Дипломна робота «Планування як підсистема управління підприємством», 2007 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 14.02.2010 20:11 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи здійснення планування 6 1.1. Сутність, завдання і принципи планування 6 1.2. Види планування і їх взаємозв'язок 8 1.3. Огляд сучасних проблем планування на підприємстві 15 Розділ 2. Аналіз системи планування тов «ен-ай-ес» 24 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 24 2.2. Організаційно-виробнича структура підприємства 47 2.3. Аналіз діючої системи планування ТОВ «ЕН-АЙ-ЕС» 52 Розділ 3. Вдосконалення управління плануванням тов «ен-ай-ес» 60 3.1. Формування стратегічної орієнтації підприємства 60 3.2. Вдосконалення поточного планування на підприємстві 74 Висновки та пропозиції 86 Список використаної літератури 91 Додатки 96

Висновок

Отже, дослідивши дипломний проекту на тему : «Планування як підсистема управління підприємством» було зроблено висновок, що діяльність будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та структури, напрямку чи результативності потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення планування його діяльності. Сьогодні не доцільно ставити за мету тільки отримання прибутків, не доцільно і ставити метою задоволення потреб кожного клієнта, оскільки ефективність господарювання заключається не в цьому. Щоб забезпечити справжнє процвітання компанії на багато років, керівнику необхідно вміти спрогнозувати і дати оцінку всім зовнішнім та внутрішнім факторам, що впливають на економіку підприємства, крім того, керівник повинен передбачити можливі проблеми і вчасно провести політику щодо їх усунення. Саме таке завдання виконує організація фінансового планування на підприємстві.

Отже, планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності ТОВ «Ен-Ай-Ес», що займається наданням послуг з використання комп’ютерів та інформаційних технологій та реалізацією комп’ютерного обладнання в м. Києві

В цілому фінансовий стан підприємства за 2004-2006 роки характеризується стійкістю, стабільністю на незалежністю. Розглянемо його детальніше.

Вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Оснвоні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2004 та 2005 роках, а її зменшення в 2006 році. Вартість товарних запасів протягом 2004 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2004 по 2006 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2007 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2007 рку становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2003-2004 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2004 по 2005 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2005 по 2006 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2006 року з 2003, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2003 по 2004 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2004 по 2005 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2005 по 2006 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2006 рік із витратами за 2003, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2004 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ТОВ «Ен-Ай-Ес», використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2004 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2005 по 2006 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність грошових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2004 році становить 92,2 дні, в 2005 році - 109,9 днів, в 2006 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ТОВ «Ен-Ай-Ес», є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2007 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2005 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2007 року 71,59% капіталу підприємства.

Плануванню на підприємстві приділяється незначна увага через обсяги діяльності, та малу кількість персоналу. Директор, роблячи інвестування в основні засоби тільки робить для себе записи скільки коштів він вкладає, підраховує приблизну планову виручку від реалізації та визначає за який термін дані вкладення окуплять себе.

За даними аналізу було розглянуто декілька методів оптимізації грошових потоків. До першого методу було віднесено інвестиційну діяльність підприємства. До другого – реалізація товарів в кредит. Для цього необхідно розробити схему погашень кредитів. Ще одним альтернативним варіантом оптимізації грошових потоків може бути ряд заходів щодо покращення якості надання послуг. До таких віднесено: перекваліфікація виробничого персоналу, використання нових технологій для покращення надання послуг.

Підприємство планує отримати протягом року 29280 тис.грн чистого доходу від операційної діяльності. Загальна тенденція отримання доходу така: починаючи в квітня щороку відбувається стрімке збільшення доходу. Найпродуктивнішими місяцями є липень, серпень та вересень. В інші періоди попит на продукцію є низьким. Найменш продуктивним є грудень (підприємство планує отримати 146,4 тис.грн прибутку).

Фактично ми бачимо, що підприємство отримує збитки в грудні та січні, зокрема в січні 2007 року підприємство планувало отримати 24,86 тис.грн збитку, в грудні - 424,17 тис.грн збитку. Найбільший прибуток - 1439,27 тис.грн підприємство планує отримати в вересні 2007 року.

Аналіз показав, що планові показники грошових потоків від операційної діяльності з врахуванням проекту реалізації товарів в кредит є більш синхронними. Про це свідчить коефіцієнт кореляції, що на 0,0155 більший даного показника з врахуванням інвестиційної стратегії.

Із врахуванням вище перелічуваних методів підприємство в січні 2007 року отримає прибутку на 159,9 тис.грн більше ніж було отримано в 2006 році, в лютому на 303,2 тис.грн більше, в березні - на 447,9 тис.грн більше, в квітні на 591,5 тис.грн більше, в травні на 950,8, в червні на 1136,5, в липні на 1185,4 тис.грн, в серпні на1280,7 тис.грн в вересні на 1319,2 тис.грн, в жовтні на 476,8 тис.грн, в листопаді на 221,6 тис.грн і в грудні на 81 тис.грн більше.

Для вдосконалення та полегшення розробки планування на підприємстві мною запропоновано використовувати програмне забезпечення «1-С».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення