Дипломна робота «Бюджетування підприємства», 2006 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 14.02.2010 20:07 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Концептуальні засади бюджетування на підприємстві 7 1.1. Бюджетування на підприємстві, суть та функції 7 1.2. Моделі та методика бюджетування на підприємстві 15 РОЗДІЛ ІІ. Побудова основного бюджету ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» 37 2.1. Організаційна та фінансова структура бюджету підприємства.37 2.2. Порядок формування та реалізації основного бюджету на підприємстві 40 2.3. Здійснення контролю за виконанням бюджету підприємства 61 РОЗДІЛ ІІІ. Перспективи удосконалення бюджетування на підприємстві 68 3.1. Напрямки покращення формування бюджету підприємства . 68 3.2. Проблемні аспекти здійснення контролю за виконанням бюджетів та їх шляхи вирішення 85 Висновки 94 Список використаної літератури 100 Додатки 105

Висновок

Дослідивши тему "Бюджетування на підприємстві" було зроблено висновок, що діяльність будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та структури, напрямку діяльності чи результативності потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення планування та бюджетувння його діяльності. Сьогодні не доцільно ставити за мету тільки отримання прибутків, не доцільно і ставити метою задоволення потреб кожного клієнта, оскільки ефективність господарювання заключається не в цьому. Щоб забезпечити справжнє процвітання компанії на багато років, керівнику необхідно вміти спрогнозувати і дати оцінку всім зовнішнім та внутрішнім факторам, що впливають на економіку підприємства, крім того, керівник повинен передбачити можливі проблеми і вчасно провести політику щодо їх усунення. Саме таке завдання виконує організація бюджетування на підприємства.

Отже, бюджетування - це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Дипломна робота написана на основі господарської діяльності ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", головним напрямком діяльності якого є паперове, гофропродукція і тарне виробництво, а також випуск технічних видів картону. Базою дослідження були фінансові результати підприємства за 2003-2005 роки, на основі яких проводилося бюджетування.

В цілому, фінансовий стан підприємства є стабільним та стійким, про це свідчить висока частка власного капіталу у загальному майні підприємства. Підприємство є повністю забезпечене основним та оборотним капіталом, за рахунок отриманих прибутків, воно має змогу розширювати профіль діяльності, удосконалювати обладнання, придбавати нові технології, що може значно збільшити продуктивність.

Аналізуючи організацію виробничого процесу чи фінансової діяльності, варто зазначити, що на підприємстві бюджетування не є організованим. Підприємство складає короткостроковий план за даними замовлення і виконує його, тому написана дипломна робота є апробованою на підприємстві, і на її основі може проводитися фінансове планування підприємства на декілька років. Звичайно, в наш час, за умов нестабільності як економіки так і ринкових умов, прогнозування результатів діяльності підприємства в довгостроковому періоді є малоефективним, оскільки відмінність планових значень і фактично-отриманих може бути значною, що заперечує доцільність такого виду планування. Тому в роботі проведене бюджетування на 2006 рік поквартально та на 2007 рік.

Для розробки бюджетування використано такі методи пізнання як аналіз та синтез. Бюджетування «розбите» на декілька частин :

- бюджетування доходів;

- бюджетування виробництва;

- бюджетування запасів;

- бюджетування розрахунків підприємства та заборгованості;

- бюджетування витрат.

За даними вище переліченого бюджетування складено бюджет фінансових результатів на 2006-2006 років.

Розглянемо детальніше результати проведеного аналізу.

Основними видами продукції, що випускає підприємство є гофропродукція, картон та папір газетний. За даними товарами, що випускаються розмежовуються 3 відповідних бізнес-напрямки. Найбільшу частку в доходах в доходах від реалізації складає реалізація гофропродукції (середній показник – 63%). Доходи від реалізації картону складають в 2005 році 27%, а паперу – 10%.

Основними доходами підприємства є доходи, отримані від операційної діяльності.

Станом на 2003 рік доходи від неї становили 99%, в 2004 – 88%, в 2005 – 86%.

Інші операційні доходи на 2003 рік становили близько 1%, в 2004 році – 11%, і в 2005 – 9%. Протягом 2004-2005 року дані доходи збільшилися на 1 446,2 тис грн., протягом 2003-2005 року - на 54 637 тис грн. (що становить 1175,24% доходів за 2003 рік). Інші доходи складають також менше 1% валових доходів підприємства.

Підприємство в 2006 році планує отримати валових доходів в сумі 732641,9 тис.грн, а в 2007 році – 842538,19 за рахунок збільшення виробничої потужності підприємства. В порівнянні із 2005 роком, доходи підприємства зростуть на 10% в 2006, і на 15% - в 2007 році.

Виробничий процес, згідно аналізу, є налагодженим протягом багатьох років. Про це свідчить стабільне зростання виробництва, та практично незмінна його структура. Зокрема, станом на 2005 рік, виробництво гофропродукції складає 63,52% в загальній кількості виготовленої продукції ( в тонах), картонної продукції – 16,74%, туалетного паперу – 19,74%.

В цілому протягом року обсяг виробництва збільшився на 69 тис. тон, в тому числі виробництво гофропродукції – на 45,1 тис.тон, картонної– на 10,9 тис.тон, паперу – на 13 тис.тон.

Підприємство планує в 2006 році виготовити 343,7 тис. тон, в тому числі гофропродукції – 218,35 тис.тон, картонних виробів – 57,53 тис.тон, туалетного паперу – 67,87 тис.тон.

