Курсова робота «Сучасні підходи до підготовки та проведення уроків розвитку звязного мовлення (навчальних переказів у 5 класі)», 2008 рік

З предмету Філологія · додано 01.02.2010 02:26 · від Віктор З Космоса · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Основна частина 1. Аналіз чинної програми з питань організації і проведення уроків навчального переказу у 5 класі 6 2. Проблема розвитку зв'язного мовлення та творчого потенціалу учнів 5 класу і роль навчального переказу в ньому 12 3. Методичні рекомендації до проведення уроків навчального переказу 21 Висновки 32 Список використаної літератури 35

Висновок

Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови.

Основна мета навчання рідної мови, актуальність якої підкреслена в чинних програмах, полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності [21, с. 3], тобто навчити школярів слухати, говорити, читати і писати (створювати тексти).

Проблему організації сучасного уроку розвитку зв’язного мовлення учнів за допомогою навчальних переказів досліджено у наукових працях таких вчених, як: Н. Бондаренко [1], Т. Донченко [9], Л. Мацько [12], О. Глазова [6; 5], В. Мельничайко [13], Г. Рогова [24] та ін. Проте і досі вона залишається актуальною, оскільки мовна освіта в Україні постійно розвивається, відбувається інтеграція в загально європейське суспільство, що не може не вплинути на процес навчання в сучасній школі.

Аналіз чинної програми з української мови засвідчив докорінне оновлення освітніх орієнтирів, погляду на виховання, стосунки вчителя й учнів як суб'єктів навчально-пізнавального процесу.

Згідно з програмою для 12-річної школи основними завданнями навчання української мови в основній і старшій ланках середньої загальноосвітньої школи є:

– виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

– вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

– ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

– орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

– формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому [21, с. 4].

Отже, чинна програма з української мови для 12-школи покликана забезпечити нові підходи до навчання рідної мови, зокрема і в 5 класі. У ній враховано сучасні тенденції розвитку мовної освіти, національні пріоритети української держави. Можливо, реалізована в програмі система розвитку зв'язного мовлення учнів не в усьому досконала (незрозуміло, чому в 5 класі рекомендується писати твори без плану, якщо над планом діти багато працювали в початкових класах; неповними є вказівки на види переказів тощо). Але по кожному аспекту навчальної роботи намічено виразні перспективні лінії. Враховуючи накреслення програми, вчитель мусить вдумливо підійти до кожної письмової роботи, забезпечити, щоб вона стала логічним продовженням попередніх робіт, новим кроком у мовленнєву розвитку учнів.

Особливо актуальною стала проблема набуття учнями творчого самостійного досвіду. Суспільству потрібна інтелектуально й соціально компетентна особистість, здатна самокритично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв'язувати проблеми, створювати нове. Звісно, для формування такої особистості треба використовувати у шкільному навчально-виховному процесі інноваційні методи і прийоми навчання, особливі завдання і вправи, які спонукали б школярів до творчої діяльності. Такі методи визначаються самими особливостями творчості.

У педагогічній науці творчою вважається продуктивна, самостійна, цілеспрямована діяльність школяра, яка відзначається нестандартним застосуванням одержаних знань, умінь і навичок. У її процесі учень комбінує, змінює чи створює щось нове на доступному для нього рівні. Основними показниками творчості школяра є самостійність, ініціативність, активність, а результатом творчої самостійної діяльності якісно нові цінності, важливі для формування особистості та її самореалізації в роки навчання і в подальшому житті [16, с. 59]. Саме уроки розвитку зв'язного мовлення, на наш погляд, повинні відігравати вирішальну роль у набутті учнями творчих здібностей, розвитку їх як високоморальних особистостей, зі сформованими поглядами на життя тощо. А одну з найважливіших ролей мають відіграти уроки навчального переказу.

В сучасній школі переказові як виду роботи з розвитку зв’язного мовлення приділяється досить значна увага. Про це свідчить хоча б той факт, що саме письмовий переказ винесено на випускний іспит з української мови. І це не випадково, бо переказ дозволяє перевірити розвиток у школярів усіх чотирьох видів комунікативних навичок – слухати, читати, говорити і писати. З погляду психології мовлення, переказ включає два взаємозв’язані процеси, які відповідають чотирьом основним видам мовленнєвої діяльності – слуханню, читанню, говорінню і письму. Це унікальний вид роботи, бо одночасно формує всі чотири види комунікативних умінь. Учні навчаються осмислено слухати та читати текст, а потім репродукувати його в усній і писемній формах мовлення. За допомогою переказів здійснюється навчання школярів сприйняття та відтворення текстів різних типів і стилів мовлення.

Успіхів у розвитку зв’язного мовлення на основі переказу доможеться той учитель, який уміє забезпечити поступовість у наростанні труднощів, посилення ролі самостійності учнів, а також урізноманітнення видів переказів.

Уроки навчальних переказів, як і інших уроків зв'язного мовлення та й взагалі будь-які уроки, мають відповідати сучасним вимогам, тому при їх підготовці та організації необхідно враховувати найновіші психолого-педагогічні досягнення науки та методологічні розробки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?