Дипломна робота «Обґрунтування проекту створення малого підприємства», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти проектування створення підприємства 6 1.1. Суть, мета та завдання проектування створення підприємств . 6 1.2. Структура та види проектування діяльності підприємства 10 1.3. Особливості створення малих підприємств в Україні 27 Розділ 2. Розробка проекту створення малого підприємства 38 2.1. Визначення місії, цілей та мети діяльності створюваного підприємства 38 2.2. Аналіз зовнішніх факторів, що впливають на створення малого підприємства 40 2.3. Аналіз внутрішніх факторів, що впливають на створення малого підприємства 50 2.4. Розробка планових показників діяльності підприємства та його ефективності 55 Розділ 3. Визначення напрямків та пропозиції щодо вдосконалення проекту створення малого підприємства 70 3.1. Контроль за дотриманням проекту діяльності підприємства 70 3.2. Визначення напрямків удосконалення діяльності підприємства . 80 Висновок 95 Список використаної літератури 100 Додатки 103

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню та обгрунтуванню проекту створення малого підприємства. Робота написана на основі господарської діяльності ПП "Казка", що господарює на ринку як мережа закладів громадського харчування у м.Львів.

Базою дослідження є обгрунтування проекту створення кафе "Лялька".

Дане підприємство належить до числа малих. Взагалі в Україні роль малих підприємств є досить великою, оскільки податки, які вони сплачують складають значну частку у формуванні дежравного бюджету. Крім того, завдяки діяльності малих підприємств в Україні безезбечена зайнятість населення та рівномірний розподіл виробництва продуктів харчування та їх реалізації по всіх регіонах.

Планування діяльності для ПП "Казка" є актуальним, оскільки при створенні нового підприємства дуже вадливо проаналізувати всі перешкоди та сприяючі для діяльності явища, на на основі даного аналізу скласти стратегію на наступні роки.

Складаючи бізнес-план підприємства, в першу чергу, необхідно визначити місію підприємства та дослідити маркетингове середовище.

Місією кафе «Лялька» є створення власного стилю, завоювання переваг власної цільової аудиторії. Маркетингове середовище поділяється на внутрішнє та зовнішнє.

Аналіз зовнішнього середовища показав, що найбільше на діяльність підприємства впливають фактори природного та культурного характеру.

Страви, що пропонуватиме заклад, повинні бути вишуканими, ціни вищі середніх. ПП «Казка» орієнтовано як на відвідувачів – жителів Львова, так і приїжджого населення, особливо в час проведення виставок, та інших культурних заходів.

Зробивши аналіз діяльності конкурентів, підприємству доцільно орієнтувати свій стиль на оригінальність.

Комунікаційній політиці приділяється досить значна увага. ПП «Казка» планує витрачати 5% отриманого прибутку на дані заходи. При чому найбільшу частку коштів планується витрачати на рекламу. Крім того, підприємства вважає за доцільне налагоджувати особисті контакти із клієнтами, оскільки більшість з них можуть організовувати виставки своїх робіт, проводити вечори та займатися організацією дозвілля протягом всього періоду існування підприємства.

Вивчення внутрішнього середовища дає можливості зробити наступні висновки: для ефективного здійснення своєї діяльності планує організувати роботу персоналу із 15 чол. Структура підприємства умовно поділяється на 3 підрозділи. Перший - фінансовий, що займається обліком діяльності та аналізом фінансових результатів. Другий – виробничий, що займається організацією приймання гостей в кафе.

Рейтингова оцінка маркетингового середовища залежить в основному як від зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вплив макро-, та мікро середовища є суттєвим, проте підприємство має всі можливості для того, щоб успішно господарювати на ринку.

ПП «Казка» забезпечило фінансову стійкість підприємства за рахунок власних джерел формування майна, проте ефективність подальшого його використання зможе визначити тільки фінансові результати.

Проводячи планування діяльності підприємства на 2007 році, підприємство орієнтується збільшити річний дохід на 890 тис.грн. Причому чистий прибуток планується збільшити на 93 тис.грн.

Оскільки за рік підприємство зможе завоювати певне коло відвідувачів, то як наслідок, відкинеться потреба в постійних маркетингових заходах. Підприємство планує зменшити частку витрат на маркетингові заходи з 8 до 6%.

Тобто підприємство маючи постійних клієнтів, планує отримувати в 2007 році середню денну виручку від реалізації сумі від 4 до 5 тис. грн.

Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан підприємства дає можливість зробити висновок, що кафе "Лялька" буде успішно господарювати на ринку, його фінансовий стан буде стійким та стабільним.

Так за 2007 рік плановий показник фінансової незалежності збільшиться на 0,09 і становитиме 0,96. Плече фінансового важеля протягом досліджуваного періоду планується зменшити на 0,11 до рівня 0,04.

Як на початок 2007 так і на кінець планового року основний капітал повністю буде сформований за рахунок власних джерел. На початок 2007 року власний капітал у 1,04 рази перевищуватиме вартість основних фондів, а на початок 2008 року – у 1,29 рази.

Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,01 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом планового періоду коливатиметься на рівні 0,77-086, що свідчить про дуже високий рівень матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшуватиметься. Ми бачимо, що в 2007 році цей показник буде нижчим рекомендованого коефіцієнта (0,5) але до кінця року його планується збільшити на 0,19. Це заслуговує позитивної оцінки.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди повністю забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років зросте на 2,10 і на кінець 2007 року становитиме 2,41 Це означає, що підприємство відчуває нестачуватиме товарів для здійснення нормального реалізації.

Проте є і інші показники, які характеризують ефективність діяльності підприємства. Аналіз даних показників показав, що рентабельність підприємства є досить низькою. Так рентабельність продукції складає тільки 10%. Крім того заниженим є показник оборотності.

На досліджуваному підприємстві проводиться контроль за дотриманням планових показників. В даній роботі проводилося порівняння показників за третій квартал 2006 року. Підприємство за досліджуваний період недоотримало доходу від реалізації в сумі 14,4 тис. грн., проте це не відобразилося негативно на фінансовому результаті.Пропрацювавши протягом місяця, ПП «Казка» отримало знижки на придбання продуктів на гуртовні в розмірі 5%. Це зменшило матеріальні витрати підприємства на 14,8 тис. грн. (за рахунок знижки на 2,8 тис.грн). Витрати на оплату праці на відрахування на соціальні заходи не відрізняються від планових показників. Амортизаційні витрати також залишилися незмінними. Витрати на рекламу та промоційні заходи складають 100% планових, їм приділяється значна увага, тому підприємство зацікавлене в дотриманні бюджету на рекламу, оскільки зменшення даних витрат може привести до зменшення виручки від реалізації, а збільшення – до невиправданого зменшення прибутків. Оптимально збалансувавши доходи та витрати, підприємству вдалося отримати чистих прибутків 13,1 тис.грн, що на 2 тис.грн більше, ніж планові.

Фактичні показники балансу не значно відрізняються від планових, проте спостерігається спадаюча тенденція зміни балансу. За досліджуваний період баланс підприємства є меншим, ніж плановий на 11,7 тис.грн (становить 0,98% планового показника). Дані зміни відбулися за рахунок різниці виробничих запасів на 1,8 тис.грн, готової продукції - на 1 тис.грн та товарів на 5 тис.грн. На рахунку в банку підприємство недоотримало плановий залишок грошових коштів на 3,6 тис.грн. Взагалі зберігати гроші на рахунку в банку підприємству не доцільно. Можна було тимчасово вільні кошти витратити на придбання запасів чи товарів для здійснення оптимального рівня діяльності. Проте за рахунок отриманих доходів підприємство зменшило кредиторську заборгованість. Таким чином фактична заборгованість є меншою ніж планова на 22,6 тис.грн. Але заборгованість за товари є вищою ніж планова на 10,1 тис.грн.

Для вдосконалення проведення планування на підприємстві, в роботі було запропоновано вести автоматизовану систему планування. Це дозволить оперативно отримувати порівняльні звіти, не затрачаючи при цьому багато часу. І хоча сьогодні дане підприємство не є на стільки великим, щоб не можна було охопити систему планування неавтоматизованим шляхом, впровадження комп’ютеризації дозволить: по-перше: зменшити витрати на оплату праці за дану роботу, а по-друге уникнути механічних помилок, які можуть викинути при плануванні діяльності «вручну».

Розробляючи шляхи вдосконалення діяльності підприємства, було сформовано 3 завдання:

- покращити рентабельність;

- збільшити оборотність;

- виробництво конкурентоспроможної продукції.

І хоча сьогодні аналізувати ефективність даного дослідження ще рано, вже за даними одного кварталу звітності можна сміливо зробити припущення про успішність даного бізнес-проектування та досягнення мети, яка була поставлена в хоті написання даної дипломної роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення