Курсова робота «Організація і методика перевірки операцій з товарами в ході аудиту», 2010 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 21.06.2011 11:45 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки операцій з товарами в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки операцій з товарами 5 1.2. Товари як об’єкт аудиторської перевірки 10 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки операцій з товарами 14 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки операцій з товарами 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 18 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту операцій з товарами 20 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки операцій з товарами: напрями розробки, порядок використання 23 Розділ 3. Методика перевірки операцій з товарами в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю операцій з товарами 27 3.2. Типові порушення в обліку наявності та використання товарів, виявлені аудитором 31 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту операцій з товарами 35 Висновки і пропозиції 39 Список використаних джерел 43 Додатки 46

Висновок

Товар – це продукт праці, який виготовлений для подальшого продажу (обміну) та основною метою якого є задоволення споживчих потреб покупців. При цьому товаром можуть виступати як продукція, так і послуги, роботи, цінні папери, диревативи, необоротні активи тощо.

У всіх досліджених джерелах науковці рекомендують проводити в ході аудиту інвентаризацію товарів та слідкувати за правильністю оформлення її результатів в обліку. Також важливими питаннями є перевірка оцінки та переоцінки товарів, стану їх зберігання, документів та рахунків, які використовуються для їх обліку, відображення операцій з товарами в регістрах обліку та фінансовій звітності. Деякі автори теж виділяють окремо перевірку правильності ведення податкового обліку з товарними операціями.

Проблемам аудиту операцій з товарами присвячено чимало праць в наукових та практичних періодичних виданнях. На основі проведеного дослідження періодичної літератури було виявлено наступні проблемні питання з аудиту операцій з товарами: внутрішній аудит операцій з товарами на торговельних підприємствах; аудиторські послуги з оцінки виконання зобов’язань за операціями з імпортними товарами; аудиторські процедури при проведенні аудиту операцій з товарами на торговельному підприємстві.

Крім цього досить багато праць науковців присвячено питанням удосконалення обліку операцій з товарами на підприємствах торгівлі, в яких розглядаються питання стосовно автоматизації обліку торговельного підприємства, особливості податкового та управлінського обліку товарних операцій, проблеми обліку націнки, транспортно-заготівельних витрат, знижок тощо.

При перевірці операцій з товарами слід враховувати основні положення щодо обліку товарів на підприємстві, які регламентуються нормативним актами. Основні положення щодо застосування рахунків для обліку товарів наведені в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Відповідно до неї на рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

Товарні запаси являють собою об’єкт аудиту з багатоваріантністю класифікаційних ознак і складним взаємозв’язком між ними, що необхідно враховувати в ході аудиту операцій з товарами на торговельному підприємстві.

Метою аудиту операцій з товарами є надання підтверджуючого аудиторського висновку щодо повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку і звітності операцій з товарами, а також їх наявності та стану зберігання. Виходячи з цього, основними завданнями аудиторської перевірки операцій з товарами є встановлення: реальності існування товарів, правильність оцінки товарів, відповідність аналітичного обліку синтетичному, правильність нарахування та списання торгових націнок, правильність віднесення та розподілу ТЗВ, правильність відображення операцій з товарами в облікових регістрах та звітності, правильність відображення операцій з товарами в податковому обліку тощо.

Для здійснення аудиту операцій з товарами необхідно мати джерела інформації (можливих аудиторських доказів). Основними джерелами інформації аудиту товарних операцій на підприємствах торгівлі є нормативно-правові акти, внутрішня організаційно-розпорядча документація – установчі документи, накази, договори, бізнес-плани, аналізи реалізації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність тощо.

Об’єктами аудиту операцій з товарами є: система постачання товарів та її обґрунтування, збереження товарів, неходові та залежалі товари та заходи щодо їх реалізації, операції пов’язані з матеріальними та транспортно-заготівельними витратами, кількісне та якісне прийняття товарів, облік і звітність з товарних операцій, використання товарів, виконання комерційних угод і договорів поставок товарів.

Дослідження об`єктів аудиту відбувається за допомогою комплексу методів, як загальнонаукових (дедукція, індукція, синтез, аналіз, абстрагування, аналогія, конкретизація, моделювання, класифікація), так і спеціальних прийомів аудиту (спостереження, опитування, підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд, інвентаризація, обстеження, експертна оцінка, перевірка та ін.). Застосування методів залежить від обраних для проведення аудиту об`єктів.

Предметною областю аудиту операцій з товарами є – облік надходження та руху товарів на складах, облік відвантажених та реалізованих товарів, облік витрат.

Процесу укладання договору на проведення аудиту передує процес листування між клієнтом та аудиторською фірмою. В ході процесу листування фірма-клієнт направляє аудиторській фірмі лист-пропозицію про проведення аудиту. Аудиторська фірма отримавши лист від клієнта аналізує всі важливі для себе моменти, що можуть виникнути при аудиті на цьому підприємстві та надсилає фірмі-клієнту лист-відповідь, який може бути або на згоду про проведення аудиту, або на відмову. При цьому відмову від проведення аудиту аудиторській фірмі необхідно обґрунтувати.

На початку проведення перевірки операцій з товарами аудиторами розробляється план аудиторської перевірки, в якому чітко виділяються основні етапи аудиту операцій з товарами. На основі затвердженого плану аудиторами розробляється програма аудиту операцій з товарами в якій більш детально розписані всі процедури аудиту відповідно до плану перевірки.

В ході перевірки операцій з товарами, аудитор користується розробленими робочими документами. В них він відображає інформацію, яка слугує для формування аудиторських доказів та є основою для складання аудиторського висновку про проведений аудит. При перевірці операцій з товарами робочі документи, як і в інших випадках розробляються відповідно до затвердженої програми аудиту.

Систематизація даних про порушення з організації збереження товарів дає можливість обґрунтувати критерії для вибору об’єктів інвентаризації по конкретних матеріально відповідальних особах, видах і номенклатурах товарів, де найбільш вірогідні нестачі, крадіжки, факти безгосподарності та витрачання товарів.

Аудиторський звіт та аудиторський висновок є підсумковими аудиторськими документами. Підсумкові документи (підсумкова документація) являють собою офіційні документи аудитора, які передаються замовнику за результатами проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг. Основою для підготовки підсумкових документів є аудиторські докази, одержані аудитором у процесі аудиту і систематизовані в його робочих документах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?