У ВАТ «Жидачівський ЦПК» сировиною для забезпечення виробництва є целюлоза, деревинна маса та макулатура. Сировиною для виробництва целюлози та деревинної маси є деревина («баланс», «білий/бурий потік»).

Найбільшу частку запасів складає сировина, на другому місці – запасні частини. Сума запасів на складі на початок досліджуваних періодів збільшувалася пропорційно збільшенню доходів та виробництву підприємства. Так за 2005 рік запаси збільшилися на 11 452,7 тис.грн, в т.ч. сировина – на 10 783,4 тис.грн. За 2 роки, сума запасів на складі збільшилася на 32 998,4 тис.грн, в т.ч. сировини – на 30 919,6 тис.грн.

В 2006 році планується придбати запасів загальною сумою 157 730,3 тис.грн. Зокрема деревени1 потрібно придбати 11618 тис.т, деревини 2 – 9439,55, 26994,1 тис. т – макулатури та 8227,9 тис т – целюлози. Пропорційно збільшенню доходів, ВАТ «Жидачівський ЦПК» планує збільшити запаси на 10%. Таким чином підприємство зможе забезпечити виробництво нормальної потужності.

Бюджет надходжень є одним із найважливіших, адже в ньому визначається основна маса надходжень і витрати грошових коштів.

Провівши порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості можна зробити висновок, що протягом 2003-2004 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську. Беручи до уваги тільки ці фактори, то безумовно така ситуація є негативною, оскільки підприємство не мого розрахуватися за своїми боргами оперативно, проте протягом 2003-2004 року сума вільних грошових коштів дозволяла розрахуватися із постачальниками. В 2005 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства.

Станом на 2006 рік, ВАТ уклало договори про постачання продукції під реалізацію на умовах договору. Згідно даного договору, порядок інкасування даних заборгованостей такий: 1 місяць – 30%; 2 місяць – 50%; 3 місяць – 17%; 3 % - безнадійні заборгованості. Саме тому, проведено планування дебіторської заборгованості в короткостроковому періоді і помісячно. Це дало нам змогу точно відобразити надходження на спланувати доходи підприємства на 2006 рік.

Підприємство планує отримати до середини 2006 року 367,52 млн.грн, що складає близько 60% планових надходжень за рік.

Згідно договорів про постачання продукції, підприємство планує придбати запасів і товарів на суму 285 млн грн.. Погашення кредиторської заборгованості відбувається в такому порядку: 50% - першого місяця, 50% - другого. Заробітну плану персоналу планується виплачувати в такому порядку: 80% поточного місяця, і 20% - наступного. На оплату праці підприємство планує витратити 42 млн.грн.

Основна частка у витратах підприємства належить собівартості продукції. Так станом на 2005 рік собівартість продукції становить 78,7%. Адміністративні витрати становлять 4,14%, витрати на збут 2,85%, інші операційні витрати 10,2%. Варто зазначити, що протягом 2003-2004 року адміністративні витрати зменшилися на 6 991,3 тис.грн. Це говорить про більш раціональне витрачання коштів. Крім того ми бачимо зменшення інших операційних витрат на 1169,4 тис.грн, інших витрат - на 364,1 тис.грн та інших операційних витрат на 692,5 тис.грн. Саме тому на підприємстві темпи приросту доходів переважають темпи приросту витрат, а фінансовий стан з кожним роком покращується.

Плановий темп приросту витрат є нижчим, ніж темп приросту доходів, це свідчить про те, що підприємство планує за рахунок збільшення продуктивності скоротити витрати.

За даними проведено аналізу було зроблено бюджетування прибутків підприємства.

Можна зазначити, що темпи росту доходів перевищують темпи росту витрат, що говорить про покращення фінансового стану підприємства та застосування більш ефективних технологій та покращення продуктивності праці. Звичайно, що це позитивно відобразилося на прибутку. Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис грн., тобто становить 584,63% прибутку 2004 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2003-2005 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис.грн, що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2004 році.

Підприємство в 2006 році планує отримати 88 094,01 тис.грн прибутку, що на 5% більше, ніж в 2005 році. Так за перший квартал підприємство планує отримати 20 261,6 тис.грн, за ІІ кв – 23 785,3 тис.грн прибутку, за ІІІ – 21 142,56 тис.грн прибутку, а в IV- 22 904,4.

Крім впровадження бюджетування на підприємстві, доцільно запровадити систему контролю, що дасть змогу визначити ефективність проведених бюджетів та відповідність їх фактично-отриманим показникам.

Проте будь-яке бюджетування має своє недоліки і потребує їх вирішення.

Керівник повинен розробити бюджетування на базі чітко-визначеної стратегії діяльності. Систему бюджеування необхідно розробляти не в електронних таблицях, а спеціалізованими методами планування. особливо це стосується великих підприємств, таких як ВАТ "Жидачівський ЦПК". На ринку України представлено кілька продуктів такого класу: Adaytum, MPC, Oracle Financial Analyser, SyteLine Budgeting. Проте дані продукти є дорогими (від 100 до 400 тис.грн), тому мною було запропоновано використання функції бюджетування та контролю засобами "1-С". даною програмою передбачено можливі планування, воно дає чітку картину отриманих результатів і порівняння їх із плановими показниками.

Таким чином, проведені дослідження повністю відповідають меті і завданням, поставленим на початку роботи, результати аналізу можуть бути використані підприємством для покращення організації управління за виробничих та фінансово-економічним процесом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення