонтальний аналіз балансів зат «міжгірський лісокомбінат» за 2006-2008 рр» 132 Додаток 11 «вертикальний аналіз балансу зат «міжгірський комбінат» за 2006-2008 рр 135

Висновок

У найвужчому розумінні, ціна — це кількість грошей, що надаються за товар чи послугу. У більш широкому розумінні —це сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіти чи використовувати товар чи послугу. Ціноутворення в Україні регулюється Законом України «Про ціни і ціноутворення». Даним законом визначено декілька видів ціни : вільні ринкові; регульовані; державні фіксовані.

Вибираючи цінову стратегію, насамперед, треба вирішити — яка маркетингова мета має бути досягнута. Існують три основні цілі ціноутворення, на які може орієнтуватися фірма: основані на збуті; основані на прибутках; основані на існуючому становищі.

Склад і структура ціни, а відповідно і послідовність її формування залежать від значної кількості факторів, таких як вид продукції, умови придбання та реалізації, вплив податкового законодавства тощо.

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих —навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення.

Найпростіший метод ціноутворення — прейскурантний, являє собою просте додавання до вирахуваної собівартості одиниці товару величину, що відповідає заданому відсотку прибутку. Крім нього існують і інші методи ціноутворення: метод поточної ціни, метод повних витрат, метод вартості виготовлення, метод граничних (маржинальних) витрат, метод рентабельності (прибутковості) інвестицій, метод маркетингових оцінок, метод реакції покупців, метод придатної ціни та тендерний метод.

Досліджуване підприємство ЗАТ "Міжгірський комбінат" займається виробництвом ДСП із сировини. Асортимент продукції підприємства не є великий, основною продукцією є: товарні пилематеріали, чорнові меблеві заготовки, тара, ДСП.

Аналіз техніко-економічних показників показав, що за останні роки діяльність підприємства значно погіршилася. Так якщо підприємство було прибутковим в 2006 році, то в 2008 році збиток його діяльності склав 114,1 тис.грн. Проте зазначу, що даний збиток утворився через велику питому вагу невиробничих витрат підприємства. Активи підприємства також кожного року зменшуються в наслідок вибуття основних фондів підприємства. Зазначу, що і обороти підприємства також мають спадаючу тенденцію. Це пов'язано із тим, що на ринок вийшли нові підприємства-виробники аналогічної продукції, які виробляють її за новішими технологіями,а тому і якість продукції є кращою, хоча і не дешевшою.

Організаційна структура підприємства є лінійною. Організація виробництва здійснюється завдяки діяльності двох відділень: фінансового та виробничого. Чисельність працюючих склалає 66 чол, з них адміністративного персоналу 17 чол.

Проаналізувавши маркетингову стратегію підприємства розроблено 2 напрямки удосконалення його діяльності : інвестування в обладнання для виготовлення якіснішої продукції та завоювання нових ринків для збуту продукції.

Аналіз господарської діяльності ми почали із аналізу капіталу підприємства. Так за даними аналізу ми бачимо, що вартість капіталу за досліджуваний період зменшилася на 503,2 тис.грн. Дане зменшення відбулося за рахунок вибуття основних засобів підприємства.

Необоротні активи підприємства складають більшу частку активів. Їх сума за останній рік зменшилас яна 155,8 тис. грн а за 2 роки на 266,5 тис.грн.

Сума оборотних активів також зменшилася за 2 роки на 236,7 тис.грн. Також можна спостерігати зменшення власного капіталу. Проте зазначимо, що частка власного капіталу за останній рік дещо збільшилася. Аналіз основного капіталу показав, що до його складу входить основні засоби та заморожене незавершене будівництво, вартість якого є незмінною - 85 тис.грн.

Найбільшу частку оборотних активів складають запаси підприємства. За досліджуваний період сума запасів зменшилася на 210,2 тис.грн.

Підприємство отримало нерозподілений прибуток тільки в 2006 році, подальші 2007 та 2008 рік підприємство мало непокриті збитки. Сума непокритого збитку станом на початок 2009 року становила 321,5 тис.грн.

Статутний капітал підприєства протягом досліджуваного періоду залишався незмінним і становив 372,7 тис.грн.

Аналіз заборгованості ЗАТ показав, що основну частку заборгованості становить заборгованість за сировину і матеріали.

