Дипломна робота «Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 30.01.2010 21:48 · від Ирина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність оподаткування підприємств 6 1.1. Економічна сутність та значення розрахунків підприємства з бюджетом 6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку розрахунків з бюджетом 19 1.3. Організаційно - економічна характеристика підприємства 27 Розділ 2. Розробка системи обліку і контролю розрахунків підприємства ТОВ «Мрія» 34 2.1. Первинний облік та документування розрахунків з бюджетом 34 2.2. Фінансовий облік розрахунків ТОВ «Мрія» 42 2.2.1. Облік по податку на прибуток 42 2.2.2. Облік податку на додану вартість 52 2.2.3. Облік розрахунків акцизного збору 58 2.2.4. Облік розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 63 2.2.5. Інші розрахунки з бюджетом 68 2.3. Податкова звітність 74 2.4. Організація розрахунків з бюджетом та завдання посилення контролю розрахунків за податками 80 2.5. Удосконалення організації і ведення розрахунків з бюджетом з використанням комп’ютерних технологій 84 Розділ 3. Проектування системи економічного аналізу, контролю та аудиту розрахунків за податками 96 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 96 3.2. Аналіз розрахунків з бюджетом 104 3.3. Основні концепції методики проведення аудиту податкової звітності та розрахунків підприємства з бюджетом 114 3.4. Організація обліково-аналітичного процесу з проведення розрахунків з бюджетом 122 Висновок 139 Список використаних джерел 147

Висновок

Податки являють собою обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету. Економічна суть податку – це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій; для утримання державних підприємств, робітників бюджетної сфери, шкіл, лікарень, виконання державних програм, підтримки наукової діяльності.

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до державного та місцевих бюджетів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

З метою впорядкування розрахунків підприємства з бюджетом було прийнято Закони України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та "Про систему оподаткування", які є їх правовою основою. Для здійснення розрахунків з бюджетом необхідно також керуватися Законами України: "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість", "Про податок з доходів фізичних осіб"; Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" та 17 "Податок на прибуток", іншими стандартами; Указами Президента України, Декретами Кабінету Міністрів України, інструкціями та рекомендаціями МФУ і ДПАУ.

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів), згідно із Законом України "Про систему оподаткування", зобов'язані:

вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами;

подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів);

сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни;

допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Податковий облік призначений для відображення операцій, пов'язаних зі збором інформації про зобов'язання підприємства по податках перед бюджетом. Його можна визначити як систему збору, фіксації і обробки інформації, необхідної для правильного визначення (обчислення) податкових зобов'язань платника.

Кожне підприємство має справу зі сплатою різних податків та платежів до бюджету з моменту свого створення.

Для правильного нарахування податків необхідно знати:

Об'єкт оподаткування;

Ставку обчислення;

Джерело сплати.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що направляються в дохід бюджету призначено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". На цьому ж рахунку ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню) та облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з виникнення та погашення таких зобов'язань відбувається на підставі первинних документів: розрахунків бухгалтерії, податкових накладних, виписок банку, платіжних доручень.

Нараховані платежі до бюджету відображаються по кредиту, а належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо – по кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами". Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів. Дебетове сальдо означає переплату до бюджету, тобто зайве перераховану до бюджету суму, яку необхідно зарахувати в рахунок наступних платежів або повернути. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства, тобто суму, яку необхідно перерахувати до бюджету.

Розрахунки по податках, зборах та обов'язкових платежах належать до складу поточних зобов'язань. Поточні зобов'язання – це короткострокові фінансові зобов'язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом 12 місяців з дати складання балансу.

Податкова звітність становить систему взаємопов'язаних узагальнених показників які відображають результати діяльності підприємства за звітний період. Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку.

Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, зазначену в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним фінансового обліку та даним книг податкового обліку. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

В умовах високих податкових ставок неправильний або недостатній облік податкового фактора може призвести до вельми неблагополучних наслідків або навіть банкротству підприємства. З іншого боку, правильне використання передбачених податковим законодавством пільг та знижок забезпечить не тільки збереженість отриманих фінансових накопичень, але й можливість фінансування розширення діяльності, нових інвестицій за рахунок економії на податках або навіть за рахунок повернення податкових платежів із бюджету.

Зміст і головна ціль аналізу розрахунків з бюджетом – оцінка та виявлення можливостей збільшення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної податкової політики.

Неодмінною умовою вдосконалення управління розрахунків підприємства з бюджетом є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю і аналізу з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ).

Коли організовано АРМ бухгалтера є підстави розмежувати різні функції обліку, щоб не дублювати розв'язування одних і тих самих задач. Правильне формування задач, їх взаємозв'язок дають можливість на основі автоматизації розв'язувати облікові, контрольні та аналітичні задачі в управлінні розрахунками підприємства з бюджетом.

Облік розрахунків з бюджетом повинен забезпечувати надходження реальної та достовірної інформації про нараховані та сплачені податки, збори та обов'язкові платежі до бюджету. Саме це визначає склад головних завдань цієї ділянки обліку:

забезпечення достовірного визначення зобов'язань підприємства по податках перед бюджетом;

своєчасні і правильні арифметичні підрахунки при нарахуванні податків і обґрунтуванні ставок і пільг;

контроль за повнотою і своєчасністю нарахування та сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.

Чітке виконання вказаних завдань значною мірою залежить від рівня автоматизації обліку розрахунків з бюджетом на підприємстві, що повинен охоплювати всю сукупність задач із синтетичного та аналітичного обліку і контролю.

При застосуванні АРМ функції бухгалтерів змінюються наступним чином:

основним обов'язком бухгалтера, відповідального за ведення обліку на конкретній ділянці, є обробка локальної інформації на відносно невеликій інформаційній базі;

інформація надходить або у вигляді заповнених первинних документів з регламентованою структурою, або первинний документ заповнюється і оформлюється на комп'ютері безпосередньо бухгалтером;

обробка документів полягає у відображенні інформації з документів в облікових регістрах шляхом введення їх реквізитів та формування проводок;

обробка облікової інформації суворо регламентується як інструктивними матеріалами, так і технологією роботи з нею в системі.

Суттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських даних. Інформаційна програмна система за наявності адекватного супроводу з боку розробника або провайдера забезпечує, по суті, безперервний контроль за веденням облікових записів та складанням документів. Грамотно побудована система обов'язково має "захист", нав'язує бухгалтеру і управлінцю правила обліку і схему документообігу, задані відповідальними особами і зафіксовані при налаштуванні системи. Практичний результат для підприємства – зменшення імовірності штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера. Оперативність результативної облікової інформації дозволяє також посилити контроль за законністю та економічною ефективністю операцій по розрахункам з бюджетом..

Інформаційна система "Бест-Звіт" призначена для підготовки податкової звітності підприємств та автоматизації діяльності податкових органів. У розпорядження платників податків надано близько 600 форм звітності, що оперативно оновлюються розробником відповідно до змін у податковому законодавстві. Оскільки "Бест-Звіт" взаємодіє з будь-якими бухгалтерськими системами, вона позбавляє бухгалтера зайвої роботи з введення фінансової інформації. Більше того – програма здійснює попередній аналіз звітів за алгоритмами, що використовуються в податкових органах, даючи можливість виявити і виправити помилки ще до візиту до податкової інспекції. У свою чергу, працівники податкових служб отримують потужні засоби для збирання, обробки й аналізу даних, поданих платником податків.

Система "Бест-Звіт" має стати важливим елементом у системі бухгалтерської звітності кожного платника податків.

"Бест-Звіт" дозволяє готувати звітність до податкової інспекції, цільових фондів (Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків тощо), Державного комітету статистики, Державного центру зайнятості, Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це забезпечується підтримкою комплексом більш ніж 600 різних звітних бланків. При змінах у законодавстві випускаються пакети оновлень до програмного комплексу.

За результатами проведеного аналізу діяльності ТОВ „Мрія" можна зробити наступні висновки:

Можна відмітити покращення діяльності підприємства у 2004 році.

Спостерігається зростання прибутків.

Дане підприємство не можна вважати стабільним, тому що показники фінансової стабільності та платоспроможності знаходяться на низькому рівні.

Поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом ТОВ „Мрія" у 2004 році мало – 13 тис. грн.; у 2005 році – 8 тис. грн.; і у 2006 році, також 8 тис. грн.

Отже у 20064 році, порівняно з 20042 роком поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом зменшились на 5 тис. грн. або на – 38,47%. Якщо порівняти 2006 та 2005 роки, то поточні зобов'язання за цей період залишились незмінними.

Показники тривалості кредиторської заборгованості ТОВ „Мрія" перевищують такі ж показники дебіторської заборгованості, а це означає вміння утримувати позики довше, ніж дозволяти це своїм боржникам.

Визначено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія" сплачувало протягом 2004 - 2006 pp. такі податки, збори та інші платежі – як плата за землю, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, комунальний податок, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємства.

Аудит розрахунків з бюджетом встановив достовірність первинних даних щодо наявності зобов'язань перед бюджетом, реальність наявних зобов'язань, законність і доцільність проведених розрахунків, повноту і своєчасність відображення даних в первинних документах та облікових регістрах, правильність ведення обліку і його відповідність прийнятій на підприємстві обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, достовірність відображення стану зобов'язань за розрахунками по податкам та зборам у звітності підприємства.

Провівши перевірку бухгалтерської та податкової звітності, можна відмітити правильність її складання і відображення реального стану підприємства. Податки та платежі до бюджету нараховуються в повному обсязі та сплачуються вчасно.

Облік ведеться вручну, що значно знижує його правильність, точність та швидкість обробки інформації.

Пропонуються наступні заходи по удосконаленню обліку, аналізу і контролю розрахунків підприємства з бюджетом:

Удосконалити документообіг на підприємстві шляхом раціональної організації документального забезпечення обліку розрахунків підприємства з бюджетом.

Удосконалити методологію обліку розрахунків підприємства з бюджетом згідно Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, постійно узгоджуючи її зі змінами в законодавстві України.

Удосконалити систему внутрішнього контролю обліку розрахунків підприємства з бюджетом, розробивши спеціальні правила та процедури і закріпивши їх за певними виконавцями.

Розробити методику аналізу розрахунків підприємства з бюджетом, згідно з рекомендаціями, наведеними в даній роботі та відповідно до методики проведення фінансового аналізу, яка застосовується для дослідження стану розрахунків по податках та виявлення шляхів подальшої їх мінімізації.

Поліпшити систему бухгалтерського обліку, шляхом застосування комп'ютерної техніки та автоматизованого обліку. Для кращого ведення обліку та управління розрахунками з бюджетом, на базовому підприємстві пропонується встановити на робочих місцях бухгалтерів комп'ютери з програмою „Бест-Звіт".

Здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації облікових працівників (організація семінарів, тренінгів, курсів).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення