Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит витрат діяльності підприємства на прикладі ТОВ «Дніпротеплоприлад»», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 03.02.2010 05:48 · від mantik · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту витрат діяльності підприємства 11 1.1. Витрати діяльності підприємства як економічні категорія 11 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку та аудиту витрат діяльності підприємства 22 1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналіз та аудиту витрат діяльності підприємства 25 1.4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Дніпротеплоприлад» 29 РОЗДІЛ 2. Облік витрат діяльності ТОВ «Дніпротеплоприлад» та шляхи їх удосконалення 36 2.1. Документування господарських операцій з обліку витрат діяльності підприємства 36 2.2. Фінансовий облік витрат діяльності підприємства 39 2.3. Управлінський облік витрат діяльності підприємства 46 2.4. Податковий облік витрат діяльності підприємства 51 2.5. Шляхи вдосконалення обліку витрат діяльності підприємства із застосуванням комп’ютерних технологій 56 РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит витрат діяльності на ТОВ «Дніпротеплоприлад» 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат діяльності 62 3.2. Загальний та факторний аналіз витрат діяльності підприємства 67 3.3. Аудит витрат діяльності підприємства 77 3.4. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту витрат діяльності підприємства 82 Висновки і пропозиції 86 Список використаної літератури 89 Додатки 95

Висновок

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Відповідно до П(С)БО під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосовуваному у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.

Пiдприємство ТОВ «Дніпротеплоприлад» орiєнтоване на переробку макулатури i має виробничi потужностi для виробництва картону, гофропродукцiї. Організація облікової роботи на підприємстві значною мірою залежить від застосування методу обліку витрат на виробництво та калькуляції собівартості продукції, правильності встановлення об’єктів обліку та об’єктів калькулювання. Підприємство ТОВ «Дніпротеплоприлад» для обліку операцій витрат діяльності використовує такий програмний продукт як "1С: Бухгалтерія» версія 7.7. Податковий облік витрат діяльності підприємства ТОВ «Дніпротеплоприлад» формується на підставі Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Всі показники діяльності підприємства у 2008 році збільшились в порівнянні з 2006 роком, а саме:

- показники товарної продукції в діючих цінах зросли – на 53,0 тис. грн. в порівнянні з 2006 роком відповідно, що становить 14,43% але зменшились проти 2007 року на 22,1 тис. грн. – це відбулося зі рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції протягом року 2008 року проти 2006 року;

- показник реалізованої продукції – в 2008 збільшився проти 2006 року на 13,27 тис. грн. або на 2,45% – що свідчить про своєчасність розрахунків покупців за придбані продукти та послуги, хоча загальний обсяг товарної продукції в 2008 році проти 2007 року дещо знизився за рахунок зменшення заказів від покупців і кількості постачальників сировини;

- вартість основних виробничих фондів зменшилася – на 19,7 тис. грн. (9,28%);

- виробіток на одного працівника протягом аналізованого періоду має тенденцію до збільшення, так: в 2007р. – на 4,82 грн.; а в 2008 році на 3,85 грн. проти 2006 року, хоча в 2008 році даний показники проти 2007 року зменшився на 0,97 грн.;

- прибуток від реалізації товарної продукції виріс – в 2007 році на 52,33 тис. грн., а в 2008 році від зменшився проти 2007 року на 4,56 тис. грн. а проти 2006 року зріс на практично на 172,45%, що є позитивним показником;

- ФОП та розмір середньої заробітної плати на 47,2 тис. грн., хоча в 2008 році проти 2007 року від зменшився на 14,4 тис. грн. та 63,2 грн. відповідно;

- Рентабельність основної діяльності за аналізований період має тенденцію до збільшення кожного року, так вона збільшилась практично на 168,83%.

Відбулося зменшення всіх видів витрат і особливо матеріальних витрат. Зменшення суми як змінних, так і постійних витрат дає позитивні характеристики діяльності, як підприємства, що працює в режимі «Економії». Дещо змінилася і структура витрат: зменшилася частка матеріальних витрат, частка амортизації основних засобів і зарплати також зменшилася, що дало змогу збільшити обсяги реалізації в звітному 2008 році проти 2007 року, (рис. 3.2.2).

Зростання обсягів виробництва дозволило збільшити витрати на оплату праці на підприємстві у 2008 році, причому, заборгованості по виплатам заробітної плати підприємство не має. Рост заробітної плати відповідно спричинив і збільшення соціальних відрахувань у порівнянні з минулим роком.

У цілому структура витрат 2008 року ідентична структурі витрат 2006 року. Несуттєве збільшення витрат на сировину і матеріали пов’язано зростом цін на деякі матеріали.

Аудит витрат діяльності підприємства проводила аудиторська фірма Бельбут Тетяна Іванівна, період перевірки 05.02.2009 – 16.02.2009 р.

Аудит був початий з перевірки методу обліку витрат на підприємстві, що відповідає вимогам технологічного процесу. Так, встановлено, що в обліковій політиці обґрунтований метод обліку витрат відповідає, по-фазовим вимогам технологічного процессу.

Під час перевірки було встановлено, правильність відображення за статтями балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього порівнювались залишки бухгалтерського обліку за кожним видом активів з даними балансу станом на 31.12.2008 р., зокрема залишки запасів становлять 175 тис.грн., у тому числі: виробничих запасів – 53,0 тис.грн., незавершеного виробництва – 7,0 тис.грн., готової продукції – 98,2 тис.грн., товарів – 16,8 тис.грн.

У Примітках до фінансової звітності відображено детальну інформацію про вартісний склад виробничих запасів.

Але при проведені аудиту з достовірності податкових платежів аудитор виявив помилку яка в свою чергу була виправлена бухгалтером в коригованій декларації з податку на прибуток.

У звязку з допущенням певних помилок бухгалтером при проведенні відображення господарських операцій виникає необхідність періодичного проведення внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об’єктивних гарантій і консультацій керівництву, направлених на удосконалення діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?