Аналіз трудових ресурсів показав, що хоча підприємство в умовах книзи було вимушене скоротити чисельність працюючих, продуктивність праці значно зросла, також зрослі і фондоозброєність підприємства. Коефіцієнт використання робочого часу становить 1224.

Аналіз фонду оплати праці підприємства показав, що основна заробітна плата складає близько 70% фонду оплати праці, на преміальні передбачено в 2008 році 21% фонду оплати праці, на надбавки 5%, на матеріальні допомоги 3,5 %, на інші виплати 0,5% фонду оплати праці. Структура фонду залишається практично незмінною.

Аналіз собівартості показав, що найбільшу частку виробничих витрат складають матеріальні витрати - 53,5%. На другому місці - витрати на оплату праці - 37,7%.

Аналізуючи операційні витрати ми бачимо, що непрямі витрати (адміністративні та виробничі) складають більше 20% витрат підприємства, що є досить великим показником.

Аналіз фінансових результатів показав, що хоча збиток підприємства був меншим, ніж в 2007 році, його наявність є негативним фактором і свідчить про неефективність діяльності підприємства. Проте аналіз показав, що даний фінансовий результат підприємство отримало через великі витрат невиробничого характеру. В подальних звітних періодах необхідно зменшити суму даних витрат.

Аналіз фінансового стану показав, що підприємства є фінансово-стійким, його грошових коштів не достатньо, щоб погасити термінову заборгованість, проте за рахунок оборотного капіталу підприємство може погасити короткострокову заборгованість в розмірі 76%, що є позитивним фактором.

Зазначимо, що оборотність активів підприємства є також низькою, низькою є і оборотність товарно-матеріальних цінностей. Середній термін сплати кредиторської заборгованості є більше року.

Дані негативні фактори смусили мене провести аналіз ймовірності банкрутства 2-ма методами : за індексом Альтмана та моделлю Таффлера. І один і другий метод показав, що підприємство має хороші довгострокові перспективи.

Перш ніж провести аналіз ціноутворення на підприємстві мною було проведено аналіз факторів, що впливають на ціну.

Найбільш впливовими є фактори : технічного характеру, конкуренти та постачальники, найменший вплив мають фактори політичного, культурного та демографічного характеру.

В роботі було проаналізовано тенденцію зміни ціни на ДВП. За даними аналізу виявлено що середньоквартальна ціна підприємства за 3 роки збільшилася на 6 грн 50 коп за одну плиту.

Аналіз ціноутворення на ДВП показав, що підприємство формує ціну наступним методом: до собівартості додається плановий прибуток. Якщо кінцева ціна продукції переважає ціну конкурента, ціна знижується. Якщо вона є нижчою ціни конкурента на аналогічну продукцію, підприємство не збільшує її, адже ЗАТ прагне мати найнижчу ціну в регіоні на виробництво ДВП.

Аналіз, проведений в трьох розділах показав, що підприємство використовує політику низьких цін, тому напрямками удосконалення цінової політики підприємства буде зменшення ціни.

В ході аналізу виявлено що підприємство має завищені витрати на юридичне обслуговування та послуги аудиту. В умовах економічної кризи в 2009 році ЗАТ вирішило відмовитися від даних витрат тим самим скоротивши їх до рівня 45 тис.грн ( на 80%).

Аналіз адміністративних витрат показав, що підприємство здійснювало ремонтні роботи. На 2009 рік виконання даних робіт не платується. Сума планових адміністративних витрат складе 420 тис.грн.

Що стосується зменшення ціни, то пропонується зменшити витрати собівартості продукції. Зокрема пропонується зменшити витрати на електроенергію шляхом придбання нового обладнання, що є енергозаощаджуючим на 20%.

В ході наалізу виявлено, що витрати електроенергії на виготовлення однієї плити складають 0,38 грн. В 2009 році за умови тієї ж вартості енергії, витрати складуть 0,3 грн.

Таким чином економія складе 8 коп. на 1 ціну. Так як виробнича потужність підприємства складає майде 900 тис.одиниць плит, то резерв економії витрат становитиме 111 тис.грн.

Впровадивши перелічені заходи, підприємство отримає прибутку від операційної діяльності в розмірі 98,1 тис.грн. Рентабельність продукції збільшиться на 9,6%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення