Дипломна робота «Поняття та види господарських товариств», 2007 рік

З предмету Право · додано 26.01.2010 20:25 · від Татьяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Господарське товариство як суб’єкт господарювання 6 1.1. Поняття та правові ознаки господарського товариства 6 1.2. Правове регулювання діяльності господарського товариства 10 1.3. Правовий режим майна в господарському товаристві 39 1.4. Правовий статус учасників господарського товариства 48 Розділ іі. Види господарського товариства 64 2.1. Акціонерне товариство, як вид господарського товариства 64 2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю, як вид господарського товариства 76 2.3. Повне товариство, як вид господарського товариства 82 2.4. Командитне товариство, як вид господарського товариства 85 Висновок 89 Список використаної літератури 94

Висновок

При написанні дипломної роботи мною була досліджена тема «Господарські товариства в системі діючого законодавства України». При розкритті питань теми визначено поняття господарського товариства, його правові ознаки, проаналізовано підстави його виникнення та припинення, діяльність, правовий статус учасників, правовий режим майна, управління, окреслено та досліджено його види.

Підставою для того, щоб мною було розпочате написання дипломної роботи є дослідження проблеми існування господарського товариства в Україні. Господарське товариство є одним найбільш поширених суб’єктів підприємницької діяльності. Але на даний час діяльність господарських товариств неналежним чином регулюється законодавством України. Сфера господарювання потребує нормативно-правового врегулювання відносин пов’язаних з створенням, функціонуванням, діяльністю господарського товариства, як на державному так і на локальному рівнях. Досягнення балансу у відносинах, які складаються між його учасниками, всередині товариства, органами та самим господарським товариством з іншими суб’єктами права – державою, різними юридичними та фізичними особами в сучасних економічних умовах мають дуже велике значення.

Метою дослідження є розкриття такої юридичної категорії, як господарське товариство, детальне його дослідження, аналіз підстав виникнення, функціонування та діяльності, вдосконалення теоретичних положень що стосуються господарських товариств, та виявлення ефективного правового регулювання їх діяльності.

В ході дослідження я спробувала вирішити наступні завдання – на основі чинного законодавства та практичного матеріалу проаналізувати діяльність господарських товариств в Україні їх виникнення, види, правовий статус їх учасників, правовий режим майна, управління, припинення діяльності.

Аналіз норм законодавства при написанні дипломної приводить до ряду висновків, а саме:

1. В процесі дослідження, я дізналася, що залишається питання, яке на мій погляд, досить нечітко визначає поняття «Господарського товариства» та містить ряд суттєвих недоліків, а саме:

• визначення господарських товариств як підприємств, установ, організацій не мають суттєвого навантаження – терміни «підприємства», «установи», «організації» характеризують різні організаційно-правові форми юридичних осіб; було б доречніше визначити господарські товариства як юридичні особи – ця категорія є визначеною та виражає ознаки господарського товариства;

• не всі товариства створюються на основі договору;

• склад учасників визначений як юридичні особи та громадяни - не зовсім конкретне формулювання: якщо немає спеціальних обмежень, то господарське товариство може створюватися тільки громадянами чи тільки юридичними особами; в якості учасників вказуються тільки громадяни; між іншим учасниками можуть виступати українські та іноземні громадяни, особи без громадянства, тобто фізичні особи;

• вказівка, що господарське товариство створюється «шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності», є не точною, оскільки об'єднання підприємницької діяльності характерно тільки для двох видів господарського товариства – повного та командитного.

2. Актуальною проблемою на даний час є вдосконалення правового статусу господарських товариств в законодавстві України. Сьогодні діяльність господарських товариств регулює велика кількість нормативних актів. Неузгодженість законодавства може призвести до негативних наслідків, які будуть позначатись на функціонуванні самих товариств. Справа в тому, що такі законодавчі акти як: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про господарські товариства», які найбільш ширше регулюють статус господарських товариств протирічать одне одному. Цікаво те, що поряд з нормами, які викликають занепокоєння, у кодексах є положення, що можуть мати позитивний ефект, однак і вони суперечать чинному законодавству. Наприклад, що стосується акціонерного товариства, то Цивільний кодекс України передбачає, що акціонерне товариство має право випуску облігацій на суму, яка не перевищує розміру статутного фонду або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами. Разом з тим Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» визначено, що акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25 відсотків від розміру статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених акцій.

На мою думку суму випуску облігацій можна збільшити до 40 % від розміру статутного фонду.

3. Актуальною проблемою також є те, що законодавством України недостатньо врегульовано питання, які пов'язані з притягненням учасників окремих видів господарських товариств до відповідальності за боргами товариства. Зокрема, у товаристві з додатковою відповідальністю – не визначено характер відповідальності учасників вказаного товариства; у повному товаристві – не врегульовано законодавчо питання про відповідальність його учасників після виходу з товариства у випадку, якщо відсутнє правонаступництво; у командитному товаристві – не продумана концепція відповідальності вкладника, оскільки не передбачає механізму притягнення вкладника до відповідальності за одним визначеним договором. Така відповідальність може наступати тільки при визнанні договору, який підписаний від імені товариства, недійсним.

4. Залишається також неврегульованим питання виходу учасників з господарського товариства. Аналізуючи законодавчу базу з даного питання з'ясовується, що законодавець підійшов до вирішення з сторони грошової вартості майна. Розглядаючи дану проблему в процесі ліквідації товариства, законодавець передбачає розпродаж майна. З огляду на вище вказане, вдосконалення існуючого законодавства має йти шляхом як зміни окремих норм та правил, що не виправдали себе на практиці, так і за рахунок значного розширення сфери правового регулювання всіх пов'язаних з володінням та розпорядженням такою власністю відносин, у тому числі за рахунок використання позитивного зарубіжного досвіду.

5. Не вирішеним законодавчо залишається питання про можливість участі в господарському товаристві державних органів, установ та організацій. Державний орган має право виступати засновником господарського товариства, якщо це передбачено законодавством чи іншим нормативним актом, який визначає компетенцію вказаного органу. Що ж стосується державних установ та організацій необхідно застосовувати норму, яка не дозволяє використовувати для формування установчого фонду бюджетні кошти. Якщо державна установа та організація крім бюджетного фінансування має й інші доходи, то за рахунок цих доходів може формуватися установчий фонд господарського товариства. Участь в господарському товаристві не повинна мати протиріччя з установчою метою діяльності установи чи організації.

6. На мою думку, одним з найпоширеніших видів господарських товариств, які застосовуються на території України є акціонерні товариства. Вони мають ряд переваг у порівнянні з іншими видами ділових організацій, які роблять їх найбільш придатною формою для великого бізнесу в силу цілого ряду причин. Перш за все, акціонерні товариства можуть мати необмежений термін існування, в той час як період дії підприємств, заснованих на приватній власності чи товариств з участю фізичних осіб, як правило, обмежений рамками їх засновників. Акціонерні товариства, завдяки випуску акцій, одержують більш широкі можливості в залученні додаткових коштів у порівнянні з некорпоратизованим бізнесом. Оскільки акції мають достатньо високу ліквідність, їх набагато легше перетворити в гроші при виході з акціонерного товариства. Ніж отримати назад частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Безперечно, що моя дипломна робота не претендує на вичерпне висвітлення такого об'ємного та цікавого питання, щодо господарських товариств, проте автор цієї роботи має надію, що дана праця внесла хоч деяку ясність та чіткість, щодо правового статусу господарських товариств. Хотілося б звернути увагу, що дана тема буде актуальною завжди, так як практика довела, що господарське товариство буде існувати, а значить будуть виникати суперечності, а при виникненні суперечностей завжди існує дві сторони.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?