Курсова робота «Фінансова санація підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.01.2010 13:08 · від уауа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи фінансової санації підприємства 6 1.1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і причини виникнення 6 1.2. Сутність та основні засади санації підприємств 9 1.3. Порядок проведення фінансової санації 12 Розділ 2. Планування та фінансівання санації підприємства 16 2.1. Загальна характеристика ДВАТ „Холодна балка 16 2.2. План проведення санації підприємства 17 2.3. Джерела фінансування санації підприємства 30 Розділ 3. Напрямки стабілізації діяльності підприємства 35 Висновки 43 Список використаних джерел 46 Додатки 48

Висновок

Стійкий фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання. Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для управління окремими показниками, і відповідно для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату. Задачами санації і санаційного аудиту насамперед є оцінка фінансового аналізу, перевірка витрати засобів по цільовому призначенню, виявлення причин фінансових утруднень, можливостей поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища.

Керівництво підприємства увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, намагаючись домогтися такого положення, щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна і забезпечувала б необхідні грошові поповнення.

Прийняття рішень у таких сферах, як, наприклад, придбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначення асортименту продукції, що пускається, відноситься до довгострокового планування. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах), де ступінь деталізації є досить невисока. Довгострокові плани являють собою свого роду рамкову конструкцію, складеними елементами якої є короткострокові плани. План санації це і є довгостроковий план діяльності підприємства направлений на вихід підприємства з кризи.

Кредитори уважно стежать за цими показниками, щоб бути впевненими, що підприємство може оплатити свої короткострокові боргові зобов’язання і покрити зафіксовані платежі доходами.

Таким чином, проведений санаційний аналіз підприємства дає змогу оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є незалежним з фінансового боку, збільшується або зменшується рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства цілям його господарської діяльності

З проведеного аналізу ДВАТ „Холодна балка” можна зробити наступні висновки:

По-перше, підприємство знаходиться в дуже глибокій фінансовій кризі, про що свідчать ряд показників:

1. Підприємство на протязі 2006-2008 років отримувало збитки, причому їх обсяги постійно збільшуються;

2. Незважаючи на значне зростання валюти балансу погіршується його структура – по-перше, зменшуються обсяги реальних ефективних господарських засобів, по-друге, джерелом збільшення даних господарських засобів є кредиторська заборгованість перед бюджетом.

3. В кілька разів знизилась (погіршилась) ділова активність підприємства.

4. Майновий стан характеризується погіршенням стану основних фондів підприємства і зниженням їх реальної кількості.

5. Підприємство є неліквідним, про що свідчать результати аналізу ліквідності балансу та коефіцієнтів ліквідності.

6. Підприємство майже втратило фінансову незалежність та не достатньо забезпечене власними оборотними засобами.

7. Для ДВАТ „Холодна балка” також було визначено тип фінансового стану – кризовий, тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства.

По-друге, спостерігається чітка тенденція погіршення фінансового стану підприємства, що загрожує підприємству банкрутством.

По-третє, дане підприємство має всі шанси відновити нормальний фінансовий стан при умові прийняття рішення про довгострокову санацію – 7 років.

По-четверте, без вагомих змін у процесі роботи процес санації на підприємстві може затягтися на кілька десятків років, замість відведених на цей процес 7 років.

Що стосується ДВАТ „Холодна балка”, то для санації цього підприємства доцільно використовувати елементи з трьох блоків заходів (реструктуризація активів; зменшення (заморожування) витрат; збільшення виручки від реалізації), проте основну увагу в даній курсовій роботі було сконцентровано на заходах по відновленню ліквідності і платоспроможності.

Перш за все підприємство повинно кардинально змінити стратегію і тактику своєї фінансово-господарської діяльності.

В даній курсовій роботі було розроблено і запропоновано заходи санації (умовно заокруглених згідно оптимістично-реалістичного прогнозу):

1. Підприємство повинно остаточно прийняти рішення щодо списання або стягнення з винуватців виявлених за 2008 рік сум нестач та втрат.

2. При реалізації заходів щодо списання втрат і нестач сума дебіторської і кредиторської заборгованості зменшиться на 1000,0 тис.грн.

3. Удосконаливши механізм розрахунків з дебіторами по заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної заборгованості підприємство повинно зменшити дебіторську заборгованості на суму 1279,7 тис.грн.

4. В результаті удосконалення механізму розрахунків з дебіторами по заборгованості за товари, роботи та послуги, як вже зазначалось, планується в 6 разів збільшити грошові надходження виручки від реалізації в результаті чого у відповідну кількість раз (умовно) збільшиться залишки в кінці 2005 року грошових коштів на рахунку і складатимуть 3,6 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення