Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів та їх накопиченої амортизації на прикладі ЗАТ «Стептехсервіс»», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.01.2010 03:48 · від mantik · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів та її накопиченої амортизації 10 1.1. Нематеріальні активи, їх сутність і значення 10 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку та аудиту нематеріальних активів та її амортизації 19 1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналіз та аудиту нематеріальних активів та її амортизації 23 1.4. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Стептехсервіс» 27 РОЗДІЛ 2. Облік нематеріальних активів та її накопиченої амортизації 34 2.1. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів та її амортизації 34 2.2. Фінансовий облік нематеріальних активів 41 2.3. Управлінський облік нематеріальних активів 49 2.4. Податковий облік нематеріальних активів 51 2.5. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів із застосуванням комп’ютерних технологій 56 РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит нематеріальних активів та її накопиченої амортизації на ЗАТ «Стептехсервіс» 65 3.1. Організаційно-інформаційна модель нематеріальних активів 65 3.2. Аналіз нематеріальних активів та її накопиченої амортизації 69 3.3. Аудит нематеріальних активів 79 3.4. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту нематеріальних активів та її накопиченої амортизації із застосуванням комп’ютерних технологій 84 Висновки і пропозиції 90 Список використаної літератури 95 Додатки 102

Висновок

Відповідно до п. 4 П(с)БО 8 нематеріальний актив – немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований й утримується підприємством з метою використання протягом період)' більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.

Тобто, виходячи з визначення нематеріального активу можна виділити наступні його критерії:

1) немонетарний актив;

2) не має матеріальної форми.

Згідно з п. 4 П(с)БО 19:

Немонетарні активи - всі активи, крім коштів, їхніх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або певної) сумі грошей.

Виходячи з п. З П(с)БО 1:

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе одержанню економічних вигід у майбутньому.

Виходить, що нематеріальний актив – це ресурс, що не може бути, по-перше, фінансовим капіталом відповідно до першого економічного критерію - "немонетарний актив"; по-друге, згідно з другим критерієм "не має матеріальної форми", не може бути ні землею, ні капіталом.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Планом рахунків для відображення в обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок 12 «Нематеріальні активи».

За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Для обліку нематеріальних активів за їх групами до рахунка 12 «Нематеріальні активи» передбачені такі субрахунки:

121 «Права користування природними ресурсами»

122 «Права користування майном»

123 «Права на знаки для товарів і послуг»

124 «Права на об’єкти промислової власності»

125 «Авторські та суміжні з ними права»

126 «Гудвіл»

127 «Інші нематеріальні активи»

Система бухгалтерського обліку – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві.

Розглянуте в дипломі підприємство ЗАТ «Стептехсервіс» було створено в 2002 р. За цей час підприємство зарекомендувало себе як надійний діловий партнер.

ЗАТ «Стептехсервіс» поставляє різне низьковольтне стандартне й нестандартне електроустаткування й комплектуючі до нього, а також провадить будь-якої складності ремонти спецкранів, верстатів, рудно-грейферних перевантажувачів, екскаваторів, які у свою чергу забезпечують бездоганну роботу на підприємствах багатьох регіонів України.

Вся продукція, що випускає нашим підприємством, сертифікована й відповідає міжнародним стандартам.

2008 році рентабельності продукції2008 рік відмітився роком економічного спаду діяльності підприємств в енергетичній галузі і діяльність ЗАТ «Стептехсервіс» не є винятком данного відображення.

В роботі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності за 2006-2008 рр., за даними якого спостерігається невеликий спад ефективності роботи, про що свідчить поступове зниження показника рентабельності основної діяльності підприємства за аналізований період на 4,3% у порівнянні з 2006 роком або темп зниження складає 53,1%. Прибуток від реалізації товарної продукції знизився протягом 2008 року в порівнянні до 2006 року практично в двічі або на 51,1%. На зниження даного показника вплинуло збільшення обсягів собівартості реалізованої продукції, яка збільшилась на 1467,3 тис. грн. або на 4,7%, у порівнянні з 2007 роком цей показник нижчий на 6094,4 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції протягом 2008 року також знизився в порівння з 2006 і 2007 роками на 2410,8 тис. грн. або на 5,4%, при цьому витрати на одну гривню товарної продукції зросли на 8,3% за рахунок збільшення статті матеріальних витрат на яку в свою чергу вплинули ціни на сировину, матеріали та енергоносії, а також відображення стрімкої інфляції, яка спостерігалась протягом 2008 року.

Щорічно чисельність промислово-виробничого персоналу зменшується і на кінець 2008 року склада 356 осіб, що всвою чергу і зменшився фонд оплати праці на 2726 тис. грн. або на 32,7%, також ці показники в свою чергу підтверджують зменшення середньої суми заробітної плати працівників в середньому на 432,5 грн. або на 24,8%.

Зменшення чисельністі промислово-виробничого персоналу позитивно вплинуло на такий показник як виробіток на одного працівника, який збільшився в 2008 році на 21,7 грн. або 20,8%. Дана стратегія скорочення витрат виробництва через скорочення певного виробничого персоналу позитивний характер.

За даними первинного обліку підприємства ЗАТ «Стептехсервіс» відомо, що станом на 31 грудня 2006 року вартість нематеріальних активів становила 193,9 тис. грн., станом на 31 грудня 2007 року – 460,7 тис. грн., станом на 31 грудня 2008 року – 340,8 тис. грн.

Вартість нематеріальних активів у 2008 році зменшилася в порівнянні з 2007 роком на 119,9 тис. грн., що становить 26,03%, а в порівнянні з 2006 роком на збільшилась на 146,9 тис. грн.

Також спостерігається зміна в питомій вазі НМА на підприємстві, а саме: в 2006 році найбільшу питому вагу в НМА складає стаття право на об’єкти промислової власності – 48,7%, авторські права та суміжні з ними права, яка складає 47,8%; в 2007 році вартість НМА зросла і структура у відсотковому значенні дещо змінилась і найбільшу вартість 51,7% має стаття авторські права та суміжні з ними права; в 2008 році відбулось зменшення вартості НМА за рахунок продажу власного продукту.

Загалом на підприємстві ЗАТ «Стептехсервіс» спостерігається тенденція до зменшення вартості нематеріальних активів.

Коефіцієнт вибуття у 2008 році випереджає коефіцієнт відновлення на 0,03; у 2007 році коефіцієнт відновлення випереджає коефіцієнт вибуття на 0,52 пункти, це говорить про те, що підприємство піклується про відновлення нематеріальних активів, списуючи чи реалізуючи їх.

Необхідно також відзначити, що нематеріальних активів на кінець 2007 року стало значно більше, а саме на 137,6% або на 266,8 тис. грн. проти 2006 року, але вже на кінець періоду 2008 року їх вартість зменшилась на 119,9 тис. грн. у звязку з продажем права на використання промислового винаходу, що також мало позитивний фінансовий результат на підприємстві у вигляді прибутку.

У 2008 році фондоозброєність праці, тобто забезпеченість виробництва необоротними матеріальними і нематеріальними активами, на підприємстві зменшилася на 0,62 пункти. Показник фондомісткості необоротних активів у 2008 році збільшився у порівнянні з 2007 роком на 0,15 пункти, а обсяг фондомісткості НМА навпаки в 2008 році зменшився проти 2007 року на 0,001 пункти.

Аудит нематеріальних активів підприємства проводила аудиторська фірма ТОВ «Аудит-Результат». Під час перевірки було встановлено, правильність відображення за статтями балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього порівнювались залишки бухгалтерського обліку за кожним видом активів з даними балансу станом на 31.12.2008 р., зокрема залишки необоротних активів становлять 25576 тис. грн., у тому числі:

- нематеріальні активи 340,8 тис. грн.;

- основні засоби 19673 тис. грн.;

- інші фінансові інвестиції 207,3 тис. грн.;

- відстрочені податкові активи 3517,6 тис. грн

Так, в процесі визначення вартості програмного продукту (комп’ютерної програми) витрати не було віднесено на витрати з статті «Авторські й суміжні права з ними» згідно з планом рахунків та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» повинні було б віднеси до відображення на ЗАТ «Стептехсервіс» на рахунок 125. Серьозних викривлень на відображення фінансового обліку це не мало, але заплутує таке тлумачення з нормативних документів України.

Виконання аналітичних процедур у процесі аудиту підприємства має формальний характер і не документується, що зумовлює проблеми, пов'язані з витратами часу на проведення аналізу та відсутністю договірної ціни результатів здійсненого аналізу. Крім того, це спричинює питання похідного характеру щодо мети, завдань та джерел інформації аналізу використання нематеріальних активів.

У межах укладеного договору на проведення аудиту було запропоновано розробляти програму аналізу, оскільки методика виконання аналітичних процедур та обсяг їх застосування є предметом професійного судження аудитора. У програмі запропоновано відображувати інформацію про мету і завдання аналізу, об’єкт аналізу, джерела інформації і період, за який проводиться аналіз, та систему показників, що використовуються для аналізу нематеріальних активів, а також запропонована класифікація нематеріальних активів, яка наближає бухгалтерський облік нематеріальних активів на ЗАТ «Стептехсервіс» до норм і принципів Європейського співтовариства, що дозволить більш правильно відображати в бухгалтерському обліку об'єкти інтелектуальної власності (нематеріальні активи).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення