Курсова робота «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за даними ВАТ «Коблево»», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 12:55 · від DashaDordiy · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи аналізу фінансових результатів 5 1.1. Формування фінансових результатів діяльності підприємства 5 1.2. Завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів 8 1.3. Поняття та задачі аналізу рентабельності діяльності підприємства 12 РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності 14 2.1. Економічна характеристика ВАТ «Коблево» 14 2.2. Аналіз рівня динаміки і структури фінансових результатів 16 2.3. Факторний аналіз прибутку підприємства 22 2.4. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 26 2.5. Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) 41 2.6. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків 47 РОЗДІЛ 3. Напрямки і резерви покращення фінансових результатів діяльності підприємства 51 3.1. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку 51 3.2. Резерви збільшення прибутку 55 3.3. Чинники підвищення прибутковості підприємства. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності ВАТ «Коблево» 57 Висновки 61 Список використаних джерел 64 Додатки 66

Висновок

За результатами проведеного аналізу можна сказати, що на початку аналізованого періоду, а саме у 2005 – 2006 роках, фінансові результати діяльності ВАТ «Коблево» були добрими. Протягом наступних двох років вони відчутно погіршились, хоча загалом лишились задовільними.

У діяльності підприємства можна виділити такі позитивні риси:

1. Підприємство є рентабельним за всіма показниками. Хоча деякі з них зменшуються на кінець аналізованого періоду, такі зміни не пояснюються погіршенням фінансового стану підприємства. Наприклад, рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності знизилась через зростання дебіторської заборгованості за виданими авансами, спрямованими на розширення матеріальної бази підприємства. Рентабельність всього капіталу підприємства та виробничих фондів зменшились через значні вкладення в основні засоби, тому не є критичною.

2. Позитивним є співвідношення сплачених відсотків і прибутку. У зарубіжній практиці до 38,8% - нормальне значення, понад 88,6% - тривожне. На ВАТ «Коблево» максимальним значенням за аналізований період є 25%, отже значних проблем із використанням позик підприємство не має.

3. Максимальний період окупності власного капіталу становив 18,08 дня, а капіталу загалом - 37,85 дня. Як для виробничого підприємства ці показники є надзвичайно низькими.

4. Підвищилась оборотність запасів з 1,92 обороту в 2006 р. до 2,31 обороту на кінець аналізованого періоду. Ця тенденція є позитивною, бо у цілому чим вище коефіцієнт оборотності запасів, а отже, менше період обороту запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти, і тим стійкіший фінансовий стан підприємства (за інших рівних умов).

5. Тривалість операційного циклу на підприємстві складає 164,43 дня у 2008 р., що на 9,16 дня менше ніж у попередньому році (173,59 дня) і на 25,04 менше ніж у 2006 р. (189,47 дня). Тобто, строк перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти значно зменшився.

Але, не зважаючи на всі ці позитивні зрушення, основні тенденції зміни результатів діяльності підприємства є негативними:

1. Інвестиційна політика є незадовільною. Через позареалізаційну діяльність підприємство постійно зазнає збитків.

2. Валовий прибуток зменшився у 2006 – 2008 роках на 33,1 %, бо зростання ціни на третину не змогло компенсувати втрати від того, що обсяги виробництва зменшилися на 5,22%, а собівартість виробництва продукції збільшилась у півтора рази. Крім того, зменшення обсягів реалізації є досить негативним чинником, оскільки зменшується доля продукції підприємства на ринку і воно втрачає здобуті позиції.

3. Чистий прибуток не спрямовується на збільшення власного капіталу. Величина реінвестованого прибутку ВАТ «Коблево» у 2007 та 2008 роках була від’ємною (-6511,2 тис.грн. і -8882,3 тис.грн. відповідно). Збільшення власного капіталу відбувалося лише за рахунок іншого додаткового капіталу. Це є негативною тенденцією, адже коефіцієнт реінвестування має зменшуватись тільки у випадках, коли акціонери мають бажання отримувати підвищенні дивіденди, а у ці роки дивіденди на підприємстві не сплачувались взагалі.

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу у 2007 -2008 роках зменшився на 0,1295. Тобто, якщо у 2007 році на кожну гривню вкладену у власний капітал, припадало 18,48 копійки, то наступного 2008 року, зменшившись на 70 %, він склав 5,54 копійки. Причинами цього стали зменшення рентабельності продажів, частки термінових зобов’язань у валюті балансу та оборотності поточних активів.

5. Рівень рентабельності виробничих фондів за 2008 рік становить 4 %, а за попередній 2007 р. - 18,5 %, тобто на кожну гривню, вкладену у виробничі фонди, приходиться на 14,5 копійок прибутку від звичайної діяльності менше. Це спричинене підвищенням фондомісткості та уповільненням оборотності оборотних виробничих фондів.

6. Підприємство живе в «борг», оскільки значення показника періоду фінансового циклу від’ємне. Період сплати підприємством заборгованості перевищує тривалість перетворення матеріальних ресурсів на грошові кошти.

7. Оборотність грошових активів знижується. Час, за який вкладені у виробництво грошові кошти перетворюються на виручку, протягом аналізованого періоду збільшився вдвічі – з 1,77 дня до 3,61 дня. Якщо у 2006 році грошові активи зробили 203,62 обороту, то у 2008 – лише 99,84 обороту. Тобто, знижується прибутковість грошових коштів і відповідно погіршуються фінансові результати підприємства.

Загалом, розраховані показники дозволяють зробити висновок про зниження ефективності поточної діяльності ВАТ «Коблево», основними причинами якого є підвищення вартості виробництва та збуту продукції та значні вкладення підприємства у основні засоби в 2008 році.

Фінансовий стан ВАТ «Коблево» у 2005, 2006 та 2008 роках можна охарактеризувати як нормальний. Це означає, що підприємство направляє кошти отримані від операційної діяльності, кредити та додатково вкладений капітал на придбання необоротних активів.

У 2007 році фінансовий стан підприємства був добрим, тобто результати від операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції, були достатніми для того, щоб підприємство мало можливість інвестувати отримані кошти та погашати кредити.

За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції:

А) По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси, і в першу чергу воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. У випадку ВАТ «Коблево» додатковий приріст обсягу продукції, що випускається, може дати підприємству 934664,38 грн. додаткового прибутку.

Б) Зниження собівартості також значно може збільшити одержуваний підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

Злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

Оптимізація потокових процесів на підприємстві.

Решта пропозицій викладена у пункті 3.3.

Прогнози щодо подальшого розвитку підприємства, зроблені у пункті 3.1, є оптимістичними. З імовірністю 90 % можна стверджувати, що в 2009 році прибуток підприємства становитиме не менше 18331,34 тис. грн., але не більше 26260,26 тис. грн., а у 2010 – від 19162,98 до 27091,9 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?