Дипломна робота «Організація і методика обліку, аудиту нематеріальних активів та їх аналіз в умовах економічної трансформації», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.01.2010 18:22 · від Оря · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-методичні аспекти обліку, аудиту нематеріальних активів та аналізу ефективності їх використання 6-34 1.1. Економічний зміст нематеріальних активів в ринковій економіці 6 1.2. Правові засади регулювання організації та методики обліку, аудиту і аналізу нематеріальних активів 20 Висновки до 1-го розділу 34 Розділ 2. Організаційно-методичні аспекти обліку нематеріальних активів в умовах економічної трансформації 41-63 2.1. Організаційно-методичні аспекти обліку надходження, переоцінки та вибуття нематеріальних активів 41 2.2. Організаційно-методичні аспекти обліку амортизації нематеріальних активів 53 2.3Організаційно-методичні аспекти обліку інвентаризації нематеріальних активів 60 Висновки до 2-го розділу 63 Розділ 3. Методика аудиту нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використання 70-104 3.1. Організація аудиту нематеріальних активів 70 3.2. Методика аудиту нематеріальних активів 78 3.3Методика проведення аналізу ефективності використання нематеріальних активів 98 Висновки до 3-го розділу 104 Висновок 112 Список використаної літератури 117 Додатки

Висновок

В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства, його зобов'язання і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

Бухгалтерська реформа 2000р. внесла свої корективи у ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, більшість з яких є позитивними. Зокрема: більша відповідність нової системи обліку сьогоднішній системі економічних відносин; більша відкритість вітчизняного обліку для західних інвесторів; сумісність рахунків і форм бухгалтерської звітності; свобода, що надається підприємствам на всіх рівня організації бухгалтерського обліку

У зв'язку з розширенням підприємств в області постановки і ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів обліку, зокрема і нематеріальних активів.

При написанні даної роботи можна зробити наступні висновки:

1. Облік нематеріальних активів на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” здійснюється з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” та виконує слідуючі завдання:

 контроль за зберіганням нематеріальних активів;

 своєчасне, правильне документальне оформлення відображення у обліку надходження нематеріальних активів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);

 своєчасне (щомісячне) відображення у обліку зносу (амортизації) нематеріальних активів;

 відображення у обліку витрат на ремонт нематеріальних активів;

 визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів нематеріальних активів;

 виявлення зайвих та морально застарілих нематеріальних активів.

Поінформованість про наявність нематеріальних активів та постійний контроль за ними мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік.

Щодо амортизації нематеріальних активів на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” використовують податковий метод нарахування зносу, що не відповідає Положенню (стандарту ) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Остання переоцінка на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” проводилась у 2005р.

Для обліку нематеріальних активів на підприємстві передбачено використання комп’ютерної програми “БЕСТ – 4” яка переобладнана на новий план рахунків, а інформація, що в ній формується відповідає Положенню (стандарту ) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.

2. Аудит нематеріальних активів включає такі основні моменти:

 необхідно впевнитися у тому, що відповідні активи підприємства, включені до складу нематеріальних активів, дійсно є у наявності;

 необхідно впевнитися у доцільності вибору методології відображення господарських операцій та оцінки нематеріальних активів:

а) поділ нематеріальних активів на групи, за якими ведеться бухгалтерський облік;

б) вибір методу амортизації об’єктів нематеріальних активів;

 необхідно встановити, чи не було змін у методології обліку нематеріальних активів протягом періоду, що перевіряється;

 необхідно перевірити правильність обліку придбання, зносу, вибуття та переоцінки нематеріальних активів.

За результатами проведеного аудиту нематеріальних активів складається аудиторський висновок.

На ЗАТ ”Ужгородська швейна фабрика” проводилась аудиторська перевірка по замовленню підприємства, відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні. Під час її проведення встановлено, що деякі операції проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства. За винятком цих недоліків, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

За результатами аудиту були складені звіт аудитора, який не підлягає оприлюдненню та аудиторський висновок, який можна назвати умовно-позитивним.

В частині, що стосується обліку нематеріальних активів, не були виявлені ніякі порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, які могли б суттєво вплинути на достовірність даних, відображених в бухгалтерській та податковій звітності.

Потрібно зазначити, що нематеріальні активи як об'єкти обліку ще недостатньо вивчені і не регламентовані належно. Саме тому можуть виникнути певні труднощі при здійсненні обліку та аудиту даного виду активів. А те, що нематеріальні активи з'явилися в українській бухгалтерії порівняно недавно, зумовлює необхідність детального вивчення їх обліку саме в наш час.

ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” активно використовує в своїй діяльності нематеріальні активи. У звітному періоді питома вага нематеріальних активів у валюті балансу зменшилася на 0,3 пункти порівняно з минулим, а вартість нематеріальних активів в 2005р. склала 44 тис. грн., що на 57,7 % менше, ніж у 2004р.

На ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” найбільшу питому вагу в структурі нематеріальних активів в 2004р. займають права на об'єкти промислової власності 61,6 %, а в 2005р. - права на знаки для товарів та послуг 41,6 %, що на 24,3 пунктів більше, ніж у минулому році. Значна частка цих видів активів позитивно впливає на результати господарської діяльності ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика”, оскільки вкладення направлені на удосконалення якісних показників виробництва та продукції.

Проводячи аналітичне дослідження, необхідно мати на увазі, що необґрунтоване зростання нематеріальних активів призводить до зменшення, оборотного капіталу, зниженню поточної ліквідності та уповільненню оборотності капіталу.

Аналіз структури вибуття нематеріальних активів здійснюється за наступними напрямами (причинами):

 списання після закінчення строку служби;

 списання раніше встановленого строку служби;

 продаж (уступка) виняткових прав;

 безкоштовна передача нематеріальних активів.

Аналіз за ступенем ліквідності та ризику інвестицій в нематеріальні активи здійснюється наступним чином:

1. Нематеріальні активи розбиваються на три групи: високоліквідні, середньо ліквідні, низьколіквідні.

2. Визначається питома вага кожної групи в загальній величині нематеріальних активів.

3. Дається оцінка нематеріальних активів за ступенем ліквідності та

ризику.

Спрямовуючи кошти в нематеріальні активи, ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” переслідує мету: отримання додаткового прибутку від їх використання. Розрахунок ефективності використання нематеріальних активів пов'язаний з певними проблемами та потребує комплексного підходу.

Ефект від придбання підприємством права використання запатентованого виробничого досвіду та знань, а також "ноу-хау" (незапатентованого досвіду), може бути визначений тільки за результатами реалізації підприємством продукції, виготовленої з використанням ліцензії, "ноу-хау". Однак обсяг продажу залежить від множини інших факторів (ціни, попиту, якості товару) і виявити дію кожного з них важко.

Ефективність придбання ліцензій і "ноу-хау" залежить також від розмірів платежів за них; строків фінансування й обсягу капітальних вкладень підприємства у виробничі та інші засоби; поточних витрат, пов'язаних з виготовленням і збутом ліцензованої продукції тощо.

На ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” всі показники ефективності використання нематеріальних активів у звітному періоді зросли. Так, фондовіддача нематеріальних активів збільшилася на 121,8 %, що склало 176,6 пункта, а доходність нематеріальних активів - на 120,9 %, або на 176,4 пункта. Основними факторами вказаного зростання є збільшення рентабельності продаж на 1,1 пункти у 2005р. в порівнянні з 2004р.

Коментар модератора

Ужгородський національний університет

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення