Дипломна робота «Методика проведення інвентаризації активів та відображення її результатів в обліку», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.01.2010 18:35 · від Косенко Дарья · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні основи організації інвентаризації на підприємстві 1.1. Мета, завдання та джерела проведення інвентаризації 9 1.2. Основи методики та організації проведення інвентаризації 21 1.3. Активи підприємства: визначення та класифікація 28 1.4. Нормативно-правове забезпечення організації проведення інвентаризації 34 Розділ 2. Організація інвентаризації активів підприємства на ват „кременчуцький колісний завод” 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Кременчуцький колісний завод” 38 2.2. Інвентаризація необоротних активів підприємства 45 2.3. Інвентаризація оборотних активів підприємства 57 2.4. Інвентаризація грошових коштів та дебіторської заборгованості підприємства 63 2.5. Управлінський облік активів підприємства 67 2.6. Податковий облік активів підприємства 72 2.7. Шляхи вдосконалення організації проведення інвентаризації на підприємстві 80 Розділ 3. Економічний аналіз активів підприємства на ват „кременчуцький колісний завод” 3.1. Сутність, завдання та джерела формування інформації для аналізу активів 86 3.2. Аналіз структури активів підприємства 89 3.3. Аналіз складу, структури і динаміки необоротних активів 94 3.4. Аналіз складу, структури і динаміки оборотних активів 99 3.5. Аналіз стану дебіторської заборгованості та грошових коштів 106 3.5. Шляхи поліпшення використання активів підприємства 112 Розділ 4. Аудит активів на ват „кременчуцький колісний завод” 4.1. Мета, завдання та джерела аудиту активів підприємства 116 4.2. Методика проведення аудиту активів підприємства 123 4.3. Аудиторський висновок 134 Розділ 5. Економіко-математичне моделювання при прогнозуванні використання активів підприємства 141 Розділ 6. Охорона праці на ват „кременчуцький колісний завод” 6.1. Завдання охорони праці 150 6.2. Аналіз умов праці на підприємстві 151 6.3. Забезпечення нормальних умов праці 154 6.4. Пожежна безпека на підприємстві 157 Висновки та пропозиції 162 Список використаних літературних джерел 166 Додатки 169

Висновок

В дипломній роботі досліджено теоретичні та практичні питання проведення інвентаризації активів на підприємстві, процес проведення аналізу та аудиту активів на підприємстві.

Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає одне з виробничих підприємств міста Кременчука - ВАТ „Кременчуцький колісний завод”. Кременчуцький колісний завод – сучасне спеціалізоване підприємство в сфері виробництва сталевих холодно-штампованих коліс до автомобілів і сільськогосподарської техніки.

На заводі працює 4 основних цехи, з них 3 спеціалізовані на виготовленні коліс автомобільних, тракторних та до сільгоспмашин, а один здійснює фарбування, пакування і відвантаження готової продукції. Усі цехи основного і допоміжного виробництва виконали виробничі завдання.

Дохід від реалізації продукції підприємства протягом 2006-2008 років постійно зростає. Збільшення обсягів продукції відбулося за рахунок збільшення попиту на продукцію підприємства внаслідок його виходу на нові ринки України й СНД.

Постійне збільшення фонду оплати праці на підприємстві пов’язано із зростанням мінімальної заробітної плати працюючих та за рахунок збільшення преміальних виплат (впроваджено систему виплати премій за результатами роботи підприємства за відповідний квартал та рік). Підвищення заробітної плати, як один із методів мотивації, позитивно впливає на процес виробництва продукції, збільшуючи її кількість та покращуючи якість.

Проводячи аналіз прибутку підприємства за 2006 – 2008 роки, вбачається постійне його збільшення, яке відбулося за рахунок правильного планування та використання матеріальних та трудових ресурсів, додержання умов бізнес-плану. В результаті фінансово-господарської дiяльностi підприємства у звітному фінансовому 2008 році було отримано прибуток в сумі 25105,7 тис.грн.

Фінансова звiтнiсть ВАТ „Кременчуцький колісний завод” складається своєчасно, у повній мiрi i вiдповiдає вимогам положенням (стандартам0 бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою та вiдповiдає вимогам, викладеним в Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 р., з урахуванням змін та доповнень. У вiдповiдностi до норм ведення бухгалтерського обліку на підприємстві прийнятий Наказ „Про органiзацiю бухгалтерського обліку та облікову політику товариства”, згідно якого облікова політика на підриємстві є єдиною i незмінною.

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” підприємство для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводить інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка.

Інвентаризація є індикатором якісної роботи усіх ланцюгів підприємства. Якщо вона виявляє невідповідність даних інвентаризації та бухгалтерського обліку, то це вказує на недоліки роботи відділів, управління підприємства або окремих працівників. А це, в свою чергу, попереджає про можливість поганих результатів роботи підприємства. І навпаки, інвентаризація, яка показала точність результатів з даними бухгалтерського обліку, говорить про злагодженість роботи колективу. А це, як правило, приводить підприємство до успіху.

З переходом на ринкові відносини, появою власників (засновників) майна змінився підхід до проведення інвентаризації. Формальний підхід до проведення інвентаризації, коли дані бухгалтерського обліку за будь-яких умов часто не відповідали фактичній наявності, уже не задовольняють власника майна. Власнику важливо знати не лише наявність майна, а і його технічний стан, щоб визначити здатність приносити прибуток у майбутньому.

Під час написання дипломної роботи було засвоєно основи методики та організації проведення інвентаризацій, розглянуто процес проведення інвентаризації активів відповідно до законодавчо-нормативної бази України на даному підприємстві.

В результаті розглянутого процесу проведення інвентаризації було запропоновано шляхи вдосконалення організації проведення інвентаризації на підприємстві, а саме: керівництву підприємства необхідно основну увагу сконцентрувати на наступних питаннях: забезпеченні раптовості проведення інвентаризації з тим, щоб не дати можливості матеріально-відповідальним особам підготуватися до інвентаризації і сховати можливі нестачі і розтрати; ретельному доборі членів інвентаризаційної комісії, з огляду на те що проведення інвентаризації в тому самому підприємстві, тим самим складом комісії підряд двічі не дозволяється; дотриманні послідовності процесу проведення інвентаризації, опломбування приміщення, підвалів і інших місць збереження цінностей, що мають окремі входи і виходи, перевірка правильності ваговимірюваних приладів, одержання останніх звітів, узятих у матеріально-відповідальних осіб до підписок про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи включені в звіт і ніяких документів не залишилося; дотримання правил підрахунку цінностей і ретельне оформлення документів по інвентаризації з тим, щоб цінності були перелічені, зважені в порядку розташування їх у приміщенні і щоб попередити можливості внесення в описі даних про залишки цінностей без їх фактичного перерахування; підвищенні оперативності виведення результатів інвентаризацій із метою своєчасного визначення нестач і розкрадань.

В ході виконання роботи був проведений аналіз складу, структури і динаміки активів підприємства, визначено низку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Так, горизонтальний аналіз активів підприємства показав, що їх абсолютне відхилення за 2007 рік становить 44401,3 тис. грн. в порівнянні з 2006 роком, або 26,16% та 122513,9 тис. грн. в 2008 році, що становить 57,21%. Такий приріст майна відбувся за рахунок збільшення вартості необоротних та оборотних активів. За даними проведено аналізу можна сказати, що підприємство поступово нарощує свій економічний потенціал, проте на вартість активів постійно впливають інфляційні процеси. Основні засоби, залишки незавершеного капітального будівництва періодично переоцінюються з урахуванням зростання індексу цін. Нові надходження запасів відображено за поточними цінами, раніше оприбутковані запаси – за цінами на дату їх надходження. Кошти в розрахунках, грошову готівку не переоцінюють.

Вертикальний аналіз активів балансу, відображаючи частку кожної статті в загальній валюті балансу, дав змогу визначити значимість змін активів за кожним видом. За даними проведених розрахунків видно, що більшу частину активів підприємства складають оборотні активи, а саме в 2006 році – 52,77%, 2007 році – 54,68%, в 2008 році 52,47% питомої ваги від всього складу активів. З кожним роком спостерігається незначний ріст необоротних активів, окрім 2007 року, в якому питома вага необоротних активів складає 45,32%, що на 1,91% менше в порівнянні з 2006 роком та на 2,21% в порівнянні з 2008 роком. Щодо оборотних активів, то тут навпаки спостерігається незначний спад, окрім 2007 року, що становить 117078,0 тис. грн., або 54,68% питомої ваги від вартості всіх активів, яка збільшилась на 1,91% в 2006 році та 2,21% в 2008 році.

Отже результати дипломної роботи можуть бути використані при вдосконаленні організації та процесу проведення інвентаризації активів на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали