Дипломна робота «Дипломна робота "Організація обліку та контролю операцій з біологічними активами рослинництва у ПП Росток"», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.02.2010 11:52 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю біологічних активів 5 1.1. Економічна сутність і класифікація біологічних активів рослинництва 5 1.2. Проблемні питання щодо організації і методики бухгалтерського обліку біологічних активів рослинництва 14 1.3. МСФЗ 41 «Сільське господарство» і П(С)БО 30 «Біологічні активи»: порівняльний аспект 21 Висновки до 1-го розділу 27 Розділ 2. Організація та методика обліку біологічних активів рослинництва у пп росток 29 2.1. Організація обліку та оцінка біологічних активів рослинництва у ПП Росток.29 2.2. Методика бухгалтерського обліку поточних та довгострокових біологічних активів рослинництва у ПП Росток 39 2.3. Формування фінансових результатів у ПП Росток 45 Висновки до 2-го розділу 55 Розділ 3. Контроль операцій з біологічними активами рослинництва у пп росток 57 3.1. Внутрішній контроль операцій з біологічними активами рослинництва у ПП Росток 57 3.2. Організація та методика зовнішнього контролю операцій з біологічними активами 67 Висновки до 3-го розділу 83 Розділ 4. Охорона праці на пп росток 85 4.1. Загальні положення охорони праці на сільськогосподарських підприємствах. .85 4.2. Особливості охорони праці на ПП Росток 90 Висновки та пропозиції 96 Список використаних джерел 101 Додатки 106

Висновок

В ході даної роботи ми провели дослідження організації і методики бухгалтерського обліку і контролю біологічних активів в рослинництві на ПП Росток, за допомогою якого ми сформулювали відповідні висновки.

Отже, з введенням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи», у сільськогосподарських підприємств з’явилось чимало проблемних питань пов’язаних з обліком біологічних активів. Такими питаннями є визначення їх економічної сутності та класифікації для цілей обліку.

В ході проведеного дослідження визначення термінів «активи», «ресурси», «біологічні активи» та «біологічні ресурси», їх порівняння, ми прийшли до висновку, що найкращим чином біологічні активи характеризує наступне визначення: «Біологічні активи – це живі рослини, тварини, а також інші біологічні ресурси, контрольовані підприємством, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди».

Відповідно до даного визначення ми дійшли висновку, що біологічні активи рослинництва – це живі рослини, контрольовані підприємством, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди підприємству.

Також в ході дослідження, шляхом порівняння, співставлення та аналізу, ми дійшли висновку, що класифікацію біологічних активів краще проводити за такими ознаками: за здатністю приносити економічну вигоду на дату балансу (зрілі, незрілі); за способом використання у виробничому процесі (споживані, плодоносні); за строком використання (поточні, довгострокові). При цьому поточні біологічні активи рослинництва за ознакою, що має на увазі метод оцінки, виділено тільки один вид – оцінені за справедливою вартістю. Довгострокові біологічні активи рослинництва за методом оцінки розділяються на оцінені за справедливою та за первісною вартістю. Також довгострокові біологічні активи рослинництва можна розділити за правом власності на власні та орендовані. Така класифікація допомагає розділити біологічні активи для цілей обліку та контролю на сільськогосподарському підприємстві.

Облік біологічних активів регулюється рядом нормативних актів – П(С)БО 30 «Біологічні активи», Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів тощо. Прийняття в Україні П(С)БО 30 привело також до змін в інших Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку – П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 14 «Оренда» тощо.

Зміни нормативних вимог зумовили дослідження проблем, які виникли в обліку біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах. На основі проведеного нами дослідження статей в наукових та практичних виданнях виділено такі проблемні питання: економічна характеристика та класифікація біологічних активів, нормативне регулювання обліку біологічних активів, оцінка біологічних активів, бухгалтерський облік біологічних активів, податковий облік біологічних активів, амортизація довгострокових біологічних активів, визначення фінансових результатів сільськогосподарських підприємств на основі вимог П(С)БО 30, аналіз біологічних активів, міжнародний досвід запровадження в облікову практику МСФЗ 41. Найбільш дослідженим виявилось питання з організації та методики бухгалтерського обліку біологічних активів, а також їх оцінки та визначенню фінансових результатів на основі вимог П(С)БО 30. Подальшого дослідження потребують такі важливі питання, як податковий облік біологічних активів, нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи та здійснення контролю за операціями з біологічними активами.

Окремо в роботі виділено проблемні питання з обліку біологічних активів рослинництва, вони є наступні: організація і методика бухгалтерського обліку біологічних активів рослинництва, особливості їх оцінки, нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи рослинництва, методика визначення фінансових результатів тощо.

Також, нами було проведено порівняння основних положень викладених а МСФЗ 41 «Сільське господарство» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». Проведене дослідження показало, що П(С)БО 30 «Біологічні активи», які розроблені на основі МСФЗ 41 «Сільське господарство», суттєво між собою не відрізняються. Але є певні відмінності, які викликані набутим досвідом облікової практики в Україні. Так, зокрема, поділ біологічних активів за П(С)БО 30 проводиться на поточні та довгострокові, тоді як в МСФЗ 41 вони поділяються на зрілі та незрілі, споживані та неспоживані. Також в МСФЗ біологічні активи визначені просто, як живі тварини або рослини, без врахування того, що вони можуть зазнавати біологічних перетворень та внаслідок цього приносити підприємству економічні вигоди. П(С)БО 30 в цьому плані більш досконале, так як наведено в ньому визначення терміну «біологічні активи» біль відповідає загальним характеристикам активів підприємства.

Дослідження організації та методики обліку біологічних активів рослинництва на ПП Росток показало, що на сьогодні досить проблемним є застосування методики обліку біологічних активів за вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Основне питання, що виникає на практиці ведення обліку біологічних активів, це питання податкового обліку. Податковим законодавством встановлено, що довгострокові біологічні активи обліковуються за загальними правилами обліку основних фондів, з відповідним нарахуванням амортизації, а поточні – за загальними правилами обліку запасів.

При оцінці біологічних активів рослинництва важливим є питання моменту проведення такої оцінки, на момент оприбуткування сільськогосподарської продукції на склад, чи на момент доведення її до стану придатного для зберігання та реалізації, з врахуванням частих змін цін активного ринку на основі яких рекомендується проводити оцінку біологічних активів. Вважаємо, що оцінку необхідно проводити на момент оприбуткування продукції, а при доведенні її до стану придатного для зберігання та реалізації провести переоцінку за вирахуванням відходів та інших витрат.

Наступна проблема – визначення справедливої вартості біологічних активів рослинництва на основі цін активного ринку. Недоліком даного питання є те, що на сьогодні відсутнє єдине джерело інформації про стан цін активного ринку на продукцію рослинництва, яке б забезпечувало підприємство достовірною та своєчасною інформацією. Тому на ПП Росток справедлива вартість встановлюється на основі роздрібних цін місцевого ринку на якому дане підприємство реалізує свою продукцію. Такий підхід не суперечить вимогам законодавства та на нашу думку є більш ефективним тому що, по-перше, підприємство не несе додаткових витрат для інформування про ціни активного ринку шляхом придбання довідникової літератури чи користування послугами Інтернету, по-друге, така оцінка є більш достовірною та забезпечує формування реального фінансового результату у звітності сільськогосподарського підприємства.

Щодо методики обліку біологічних активів рослинництва, основні проблеми виникають при відображенні довгострокових біологічних активів. На досліджуваному підприємстві такими активами є багаторічні плодові насадження. Основне питання це оприбуткування продукції від незрілих довгострокових біологічних активів. На ПП Росток, витрати на збирання врожаю від молодих насаджень ще до повного плодоношення обліковуються в складі витрат зі створення насаджень, a продукцію – оприбутковують за справедливими ціни, що дає змогу частково зменшити суму витрат з вирощування насаджень ще до моменту відображення їх у складі зрілих активів незалежно від способу їх оцінки, який буде взято за основу: первісної чи справедливої вартості.

Однією з основних проблем на сьогодні також являється визначення фінансових результатів сільськогосподарських підприємств з врахуванням вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи». Застосування методики визначення фінансового результату за вимогами даного Положення спричиняє некоректне визначення фактичних фінансових результатів та зростання податкового навантаження, якщо підприємство є платником податків на загальних умовах. Причиною цього є те, що фінансовий результат від первісного визнання та переоцінки біологічних активів – це умовна величина, незабезпечена грошовими коштами. Це засвідчує фінансовий результат, який був би отриманий підприємством у разі реалізації, а не при використанні активів у виробничому процесі. Тому вважаємо, що для формування об’єктивної інформації про фінансові результати сільськогосподарських підприємств необхідно, по-перше, за справедливою вартістю оцінювати тільки біологічні активи, а сільськогосподарську продукції обліковувати відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси»; по-друге, різницю між справедливою вартістю біологічних активів та витратами на їх виробництво відображувати як збільшення (зменшення) додаткового капіталу підприємства на певну дату. Такий підхід забезпечить об’єктивність і достовірність облікової інформації щодо фінансових результатів сільськогосподарських підприємств на основі цін активного ринку та буде підтвердженим реальним надходженнями грошових коштів, що є передумовою залучення інвестиції до аграрного сектору. До того ж даний підхід відповідає вимогам економічності, так як є простим та доступним у застосування та не вимагає додаткових витрат.

Дослідження особливостей внутрішнього контролю показало, що на сьогодні не існує єдиної вітчизняної концепції внутрішнього контролю на сільськогосподарських підприємствах, яка б враховувала вимоги П(С)БО 30 «Біологічні активи». Тому в організації внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах слід користуватись зарубіжними здобутками. Відповідно до них важливою передумовою якісного внутрішнього контролю є послідовне вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, посилення ролі управлінського обліку, раціональна організація й ефективне використання методичних прийомів.

Нами було проведено якісну оцінку системи внутрішнього контролю на сільськогосподарському підприємстві ПП Росток за такими основними напрямками його побудови: організаційною структурою, розподілом обов’язків і повноважень, відповідальності в контрольному середовищі, умови збереженості активів та інформації, положення щодо органу внутрішнього контролю, кадрової політики та інформаційного середовища в умовах автоматизованих облікових процесів. Така оцінка показала низький рівень системи внутрішнього контролю на досліджуваному підприємстві. Варто додати, що така ситуація наявна не тільки на даному підприємстві, така картина простежується на багатьох сільськогосподарських підприємствах нашої країни, що підтверджується дослідженнями, які проводять науковці.

Вважаємо, що для вдосконалення внутрішнього контролю на сільськогосподарських підприємствах за операціями з біологічними активами рослинництва необхідно запроваджувати чекову форму контролю за центрами відповідальності. Запропонована система обліку та контролю витрат дозволить вилучити дублювання даних, значно розширить аналітичність обліку, підвищить його контрольні функції та оперативність інформації про відхилення витрат за всіма технологічними процесами, що дуже важливо для прийняття управлінських рішень та коректування виробничих програм. Така система дасть змогу вираховувати витрати за кожним видом виробленої продукції, визначати очікувану собівартість продукції по бригадах, відділеннях та інших підрозділах, а управлінській службі господарства, а також безпосередньо виробникам дозволить своєчасно та якісно регулювати процеси виробництва та реагувати на негативні фактори, що виникають в кожній фазі процесу виробництва продукції рослинництва.

В системі видів зовнішнього контролю діяльності сільськогосподарських підприємств значне місце займає аудит, як незалежний зовнішній контроль. У зв’язку з прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні активи» на сьогодні відсутній єдиний підхід до проведення аудиторської перевірки біологічних активів рослинництва.

Дослідження літератури з питань організації та методики аудиту показало, що найбільшою проблемою на сьогодні є відсутність єдиної методики проведення аудиту операцій з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах з врахуванням вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи». В науковій літературі даному питанню увага не приділяється взагалі. Тому проблема аудиту операцій з біологічними активами на сьогоднішній день є однією з актуальних проблем організації та методики аудиту.

В процесі дослідження нами було досліджено основні положення організації та методики аудиту на сільськогосподарських підприємствах, та враховуючи специфіку діяльності таких підприємств розроблено план та програму аудиту операцій з біологічними активами рослинництва.

Проводячи перевірку за операціями з біологічними активами рослинництва аудитору крім знань з обліку та аудиту, також необхідно мати визначені знання біологічного характеру. В окремих випадках йому можуть знадобитися консультації агронома. Крім того, аудитор повинен бути знайомий з методикою калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції.

Для встановлення об’єктивної істини щодо інформації про операції з біологічними активами аудитору необхідно провести ряд процедур, склад і зміст яких відрізняється від процедур, що застосовуються в ході аудиторської перевірки інших активів. Такі процедури фіксуються в Програмі аудиту біологічних активів. З врахуванням того, що операції з біологічними активами є багаточисленними та різноманітними, перевірку слід проводити вибірковим способом з обов’язковим встановленням рівня суттєвості в розрізі окремих груп біологічних активів, що перевіряються.

Коментар модератора

крута робота )

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи». — Гладких Т. В.