Дипломна робота «Покращення фінансового стану ПП "Арена" шляхом вдосконалення фінансового планування», 2006 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 14.02.2010 20:10 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансового планування на підприємстві 8 1.1. Суть, мета, завдання та види фінансових планів.8 1.2. Зміст фінансового плану підприємства 19 1.3. Сучасні проблеми фінансового планування 23 Розділ 2. Аналіз системи фінансового планування діяльності ПП «Арена» 32 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 32 2.2. Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства 36 2.3. Аналіз системи фінансового планування діяльності підприємства. 54 2.4. Індивідуальне завдання 60 Розділ 3. Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення фінансового планування з метою покращення фінансового стану підприємства 66 3.1. Формування стратегічної орієнтації підприємства 66 3.2. Вдосконалення поточного планування підприємства 74 3.3. Формування системи оперативного фінансового планування 82 Висновок 87 Список використаної літератури 92 Додатки 97

Висновок

Дослідивши тему "Покращення фінансового стану ПП "Арена" за рахунок вдосконалення фінансового планування" було зроблено висновок, що діяльність будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та структури, напрямку чи результативності потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення планування його діяльності. Сьогодні не доцільно ставити за мету тільки отримання прибутків, не доцільно і ставити метою задоволення потреб кожного клієнта, оскільки ефективність господарювання заключається не в цьому. Щоб забезпечити справжнє процвітання компанії на багато років, керівнику необхідно вміти спрогнозувати і дати оцінку всім зовнішнім та внутрішнім факторам, що впливають на економіку підприємства, крім того, керівник повинен передбачити можливі проблеми і вчасно провести політику щодо їх усунення. Саме таке завдання виконує організація фінансового планування на підприємстві.

Отже, фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності приватного підприємства «Арена», що займається наданням послуг з використання комп’ютерів та інформаційних технологій в м. Коломия.

В цілому фінансовий стан підприємства за 2003-2005 роки характеризується стійкістю, стабільністю на незалежністю. Розглянемо його детальніше.

Протягом трьох років підприємство збільшило загальний капітал в 1,44 рази. Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення вартості необоротних та оборотних активів. До складу основних засобів входять: комп'ютери та інше офісне обладнання. Вони складають більшу частину капіталу, оскільки за рахунок їх експлуатації і відбувається господарська діяльність підприємства.

Окрім надання послуг з експлуатації комп'ютерів, підприємство реалізовує канцтовари. Їх залишок на початок 2006 року склала 10,8 тис. грн.

Грошові кошти підприємства складаються незначну частку капіталу. ПП "Арена" не вигідно тримати вільні кошти, оскільки дану суму можна вкласти в оборотні кошти і тим самим збільшити доходи.

Свій капітал ПП «Арена» сформувало за рахунок статутного капіталу, який протягом досліджуваного періоду залишився незмінним і залученого капіталу, що складається із кредитів банку та заборгованості за товари та послуги.

За даними звітності підприємство протягом 2003-2005 року збільшило прибутки в 1,8 разів. Проте за даний період прибутковість підприємства не характеризується стабільністю. Так за 2003-2004 рік прибутки підприємства зменшилися на 9,3 тис.грн., проте за 2004-2005 роки збільшилися на 19,6. Дана ситуація відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації та зменшення витрат.

Підприємство збільшило виручку від реалізації завдяки інвестиціям в основні фонди. Збільшивши число комп’ютерів на 10, підприємство збільшило власні прибутки в 2,1 рази.

В цілому доходи підприємства складаються із доходів від здачі в користування комп’ютерів та реалізації товарів.

Використання ПК принесло в 2003 році 85% доходу, в 2004 – 90%, а в 2005 році – 93%. Це свідчить про те, що підприємству не варто збільшувати кількість товарів на складі, оскільки попит на нього не зростає, на відміну від використання комп’ютерів.

Основну частку витрат 2006 року складають із матеріальних витрат, до складу який входить собівартість придбаних товарів та оплата за електроенергію, зв’язок та інші комунальні послуги. Витрати на оплату праці різко знизилися в загальній структурі собівартості послуг та продукції. Оскільки кількість працівників залишилася незмінною, то і дані витрати залишилися відносно незмінними. Витрати на соціальне забезпечення змінилися пропорційно змінам витрат на оплату праці. Інші витрати складають незначну частку в собівартості продукції.

Про нестабільність фінансового стану свідчать і показники рентабельності, які зменшили свій рівень в 2004 році та повернулися до його минулого рівня в 2005 році. Таким чином, показники рентабельності 2005 року є досить високими. Так рентабельність продукції склала 27%, рентабельність реалізації – 47%, рентабельність власного капіталу – 53%, рентабельність активів – 34.

Показники ліквідності є досить низькими. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2006 року складає 0,02. Проте дане значення не є негативним для даного підприємства в силу специфіки його діяльності. Як згадувалося вище, підприємству не доцільно тримати вільні кошти, оскільки їх можна вкласти в придбання товарів. Так як підприємство отримує прибутки в основному за рахунок експлуатації основних засобів, то і не дивно, що коефіцієнт загальної ліквідності є також заниженим.

Аналіз показників фінансового стану дає можливість зробити висновок, що підприємство за 3 роки значно покращило ринкову стійкість, про це свідчить збільшення коефіцієнта фінансової незалежності на 0,45.

Плече фінансового важеля є найвагомішим показником і свідчить про автономність підприємства. Протягом досліджуваного року даний показник зменшився на 1,89 і на початок 2006 року становить 0,31.

Дані розрахунку свідчать, що як на початок 2003 року так і на початок 2006 року основний капітал сформований не тільки за рахунок власних джерел. На початок 2003 року вартість основних фондів перевищувала в 2,8 разів власний капітал, а на початок 2006 року – у 1,2 рази. Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,05 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років коливається на рівні 0,97 – 0,99, що свідчить про дуже високий рівень матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був значно заниженим рекомендованого рівня (0,5), проте його низький рівень пояснюється специфікою діяльності підприємства.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років зріс на 3,81 і на кінець 2005 року становив -1,14. Це означає, що підприємство могло б реалізовувати більше товарів і відчуває нестачу в них.

Плануванню на підприємстві приділяється незначна увага через обсяги діяльності, та малу кількість персоналу. Директор, роблячи інвестування в основні засоби тільки робить для себе записи скільки коштів він вкладає, підраховує приблизну планову виручку від реалізації та визначає за який термін дані вкладення окуплять себе.

В даній роботі розроблено стратегію діяльності на період із жовтня 2006 по жовтень 2007 року. Аналіз маркетингового середовища показав, що підприємству не доцільно збільшувати кількість комп’ютерів, працюючи в орендованому приміщенні, оскільки воно є віддаленим від центру, і більшої частини клієнтів йому залучити не вдасться, таким чином матиме явище простоювання техніки та неефективного капіталовкладення. Отриманий прибуток доцільно використати на оновлення основних засобів, для того, щоб вони не були застарілими та не втрачали своєї вартості. Таким чином, підприємство не ризикуватиме значними втратами при зменшенні попиту на даний вид послуг.

Протягом 2007 року ПП «Арена» доцільно взяти кредит на придбання приміщення в центрі міста. ПП «Арена» матиме змогу конкурувати з аналогічними підприємства тільки якщо вони будуть знаходитися в одному географічному просторі.

За підрахунками підприємству варто залучити 150 тис.грн, з них 130 тис. грн. планується витратити на придбання приміщення, а решту – на збільшення кількості ПК.

Успішно здійснюючи свою діяльність у власному приміщенні, ПП «Арена» доцільно буде розширити асортимент надання послуг.

Досліджуване підприємство вже до середини 2008 року зможе віддати позичений капітал за рахунок збільшення прибутків від реалізації.

За даними стратегії було складено фінансовий план на наступних 12 місяців із розбивкою по кварталах в оптимістичному і песимістичному варіанті.

В оптимістичному варіанті на подальший рік підприємство планує отримати 440,1 тис. грн. виручки від надання комп'ютерних послуг та реалізації продукції. В песимістичному варіанті даний показник може бути нижчим на 80,1 тис. грн і становити 360 тис. грн.

В оптимістичному варіанті за плановий період підприємство планує витратити 185,9 тис. грн., в песимістичному - 159 тис. грн. Таким чином плановий прибуток становитиме через 12 місяців 180 тис. грн., а в песимістичному варіанті - 140 тис. грн.

Для вдосконалення та полегшення розробки планування на підприємстві я пропоную використовувати програмне забезпечення «1-С». ПП «Арена» застосовує дану програму для ведення бухгалтерського обліку, тому проаналізуємо яким чином можна розробити систему поточного фінансового планування.

Таким чином, проведені дослідження повністю відповідають меті і завданням, поставленим на початку роботи, результати аналізу можуть бути використані підприємством для покращення організації управління за виробничих та фінансово-економічним процесом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення